Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐNĐ

Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐNĐ về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐNĐ thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2017/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V VIC THÔNG QUA K HOCH T CHC CÁC K HP CA HI ĐNG NHÂN DÂN TNH ĐNG NAI NĂM 2018

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX KỲ HỌP TH 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 843/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đng Nai năm 2018, đảm bảo việc tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Ban Công tác đại biểu;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn th;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
-
Lưu: VT, PTH (Tiến).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

K HOCH

T CHC CÁC K HP CA HI ĐNG NHÂN DÂN TNH ĐNG NAI NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 104/2017/NQ-HĐND Ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 15/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị tt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2018, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Số lượng, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ

a) Số lượng tổ chức kỳ họp

Trong năm 2018, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức 02 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh

b) Thời gian tổ chức các kỳ họp

- Kỳ họp giữa năm 2018: Dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2018.

- Kỳ họp cuối năm 2018: Dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2018.

2. Tổ chức kỳ họp bất thường

Đ kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ca địa phương; tùy theo tình hình thực tế, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp bất thường theo yêu cầu của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Địa điểm tổ chức các kỳ họp

Tại Hội trường tầng 1 Trụ sở khối nhà nước tỉnh, số 02 Nguyễn Văn Trị phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2018

a) Hội đồng nhân dân tnh xem xét các báo cáo:

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018, HĐND tỉnh xem xét báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; nghe Ủy ban MTTQVN tnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị.

b) Hội đồng nhân dân tnh xem xét, quyết định thông qua nghị quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét, thông qua các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề và các nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh. Dự kiến HĐND tỉnh xem xét, ban hành các nghị quyết sau:

- Bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cui năm 2018.

- Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018.

- Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 (đợt 1)

- Chất vấn và trả lời chất vấn;

- Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (tùy tình hình thực tế);

- Thông qua các nghị quyết chuyên đề về các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 theo đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND, các Ban của HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh, theo quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương.

5. Dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2018

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND tỉnh xem xét báo cáo công tác năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét báo cáo công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị.

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thông qua nghị quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét, thông qua các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề và các nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh. Dự kiến HĐND tỉnh xem xét, ban hành các nghị quyết sau:

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2017.

- Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

- Về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 (đợt 2).

- Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2019.

- Danh mục dự án, công trình thu hồi đất năm 2019; danh mục dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 ha năm 2019.

- Phê duyệt tổng biên chế công chức nhà nước, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đng Nai năm 2019.

- Về danh mục dự án, công trình thu hồi đất năm 2019.

- Chất vấn và trả lời chất vấn;

- Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (tùy tình hình thực tế);

- Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh;

- Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

- Thông qua các nghị quyết chuyên đề về các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 theo đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh, theo quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương.

c) Lấy phiếu tín nhiệm: Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2018 theo quy định.

2. UBND, các Ban của HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND đ quy định chi tiết vn đ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc đ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh phải thực hiện theo đúng quy trình tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân để xem xét, quyết định.

3. Căn cứ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND do các cơ quan có thẩm quyền đăng ký, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp; phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Chậm nht là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp kèm dự kiến chương trình kỳ họp.

4. UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra để thẩm tra.

5. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng báo cáo kết quả công tác trình tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018.

6. Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp, tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thm tra phải được gửi đến Thường trực HĐND chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

7. Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018 theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2017/NQ-HĐNĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu104/2017/NQ-HĐNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2017/NQ-HĐNĐ

Lược đồ Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐNĐ thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐNĐ thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu104/2017/NQ-HĐNĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐNĐ thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐNĐ thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Đồng Nai

         • 08/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực