Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đồng Nai 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2017/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 844/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018 theo Tờ trình số 844/TTr-HĐND ngày 28/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; định kỳ nghe báo cáo hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định;

2. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung hoặc các vấn đề do Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công, phối hợp xây dựng và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát; thực hiện đầy đủ, kịp thời những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Ban Công tác đại biểu;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường tr
c Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh và các đoàn thể;
- Các s
, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS t
nh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường tr
c HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH (Tiến).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/TTr-HĐND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

TỜ TRÌNH

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai về chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tnh Đồng Nai năm 2017;

Trên cơ sở đề nghị của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và kiến nghị của cử tri ở địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lập dự kiến chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Việc thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đm bảo quyền làm chủ của nhân dân đa phương.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 58 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Điều 87, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, trên cơ sở đnghị của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biu Hội đồng nhân dân tnh, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tnh và kiến nghị của cử tri ở địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lập dự kiến chương trình giám sát năm 2018 trình kỳ họp thứ 5 HĐND tnh xem xét quyết định.

II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

1. Giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh

a) Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tnh, viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tnh;

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chng tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ca đại biểu Hội đng nhân dân tnh: Xem xét việc trả lời chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành viên khác của UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tnh và Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh.

c) Lấy phiếu tín nhiệm: Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

2. Giám sát thường xuyên

a) Việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tnh;

b) Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân tnh, Tòa án nhân dân tnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tnh;

c) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành ph;

d) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tnh;

đ) Kết quả thực hiện việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND tnh, thành viên khác của UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tnh.

3. Giám sát chuyên đề

a) Lĩnh vực Pháp chế

Giám sát kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành Công an, VKSND, TAND tnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kết quả giải quyết các vụ án hành chính; công tác thi hành án; công tác B trtư pháp; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một số vụ việc cụ thể; các kiến nghị của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực pháp chế và tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp dưới tại địa phương.

b) Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách

Giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thu hồi đất, bi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, việc thực hiện các đề án, chương trình khuyến công, kết quả thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; công tác quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; kết quả thực hiện chuỗi liên kết cánh đng lớn; kết quả thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện các giải pháp kinh tế năm 2018.

c) Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Giám sát việc thực hiện phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; giám sát về cơ cấu tchức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt đng quảng cáo và hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện; kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm; kết quả thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm (đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp); kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tnh.

2. Các Ban Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tnh căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tnh và kế hoạch tổ chức thực hiện của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh năm 2018 để xây dựng chương trình giám sát năm 2018 của Ban, của Tổ; báo cáo kết quả giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài các nội dung trên, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và theo ý kiến, kiến nghị ca cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban Hội đng nhân dân tnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh phối hợp xây dựng chương trình và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát phải thực hiện đầy đủ yêu cầu theo kế hoạch, nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu HĐND tnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu phục vụ giám sát. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh để theo dõi, giám sát.

Trên đây là Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tnh năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tnh trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh y (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Đạ
i biểu HĐND tnh;
- Văn phòng T
nh ủy;
- Chánh, Phó VP. HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UB
ND tỉnh;
- Lưu: VT, PTH (T
iến).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyn Sơn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu105/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đồng Nai 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đồng Nai 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu105/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đồng Nai 2018

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đồng Nai 2018

         • 08/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực