Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2013/NQ-HĐND

Long An, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2004/TTr-UBND ngày 14/6/2013 kèm theo đề án của y ban nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ phát trin hợp tác xã tỉnh Long An, Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng nhân tỉnh thống nhất thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tnh Long An, gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gọi, địa vị pháp lý, mục tiêu thành lập

a) Tên gọi: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Long An.

a) Địa vị pháp lý: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Long An (gọi tắt là Quỹ Htrợ phát triển HTX) là tchức tài chính nhà nước; có tư cách pháp nhân, vn điu lệ và con dấu; giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý và tchức điu hành.

c) Mục tiêu: Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX được thành lập để tiếp nhận vốn ngân sách, huy động các nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ cho vay theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nguồn vốn:

a- Vốn Điều lệ:

+ Vốn Điều lệ ban đầu ca Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX là 05 tỷ đồng (năm tỷ đồng) do ngân sách nhà nước cấp kể từ khi Quỹ đi vào hoạt động.

+ Vốn điều lệ bổ sung hằng năm: UBND tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách và hiệu quả sử dụng vốn điều lệ đã được cấp, trình HĐND tỉnh cấp bsung trong cân đối ngân sách hàng năm.

b- Vốn hoạt động từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Nguyên tắc hoạt động: Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát trin HTX không vì mục đích lợi nhuận, phải bảo toàn vn và bù đp đủ chi phí quản lý.

4. Phạm vi hoạt động:

a) Hỗ trợ hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

b) Hỗ trợ hoạt động đầu tư ứng dụng, đổi mới phát triển sản phẩm và công nghệ, kỹ thuật.

c) Hỗ trợ hoạt động đầu tư xây dựng mới, đổi mới phương tiện, mở rộng và cải tạo, nâng cấp tài sản cđịnh.

d) Hỗ trợ hoạt động xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã kiu mới và các mô hình Hợp tác xã đin hình tiên tiến.

5. Phương thức hoạt động:

a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước giao để hỗ trợ cho kinh tế tập thtrên địa bàn tỉnh.

b) Vận động và tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đóng góp tự nguyện của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

c) Xây dựng phương án kêu gọi, huy động, khai thác, quản lý và sử dụng nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp hỗ trợ cho kinh tế tập thể.

d) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức có liên quan hỗ trợ đầu tư, khuyến khích phát trin kinh tế tập th.

đ) Thực hiện hoạt động hỗ trợ các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thông qua các phương thức: Cho vay đu tư; htrợ có hoàn lại vn gốc; bảo lãnh tín dụng; cho vay ủy thác.

6. Đối tượng hỗ trợ: Các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động theo Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012.

7. Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

a) Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX gồm có: Hội đng quản trị, Ban Giám đc, Ban kim soát và Bộ phận nghiệp vụ. Hội đồng quản trị, Giám đốc quỹ do UBND tỉnh quyết định công nhận. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ theo chế độ kim nhiệm.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng qun trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Bộ phận nghiệp vụ ca Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

8. Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã hoạt động kể từ ngày 01/01/2014.

Điu 2. Hội đng nhân dân tnh giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Khóa VIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
-
Chính phủ (bc);
-
Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
-
VP.Quốc hội, VP.Chính phủ (TP.HCM);
-
TT TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
-
Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
-
Đại biểu HĐND tnh khóa VIII;
-
Văn phòng UBND tỉnh;
-
Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
-
TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
LĐ và CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu101/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2013
Ngày hiệu lực15/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu101/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐặng Văn Xướng
        Ngày ban hành05/07/2013
        Ngày hiệu lực15/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Long An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Long An

            • 05/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực