Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Nam năm 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 09

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 211/TTr-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014 như sau:

I. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa VIII

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa VIII là kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2014. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về:

1. Thí điểm thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015;

2. Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh;

3. Thành lập Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam;

4. Bổ sung quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh;

5. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh Khóa VII về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã;

6. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế từ ngân sách địa phương;

7. Bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam;

8. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2003/NQ-HĐND ngày 22/5/2003 của HĐND tỉnh Khóa VI về biện pháp, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra;

9. Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam;

10. Giá đất rừng sản xuất, đất lúa, đất giáp ranh năm 2014 tỉnh Quảng Nam.

II. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VIII

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VIII là kỳ họp thường kỳ giữa năm dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2014. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về:

1. Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014;

2. Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh;

3. Cơ chế khuyến khích phát triển ngành chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh;

4. Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển các cây dược liệu quý;

5. Thí điểm mô hình quản lý ngành y tế trên địa bàn tỉnh;

6. Chính sách hỗ trợ cho các tổ chức thanh niên xung phong, cán bộ quản lý thanh niên xung phong, đội viên thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh;

7. Sửa đổi, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

8. Quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

III. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa VIII

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa VIII là kỳ họp thường kỳ cuối năm dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2014. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về:

1. Nhiệm vụ năm 2015;

2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013;

3. Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015;

4. Quyết định biên chế công chức và sự nghiệp năm 2015;

5. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

6. Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015;

7. Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015;

8. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, Kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- TTXVN tại QNam, Báo QN, Đài PT-TH QN;
- CPVP, các phòng, CV;
- Lưu VT, CTHĐ (Hương).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu104/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực22/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Nam năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Nam năm 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu104/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành12/12/2013
        Ngày hiệu lực22/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Nam năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Nam năm 2014

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực