Nghị quyết 101/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 101/2007/NQ-HĐND phê chuẩn nội dung Đề án xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Nghị quyết 101/2007/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã phường thị trấn Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN NỘI DUNG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI THÚ Y CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THƯ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 12/5/2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y; Quyết định số 904/QĐ-BNN-KH của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành thú y giai đoạn 2007- 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 56 /TTr-UBND ngày 13/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn nội dung Đề án xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn nội dung Đề án xây dựng mạng lưới thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung: Xây dựng và kiện toàn mạng lưới Thú y cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đảm bảo quản lý nhà nước thống nhất về công tác Thú y từ tỉnh đến cơ sở.

2. Mục tiêu cụ thể: - Kiện toàn mạng lưới Thú y cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới Thú y cấp xã. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở kịp thời và hiệu quả.

- Từng bước tổ chức các dịch vụ thú y giúp người chăn nuôi yên tâm đầu tư sản xuất và đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng đội ngũ thú y viên cấp xã có chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm gắn bó với nghề nghiệp.

3. Nội dung xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí một Trưởng thú y xã

2. 72 xã có quy mô diện tích rộng, có số lượng gia súc-gia cầm lớn được tuyển thêm một nhân viên thú y xã (có danh sách 72 xã kèm theo).

3. Chế độ đối với Trưởng thú y và nhân viên Thú y xã:

- Trưởng thú y xã được hưởng mức phụ cấp hệ số là 1,0 mức lương tối thiểu (theo văn bản số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chớnh phủ);

- Nhân viên thú y xã h­ưởng với mức phụ cấp hệ số bằng 0,8 mức lương tối thiểu.

- Kinh phí chi trả cho Trưởng thú y và nhân viên thú y xã do ngân sách tỉnh cấp hàng năm giao Chi cục Thú y thực hiện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đó được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CÁC XÃ CÓ 2 THÚ Y VIÊN

( gồm 01 Trưởng Thú y + 01 nhân viên thú y)

(Kèm theo Nghị quyết số 10 /2007/NQ-HĐND ngày 15/11/2007 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên huyện

Tên xã

1

Cao Lộc

Cao Lâu, Bảo Lâm, Tân Thành, Xuất Lễ, Yên Trạch, Gia Cát, Hoà Cư, Thạch Đạn.

2

Văn Lãng

Trùng Khánh, Trùng Quán, Hội Hoan, Hoàng Việt, Thanh Long, Gia Miễn, Tân Mỹ.

3

Tràng Định

Quốc Việt, Quốc Khánh, Đào Viên, Hùng Sơn, Chí Minh, Tri Phương, Tân Tiến.

4

Văn Quan

Trấn Ninh,Tú Xuyên, Yên Phúc, Hữu Lễ, Tri Lễ, Tràng Phái, Lương Năng.

5

Bình Gia

Hoa Thám, Hồng Phong, Yên Lỗ, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Quang Trung, Minh Khai, Thiện Long, Tân Văn.

6

Bắc Sơn

Vạn Thuỷ, Tân Tri, Vũ Lăng, Trấn Yên, Vũ Lễ, Nhất Tiến, Nhất Hòa.

7

Chi Lăng

Y Tịch, Vạn Linh, Chiến Thắng, Quan Sơn, Hữu Kiên, Gia Lộc, Vân An.

8

Hữu Lũng

Hữu Liên, Yên Bình, Yên Thịnh,Tân Thành, Minh Sơn, Hoà Sơn, Hòa Thắng.

9

Lộc Bình

Ái Quốc, Nam Quan, Lợi Bác, Đông Quan, Sàn Viên,Tú Mịch.

10

Đình Lập

Thái Bình, Lâm Ca, Đình Lập, Bính Xá, Kiên Mộc.

11

Thành phố

Hoàng Đồng, Quảng Lạc

 

Tổng số

72 xã

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu101/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2007
Ngày hiệu lực25/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 101/2007/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã phường thị trấn Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 101/2007/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã phường thị trấn Lạng Sơn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu101/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHoàng Thị Bích Ly
        Ngày ban hành15/11/2007
        Ngày hiệu lực25/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 101/2007/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã phường thị trấn Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 101/2007/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã phường thị trấn Lạng Sơn

            • 15/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực