Nghị quyết 103/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 103/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 203/2010/NQ-HĐND quy định về khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 103/2013/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 103/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 203/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHOẢN CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỐNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh quy định về một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tình hình thực tế tại địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 781/TTr-HĐND ngày 26/11/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh quy định về một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung thuộc đối tượng chi, mức chi phục vụ hoạt động giám sát của HĐND các cấp, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức chi cho trưởng đoàn giám sát: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 200.000 đồng/người/cuộc.

b) Cấp huyện: 150.000 đồng/người/cuộc.

c) Cấp xã: 100.000 đồng/người/cuộc.

2. Bổ sung mức chi cho Phó trưởng đoàn giám sát: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 150.000 đồng/người/cuộc.

b) Cấp huyện: 100.000 đồng/người/cuộc.

c) Cấp xã: 70.000 đồng/người/cuộc.

3. Điều chỉnh mức chi cho thành viên, đại biểu tham gia đoàn giám sát, mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/cuộc.

b) Cấp huyện: 70.000 đồng/người/cuộc.

c) Cấp xã: 60.000 đồng/người/cuộc.

4. Điều chỉnh mức chi cho việc xây dựng báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 300.000 đồng/báo cáo.

b) Cấp huyện: 200.000 đồng/báo cáo.

c) Cấp xã: 150.000 đồng/báo cáo.

5. Bổ sung mức chi cho việc thu thập tài liệu, xây dựng quyết định và đề cương giám sát: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 100.000 đồng/ quyết định, đề cương.

b) Cấp huyện: 70.000 đồng/ quyết định, đề cương.

c) Cấp xã: 50.000 đồng/ quyết định, đề cương.

6. Bổ sung mức chi cho giám sát văn bản quy phạm pháp luật:

Mức chi cho các cấp áp dụng theo quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh, cụ thể:

a) Chi họp giám sát:

- Chi cho người chủ trì cuộc họp: 150.000đ/buổi.

- Chi cho các thành viên dự họp theo danh sách: 100.000đ/buổi.

b) Riêng báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng như mức chi quy định tại Khoản 4, Điều này.

7. Bổ sung các khoản chi cho hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri; đối tượng chi, mức chi thực hiện như Khoản 1, 2, 3, 4, 5 của Điều này.

8. Bãi bỏ nội dung chi cho đại biểu thuộc đơn vị chịu sự giám sát.

Điều 2. Điều chỉnh các khoản chi cho công tác thẩm tra

1. Chi cho người chủ trì cuộc họp thẩm tra: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 200.000 đồng/người/buổi.

b) Cấp huyện: 150.000 đồng/người/buổi.

c) Cấp xã: 100.000 đồng/người/buổi.

2. Chi cho thành viên dự họp theo danh sách dự họp: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/buổi.

b) Cấp huyện: 70.000 đồng/người/buổi.

c) Cấp xã: 60.000 đồng/người/buổi.

3. Chi cho việc xây dựng báo cáo thẩm tra: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 600.000 đồng/báo cáo;

b) Cấp huyện: 300.000 đồng/báo cáo;

c) Cấp xã: 150.000 đồng/báo cáo.

Điều 3. Điều chỉnh các khoản chi phục vụ kỳ họp HĐND

1. Điều chỉnh mức chi cho đại biểu HĐND là Chủ tọa kỳ họp HĐND. Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 300.000 đồng người/ngày.

b) Cấp huyện: 200.000 đồng/người/ngày.

c) Cấp xã: 100.000 đồng/người/ngày.

2. Điều chỉnh mức chi cho đại biểu HĐND là Thư ký kỳ họp HĐND. Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 200.000 đồng/người/ngày.

b) Cấp huyện: 150.000 đồng/người/ngày.

c) Cấp xã: 100.000 đồng/người/ngày.

3. Điều chỉnh mức chi cho đại biểu HĐND tham dự kỳ họp: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh, thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh: 200.000 đồng/người/ngày.

b) Các huyện, phường, thị trấn:100.000 đồng/người/ngày.

c) Các xã: 70.000 đồng/người/ngày.

4. Điều chỉnh mức chi cho khách mời và cán bộ, công chức phục vụ trực tiếp kỳ họp: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh, thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh: 100.000 đồng/người/ngày.

b) Các huyện, phường, thị trấn: 70.000 đồng/người/ngày.

c) Các xã: 60.000 đồng/người/ngày.

5. Điều chỉnh mức chi cho việc tổng hợp báo cáo chung kết quả thảo luận của các tổ tại kỳ họp. Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 100.000 đồng/báo cáo.

b) Cấp huyện: 70.000 đồng/báo cáo.

c) Cấp xã: 50.000 đồng/báo cáo.

6. Điều chỉnh mức chi cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp nội dung chất vấn, báo cáo tổng hợp trả lời chất vấn tại kỳ họp. Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 300.000 đồng/báo cáo.

b) Cấp huyện: 200.000 đồng/báo cáo.

c) Cấp xã: 100.000 đồng/báo cáo.

7. Điều chỉnh mức chi cho việc xây dựng biên bản kỳ họp. Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 400.000 đồng/biên bản.

b) Cấp huyện: 300.000 đồng/biên bản.

c) Cấp xã: 200.000 đồng/biên bản.

8. Điều chỉnh mức chi cho việc xây dựng báo cáo chuyên đề trình kỳ họp; xây dựng đề án, tờ trình, nghị quyết của Thường trực HĐND trình kỳ họp. Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 400.000 đồng/bộ văn bản.

b) Cấp huyện: 200.000 đồng/bộ văn bản.

c) Cấp xã: 100.000 đồng/bộ văn bản.

9. Điều chỉnh mức chi cho việc rà soát nội dung, kỹ thuật, hoàn thiện nghị quyết trình kỳ họp. Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 200.000 đồng/dự thảo nghị quyết.

b) Cấp huyện: 100.000 đồng/dự thảo nghị quyết.

c) Cấp xã: 70.000 đồng/dự thảo nghị quyết.

Điều 4. Điều chỉnh các khoản chi phục vụ hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án luật, pháp lệnh

1. Chi cho báo cáo viên, giảng viên:

a) Giảng viên, Báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương: 1.000.000 đồng/buổi.

b) Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; tiến sỹ khoa học: 800.000 đồng/buổi.

c) Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 600.000 đồng/buổi.

d) Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên): Mức tối đa không quá 500.000 đồng/buổi.

đ) Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức tối đa không quá: 300.000 đồng/buổi;

2. Chi cho cá nhân tham dự hội nghị:

a) Chi cho người chủ trì hội nghị: Mức chi cho từng cấp như sau:

- Cấp tỉnh: 150.000 đồng/người/cuộc họp.

- Cấp huyện: 100.000 đồng/người/cuộc họp.

- Cấp xã: 70.000 đồng/người/cuộc họp.

b) Chi cho Đại biểu HĐND, khách mời dự hội nghị và cán bộ, công chức phục vụ trực tiếp:

- Cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/cuộc họp.

- Cấp huyện: 70.000 đồng/người/cuộc họp.

- Cấp xã: 50.000 đồng/người/cuộc họp.

3. Chi cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự án luật, pháp lệnh: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 800.000 đồng/báo cáo/dự luật.

b) Cấp huyện: 400.000 đồng/báo cáo/dự luật.

c) Cấp xã: 200.000 đồng/báo cáo/dự luật.

Điều 5. Điều chỉnh chế độ chi hội nghị, giao ban và các cuộc họp liên quan đến hoạt động HĐND của Đảng đoàn HĐND tỉnh, của Thường trực HĐND, của Ban HĐND và của Tổ đại biểu HĐND các cấp

1. Chi cho người chủ trì hội nghị, giao ban, cuộc họp. Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 150.000 đồng/người/buổi.

b) Cấp huyện: 100.000 đồng/người/buổi.

c) Cấp xã: 70.000 đồng/người/buổi.

2. Chi cho đại biểu HĐND, khách mời và cán bộ công chức dự họp theo danh sách: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/buổi.

b) Cấp huyện: 70.000 đồng/người/buổi.

c) Cấp xã: 50.000 đồng/người/buổi.

Điều 6. Bổ sung đối tượng và mức khoán chi cho hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp (bao gồm cả tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của đại biểu, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng và địa bàn mà đại biểu quan tâm)

1. Khoán chi cho các xã, phường, thị trấn để tổ chức, phục vụ công tác tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp: Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống, chi cho người chủ trì…, mức chi: 6.000.000 đồng/năm/phường (xã, thị trấn).

Mức khoán nêu trên đã đảm bảo chi cho người chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp, mức chi là: 150.000 đồng/hội nghị.

2. Khoán chi cho đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri như sau:

a) Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/đại biểu/năm.

b) Cấp huyện: 1.000.000 đồng/đại biểu/năm.

c) Cấp xã: 500.000 đồng/đại biểu/năm.

3. Chi cho việc xây dựng báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND, kết quả tiếp xúc cử tri theo chuyên đề: Mức chi cho từng cấp như sau:

a) Cấp tỉnh: 100.000 đồng/văn bản.

b) Cấp huyện: 70.000 đồng/văn bản.

c) Cấp xã: 50.000 đồng/văn bản.

4. Cán bộ công chức các ban, ngành, cán bộ phục vụ tiếp xúc cử tri, phóng viên báo đài…được hưởng chế độ công tác phí do cơ quan quản lý cán bộ thanh toán theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 7. Bổ sung chế độ chi cho việc xây dựng dự thảo báo cáo chuyên đề phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND: Mức chi cho từng cấp như sau:

1. Cấp tỉnh: 600.000 đồng/báo cáo.

2. Cấp huyện: 400.000 đồng/ báo cáo.

3. Cấp xã: 200.000 đồng/ báo cáo.

Điều 8. Bổ sung chế độ chi cho đại biểu HĐND và cán bộ công chức phục vụ đại biểu HĐND tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân.

Chi cho đại biểu HĐND, đại diện lãnh đạo cơ quan liên quan được phân công trực tiếp tiếp công dân theo lịch hoặc giấy mời tiếp công dân của Thường trực HĐND, của Tổ đại biểu HĐND: Mức chi cho từng cấp như sau:

1. Cấp tỉnh: 150.000 đồng/đại biểu/ngày.

2. Cấp huyện: 100.000 đồng/đại biểu/ngày.

3. Cấp xã: 70.000 đồng/đại biểu/ngày.

Điều 9. Điều chỉnh mức chi cho cán bộ, công chức và người lao động phục vụ gián tiếp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 của Nghị quyết này (nhân viên lái xe và người lao động phục vụ khác): Mức chi cho từng cấp như sau:

1. Cấp tỉnh: 60.000 đồng/người/buổi.

2. Cấp huyện: 50.000 đồng/người/buổi.

3. Cấp xã: 30.000 đồng/người/buổi.

Điều 10. Điều chỉnh, bãi bỏ chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất

1. Điều chỉnh chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đại biểu HĐND đương nhiệm:

a) Đại biểu HĐND đương nhiệm khi ốm đau được chi tiền thăm hỏi 500.000 đồng/người/lần; nếu phải nằm viện, mức chi tiền thăm hỏi: 1.000.000 đồng/lần. Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo (theo danh mục quy định của Bộ Y tế) thì mức chi trợ cấp là 3.000.000 đồng/người/lần. Chi không quá 02 lần/người/năm.

b) Đại biểu HĐND từ trần thì gia đình của đại biểu được trợ cấp 2.000.000 đồng.

c) Đại biểu HĐND có cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng), vợ (chồng), con ruột chết thì được trợ cấp một lần 1.000.000 đồng/người.

d) Đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và không có chế độ bảo hiểm xã hội chi trả từ trần được hưởng một khoản tiền mai táng phí bằng 10 tháng lương tối thiểu. Đại biểu HĐND các cấp hưởng lương ngân sách Nhà nước và có bảo hiểm xã hội chi trả thì được trợ cấp tiền mai táng phí bằng 05 tháng lương tối thiểu.

2. Điều chỉnh chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất đối với các vị nguyên là đại biểu HĐND:

a) Các vị nguyên là đại biểu HĐND khi ốm đau được chi tiền thăm hỏi: 500.000 đồng/lần; nếu phải nằm viện, mức chi tiền thăm hỏi: 1.000.000 đồng/lần, chi tối đa không quá 02 lần/năm. Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo (theo danh mục quy định của Bộ Y tế) thì mức chi trợ cấp một lần tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/lần, chi tối đa không quá 02 lần /năm.

b) Nguyên đại biểu HĐND từ trần thì gia đình của nguyên đại biểu được trợ cấp 2.000.000 đồng.

3. Bãi bỏ chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất đối với cán bộ, công chức Văn phòng phục vụ hoạt động HĐND (kể cả cán bộ, công chức đương nhiệm và cán bộ, công chức Văn phòng đã nghỉ hưu).

Điều 11. Điều chỉnh chi hỗ trợ đối với Đại biểu HĐND và cán bộ, công chức Văn phòng phục vụ hoạt động HĐND các cấp

1. Đối với đại biểu HĐND đương nhiệm:

a) Mỗi nhiệm kỳ HĐND, đại biểu được cấp tiền may 02 bộ lễ phục với mức chi cho từng cấp như sau:

- Cấp tỉnh: 3.000.000 đồng/bộ.

- Cấp huyện: 2.000.000 đồng/bộ.

- Cấp xã: 1.500.000 đồng/bộ.

b) Đại biểu HĐND được cấp tài liệu, báo chí, phí truy cập internet để thu thập thông tin, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi các hoạt động HĐND trên Website HĐND tỉnh (đại biểu dân cử ở nhiều cấp thì chỉ được chi ở 01 cấp cao nhất) với mức khoán tháng cho đại biểu HĐND từng cấp như sau:

- Cấp tỉnh: 400.000 đồng/đại biểu/tháng.

- Cấp huyện: 200.000 đồng/đại biểu/tháng.

- Cấp xã: 100.000 đồng/đại biểu/tháng.

Ngoài ra, những tài liệu cần nghiên cứu để phục vụ cho hoạt động của HĐND sẽ do Thường trực HĐND quyết định. Khoản kinh phí này không nằm trong mục hỗ trợ báo chí của đại biểu.

c) Thuê người am hiểu về vấn đề mà Thường trực HĐND, Ban HĐND thấy cần thiết: Thường trực HĐND, Trưởng các Ban HĐND các cấp được thuê người có trình độ chuyên môn nghiên cứu, cho ý kiến vào các đề án chuyên đề, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng các vụ việc trước hoặc sau khi đi giám sát (nếu xét thấy cần thiết), mức thuê cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/một lần thuê/đề án;

- Cấp huyện: 1.000.000 đồng/một lần thuê/đề án;

- Cấp xã: 500.000 đồng/một lần thuê/đề án.

2. Chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng phục vụ trực tiếp hoạt động HĐND các cấp:

a) Đối tượng được hưởng chế độ trang phục quy định cho từng cấp như sau:

- Cấp tỉnh: CBCC tham mưu, giúp việc trực tiếp cho hoạt động HĐND cấp tỉnh.

- Cấp huyện: CBCC tham mưu, giúp việc trực tiếp cho hoạt động HĐND cấp huyện (tối đa 03 suất).

- Cấp xã: CBCC tham mưu, giúp việc cho hoạt động HĐND cấp xã (01 suất).

b) Mỗi nhiệm kỳ HĐND, các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này được cấp tiền may 01 bộ trang phục với mức chi cho từng cấp như sau:

- Cấp tỉnh: 3.000.000 đồng/bộ.

- Cấp huyện: 2.000.000 đồng/bộ.

- Cấp xã: 1.500.000 đồng/bộ.

3. Bổ sung quy định trường hợp các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này được tuyển dụng hoặc chuyển công tác về cơ quan Văn phòng giúp việc cho hoạt động của HĐND mà tại thời điểm đó, khóa HĐND không còn đủ 5 năm thì các đối tượng đó được hưởng mức chi lễ phục bằng 1/5 mức quy định trên nhân với số năm còn lại của khóa HĐND hiện tại.

Điều 12. Điều chỉnh đối tượng, chế độ chi tặng quà cho các đối tượng chính sách, xã hội

Mức giá trị quà tặng của các tổ chức HĐND các cấp khi thăm hỏi nhân dịp Lễ, Tết, các ngày truyền thống và trong các đợt đi khảo sát về đời sống sinh hoạt xã hội như: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, trong lao động sản xuất, có đóng góp với hoạt động của HĐND; gia đình và cá nhân gặp rủi ro thiên tai; Già làng, người có uy tín trong cộng đồng; các tập thể thuộc diện chính sách xã hội như: Trại điều dưỡng thương binh, bệnh binh; trại trẻ mồ côi, người khuyết tật; trường dân tộc nội trú; các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới, hải đảo…

Số lần tặng quà và giá trị quà tặng do Thường trực HĐND quyết định và thực hiện theo kế hoạch.

Điều 13. Điều chỉnh chế độ chi tặng quà cho cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài

Quà tặng được sử dụng khi Đoàn của HĐND tỉnh Đồng Nai đi công tác nước ngoài hoặc cá nhân, cơ quan tổ chức nước ngoài đến làm việc với HĐND tỉnh. Mức chi quà tặng đối với mỗi tổ chức, cá nhân do Thường trực HĐND tỉnh quyết định và thực hiện theo kế hoạch.

Điều 14. Tổ chức và giám sát thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Hoạt động của HĐND cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm. Riêng nguồn kinh phí chi cho hội nghị tiếp xúc cử tri quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Nghị quyết này do ngân sách cấp xã đảm bảo.

2. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về một số khoản chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung chi cho hoạt động HĐND quy định tại Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh không được điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị quyết này vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Đồng Nai Khoá VIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06/12/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu103/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 103/2013/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 103/2013/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu103/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Tư
       Ngày ban hành06/12/2013
       Ngày hiệu lực16/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 103/2013/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 103/2013/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp Đồng Nai

           • 06/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực