Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2014/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của các cơ quan hữu quan; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2014 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhóm giải pháp theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ[1], nên tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản ổn định và có một số mặt phát triển. Sản lượng lúa vụ Đông Xuân đạt cao nhất từ trước đến nay. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tăng cường. Phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh. Công nghiệp tiếp tục phát triển. Các ngành dịch vụ có sự phát triển về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm dần. Đã tranh thủ được nhiều nguồn vốn của Trung ương cho đầu tư phát triển. Lãnh đạo các cấp, các ngành có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng về giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục-thể thao đều có tiến bộ. Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lễ, hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo và đã có một số chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế. Quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần được khắc phục đó là: Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cân đối ngân sách đạt thấp so với dự toán tỉnh giao. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến độ của nhiều công trình còn chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản còn có mặt hạn chế. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp. Tỷ lệ dân cư đóng BHYT chưa đạt kế hoạch. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người lao động, nông dân, ngư dân còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẬP TRUNG THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014 đã được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua. HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

1. Về kinh tế:

- Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế, bảo đảm tăng trưởng hợp lý. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để tạo đồng thuận trong xã hội. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa vụ hè thu, vụ mùa đạt hiệu quả. Chủ động triển khai các phương án chống hạn; kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tăng cường chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng vào mùa khô. Tập trung chỉ đạo công tác khai thác, nuôi trồng thuỷ sản hiệu quả; theo dõi, xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Đề án tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, nhất là triển khai Đề án bê tông giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành số km đường đã đăng ký.

- Triển khai kịp thời các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành hàng chủ lực của tỉnh như chế biến hạt điều, thủy sản… Đẩy mạnh công tác khuyến công; hỗ trợ cho các doanh nghiệp, làng nghề sản xuất hàng lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015.

- Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường. Triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch. Ổn định và phát triển dịch vụ vận tải. Khai thác có hiệu quả cảng Vũng Rô; phối hợp khai thác hiệu quả các tuyến bay. Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Các Chi nhánh Ngân hàng triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách tiền tệ, tín dụng. Thực hiện tốt chương trình kết nối “Ngân hàng-Doanh nghiệp”.

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế. Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên; tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh một số Công ty TNHH MTV của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở UBND cấp xã để tạo nguồn cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Cân đối ngân sách để triển khai thực hiện các chính sách, đề án HĐND tỉnh đã thông qua. Chủ động bố trí ngân sách các cấp để kịp thời ứng phó và xử lý khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công. Kiểm soát chặt chẽ việc ứng vốn, kể cả việc ứng trước dự toán năm sau.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc hoàn thành công tác hoàn thổ, đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh theo quy định. Xúc tiến triển khai đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất một số sản phẩm từ rác thải.

2. Về đầu tư phát triển:

- Chú trọng công tác lập quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, kế hoạch. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; gắn với điều chỉnh các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ và liên kết giữa các quy hoạch.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Đầu tư công. Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Tích cực làm việc với các Bộ, ngành để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương. Chú trọng công tác quyết toán các dự án hoàn thành. Phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình: Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3 (thuộc dự án hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-Vũng Rô); các dự án bệnh viện, trường học sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Cơ bản hoàn thành các hạng mục chính các dự án: Hồ chứa nước Suối Vực, Đường cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Sông Cầu- Đồng Xuân (ĐT 644), tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp-giai đoạn 1. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án: mở rộng Quốc lộ IA; Cảng cá Phú Lạc, khu tái định cư Phú Lạc (giai đoạn 2); kè chống xói lở đầm Cù Mông; tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước-Phú Hải; hồ chứa nước Lỗ Ân.

- Khẩn trương lập thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: kè chống xói lở Nam hạ lưu sông Đà Rằng, xóm Rớ, kè biển Xuân Hải; tuyến đường từ Quốc lộ 1A (Phú Khê)-khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân); tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa, Tuy An; tuyến đường bộ ven biển (đoạn từ Km 1293 QL1A đến Bắc Cầu An Hải)… Phối hợp Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ dự án Hầm đường bộ đèo Cả; nâng cấp một số hạng mục Quốc lộ 25; sửa chữa Quốc lộ 29. Làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ dự án để đăng ký vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, vốn ODA, nhất là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn; các dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công dự án. Tập trung phối hợp nhà đầu tư chuẩn bị xong các điều kiện để khởi công hạng mục chính dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô; đồng thời tổ chức xúc tiến đầu tư các dự án có liên quan. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đề án đã được phê duyệt. Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ II năm 2014. Triển khai Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho huyện Sông Hinh, Đồng Xuân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

3. Về văn hóa-xã hội:

- Nâng cao chất lượng dạy nghề; quan tâm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về an sinh xã hội và các chế độ đối với người có công. Tập trung triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Thực hiện tốt chính sách xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tạo điều kiện tốt nhất nhằm từng bước đáp ứng các nhu cầu, quyền cơ bản của trẻ em và thực hiện bình đẳng giới.

- Tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh đầu cấp và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Tập trung sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới. Tạo điều kiện để trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa lập các thủ tục lên trường Đại học.

- Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đóng bảo hiểm y tế toàn dân. Quan tâm phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Tập trung triển khai chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ về công tác ở tỉnh. Tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ các nguồn vốn xây dựng các cơ sở y tế.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015. Tiếp tục cử vận động viên tham gia thi đấu các giải thi đấu thể thao thành tích cao.

- Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch về phát triển khoa học và công nghệ. Đôn đốc tiến độ các đề tài, dự án đã triển khai. Chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh. Hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

4. Về quốc phòng-an ninh, tư pháp và ngoại vụ:

- Tiếp tục củng cố quốc phòng và an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng huy động tàu thuyền theo Nghị định 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ[2]. Thực hiện tốt công tác huấn luyện và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Tây Hòa; diễn tập ứng phó sóng thần cho huyện Đông Hòa. Chỉ đạo tốt công tác giao quân đợt 2/2014. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tuyên truyền phổ biến các luật mới ban hành. Tiếp tục thanh tra các nội dung theo kế hoạch, đồng thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra; thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân. Đôn đốc, giải quyết các ý kiến chỉ đạo sau tiếp công dân và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề Biển Đông. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, tư pháp có yếu tố nước ngoài... Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; triển khai thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; kiện toàn cán bộ lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ổn định tổ chức và đi vào hoạt động BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Triển khai thực hiện tốt chính sách đào tạo sau đại học, thu hút, sử dụng trí thức theo Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm tăng thêm cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở một số đơn vị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ. Tổ chức sơ kết mô hình “một cửa liên thông hiện đại” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Tuy Hòa và triển khai thực hiện mô hình “một cửa liên thông hiện đại” tại UBND thị xã Sông Cầu, UBND huyện Phú Hòa. Đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình “một cửa liên thông hiện đại” tại một số đơn vị, địa phương thường xuyên giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác tôn giáo ở cơ sở. Rà soát, ban hành quy định cụ thể về cấp phép xây dựng, sửa chữa các công trình tôn giáo. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác tăng cường giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- Ban CTĐB của UBTVQH;
- TT.Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các vị ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đ.ĐBQH&HĐND; UBND tỉnh;
- TT.HĐND TX Sông Cầu, TP Tuy Hòa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo PY, Đài PT-THPY, TTTHVN tại PY;
- Trung tâm tin học và công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 


[1] Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2014

[2] Về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu105/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực05/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu105/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực05/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Phú Yên

         • 25/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực