Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15

Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Nội dung toàn văn Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15 công nhận thị xã Chí Linh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2014/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI III

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ Ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30-9-2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Đề nghị thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề án công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Điều 2. Giao Uỷ Ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2014/NQ-HĐND15

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 100/2014/NQ-HĐND15
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2014/NQ-HĐND15

Lược đồ Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15 công nhận thị xã Chí Linh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15 công nhận thị xã Chí Linh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 100/2014/NQ-HĐND15
Cơ quan ban hành Tỉnh Hải Dương
Người ký Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15 công nhận thị xã Chí Linh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15 công nhận thị xã Chí Linh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

  • 11/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực