Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND Quy định mức chỉ đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND quy định mức chỉ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2014/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHỈ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của ' . Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng - 10 năm 2010 của các Bộ: Tài chính, Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 724/TTr-ƯBND ngày 26 tháng 5 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Báo cáo thẩm tra số 156/BC-HĐND ngày 30/6/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

1.2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung chi

Nội dung chi thực hiện theo Quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của các Bộ: Tài chính, Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Mức chi

3.1. Quy định cụ thể một số khoản chi có tính chất đặc thù để triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.1.1. Chi xây dựng đề cương Chương trình, xét duyệt, thẩm định, xây dựng nội dung Chương trình, xây dựng báo cáo Chương trình:

a, Xây dựng đề cương Chương trình:

- Xây dựng đề cương chi tiết của Chương trình: 720.000 đồng/đề cương.

- Tổng hợp, hoàn chỉnh đề cương của Chương trình: 1.200.000 đồng/Chương trình.

b, Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi;

- Đại biểu được mời tham dự: 80.000 đồng/người/buổi;

- Bài tham luận: 250.000 đồng/bài viết.

- Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa: 150.000 đồng/người/bản.

c, Chi xây dựng các chuyên đề của Chương trình: 250.000 đồng/chuyên đề.

d, Lấy ý kiến thẩm định Chưong trình: 250.000 đồng/bài viết.

đ, Xây dựng các báo cáo Chương trình: 400.000 đồng/báo cáo.

3.1.2. Chi họp, góp ý nội dung Đồ án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp góp ý, thẩm định Quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật; chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Chương trình: Thực hiện theo mức chi quy định tại điểm b khoản 3.1.1 trên đây.

3.1.3. Chi bồi dưỡng cho Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật: 25.000 đồng/giờ tư vấn.

3.1.4. Chi thuê chuyên gia giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: 300.000 đồng/lần (ý kiến tham gia bằng văn bản).

3.2. Các nội dung chi khác không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ: Tài chính, Tư pháp và các Nghị quyết quy định mức chi cụ thể của HĐND tỉnh đã ban hành.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

4.1. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp gồm:

- Ngân sách nhà nước cấp.

- Đóng góp của các doanh nghiệp.

- Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.

4.2. Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra vãn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh; cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Từ Thiện

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu104/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND quy định mức chỉ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND quy định mức chỉ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu104/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýBùi Từ Thiện
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực21/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND quy định mức chỉ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND quy định mức chỉ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Lai Châu

            • 11/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực