Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND về quy định phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND quy định phí thư viện Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2017/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THƯ VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thàng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá”;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 11860/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ miễn, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng nộp phí

Áp dụng đối với tất cả các cá nhân trong, ngoài tỉnh có nhu cầu sử dụng, tham khảo (đọc và mượn) tài liệu tại thư viện công cộng cấp tỉnh và cấp huyện.

3. Đối tượng miễn nộp phí

- Người dân thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, khu vực II.

- Người có công với cách mạng: Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương, bệnh binh; các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.

- Người thuộc diện chính sách xã hội: Người khuyết tật, người già cô đơn; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; hộ nghèo; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

4. Cơ quan thu phí

Thư viện tỉnh Đồng Nai; Thư viện các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

5. Mức thu phí

a) Đối với học sinh bậc học THPT trở xuống: 10.000 đồng/thẻ/năm;

b) Đối với người lớn: 20.000 đồng/thẻ/năm;

6. Quản lý và sử dụng phí

Cơ quan tổ chức thu phí được để lại 100% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Nghị quyết này bãi bỏ Khoản 14, Điều 1, Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, Sở VHTT&DL. PTH (Hộp).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 100/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND quy định phí thư viện Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND quy định phí thư viện Đồng Nai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 100/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND quy định phí thư viện Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND quy định phí thư viện Đồng Nai

  • 08/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực