Nghị quyết 100/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 100/2008/NQ-HĐND về đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm 400 năm gắn với năm du lịch quốc gia 2011 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 100/2008/NQ-HĐND đề án văn hóa kỷ niệm Phú Yên 400 năm


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN VĂN HÓA TỔ CHỨC KỶ NIỆM PHÚ YÊN 400 NĂM GẮN VỚI NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008;

Sau khi xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kèm theo Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch quốc gia 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch quốc gia 2011 với những nội dung cơ bản kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân đân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Thị Nga

 

ĐỀ ÁN VĂN HÓA TỔ CHỨC KỶ NIỆM PHÚ YÊN 400 NĂM GẮN VỚI NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2011

(Kèm theo nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008 của HĐND tỉnh)

I. CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

a) Các công trình đầu tư và hoàn thành năm 2010:

1. Nhà Bảo tàng tỉnh Phú Yên.

2. Di tích lịch sử Thành An Thổ - Tuy An, nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Quần thể Di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô.

4. Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

5. Trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh.

6. Nâng cấp mở rộng Di tích lịch sử Nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên.

7. Tôn tạo di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ và khu căn cứ kháng chiến của tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1).

8. Đầu tư hạ tầng du lịch tuyến đường phía Bắc cầu An Hải đến gành Đá Đĩa và tuyến đường từ quốc lộ 1A đến gành Đá Đĩa.

9. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh đường Bạch Đằng; công viên Núi Nhạn và công viên Vạn Kiếp.

b) Các công trình khởi công năm 2010 và hoàn thành trước và sau năm 2011:

1. Tượng đài danh nhân Lương Văn Chánh.

2. Trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lê Thành Phương.

3. Tôn tạo di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ và Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2).

4. Tôn tạo các di tích: Địa đạo Gò Thì Thùng, Đồng khởi Hòa Thịnh và Chiến thắng Đường 5.

5. Hồ trung tâm thị trấn Hai Riêng.

c) Các công trình, dự án do doanh nghiệp trong và nước ngoài làm chủ đầu tư.

Phối hợp và vận động các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án hoàn thành chào mừng kỷ niệm Phú Yên 400 năm và đủ điều kiện để tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2011.

d) Về cơ chế quản lý:

Thực hiện theo chế độ quản lý tài chính; quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Sáng tác và dàn dựng biểu diễn vở tuồng danh nhân Lương Văn Chánh.

2. Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển.

3. Tổ chức cuộc thi sáng tác, chọn biểu trưng (Logo) Phú Yên.

4. Xây dựng bộ phim tài liệu Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển kết hợp quảng bá về du lịch.

III. TỔ CHỨC LỄ HỘI, MITTINH CHÀO MỪNG PHÚ YÊN 400 NĂM VÀ KHAI MẠC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2011

1. Hội đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam gắn tổ chức tuần lễ du lịch vùng Bãi Môn - Mũi Điện, khu kinh tế Vân Phong, thi leo núi Đá Bia và khánh thành quần thể di tích lịch sử Tàu Không số Vũng Rô (mở đầu Năm Du lịch Quốc gia Phú Yên).

2. Hội đón giao thừa tết Nguyên Đán và tổ chức một số lễ hội khác: Lễ hội khánh thành trùng tu tôn tạo Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh, Lễ hội cầu ngư, Hội thơ đêm Nguyên tiêu trên Núi Nhạn, Hội đua ngựa gò Thì Thùng.

3. Mittinh kỷ niệm Phú Yên 400 năm hình thành, phát triển và công bố Năm Du lịch Quốc gia tại Phú Yên 2011 gắn với tổ chức khánh thành công trình Thành An Thổ - Nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; Bia tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Định; khai mạc Hội thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam; tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường 1 tháng 4 và một số điểm trong tỉnh.

4. Hội chợ - triển lãm Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển.

5. Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc Việt Nam quy mô cấp quốc gia.

6. Đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo, liên hoan, hội thi văn hóa, thể thao cấp khu vực và toàn quốc.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các công trình hoàn thành năm 2010 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Phú Yên 400 năm:

* Tổng kinh phí: 123.150 triệu đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng), trong đó: xây dựng các công trình 111.000 triệu đồng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 12.150 triệu đồng.

* Nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh: 42.100 triệu đồng.

- Xin Trung ương hỗ trợ: 64.000 triệu đồng.

- Sự nghiệp của ngành văn hóa, thể thao và du lịch: 400 triệu đồng.

- Địa phương, ngành cân đối: 3.500 triệu đồng.

- Vận động tài trợ, doanh nghiệp: 13.150 triệu đồng.

2. Kinh phí cho các công trình khởi công năm 2010 và hoàn thành trước và sau năm 2011:

* Tổng kinh phí: 93.000 triệu đồng (Chín mươi ba tỷ đồng);

* Nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh: 47.000 triệu đồng.

- Xin Trung ương hỗ trợ: 25.000 triệu đồng.

- Địa phương, ngành cân đối: 19.000 triệu đồng.

- Vận động tài trợ, doanh nghiệp: 2.000 triệu đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu100/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực28/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 100/2008/NQ-HĐND đề án văn hóa kỷ niệm Phú Yên 400 năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 100/2008/NQ-HĐND đề án văn hóa kỷ niệm Phú Yên 400 năm
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu100/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýTrịnh Thị Nga
       Ngày ban hành18/07/2008
       Ngày hiệu lực28/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 100/2008/NQ-HĐND đề án văn hóa kỷ niệm Phú Yên 400 năm

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 100/2008/NQ-HĐND đề án văn hóa kỷ niệm Phú Yên 400 năm