Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND về Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015

Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND Chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 213/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND Chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/2014/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 212/TTr-TTHĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 55/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015 (Có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quyết định và Kế hoạch chi tiết về công tác kiểm tra, giám sát của Thường trực; khảo sát, giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; ,
- TT. HĐND; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- VP. ĐĐBQH&HĐND tỉnh (CVP, PVP);
- Lưu: VT, CT.HĐND.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 106/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014)

A. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2015

I. Giám sát của Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp

1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp tháng 7/2015) và kỳ họp thứ 12 (kỳ họp tháng 12/2015).

2. Giám sát hoạt động chất vấn, các ý kiến trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

3. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện khi có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. Kiểm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Kiểm tra chuyên đề: Việc thực hiện Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

2. Kiểm tra chuyên đề: Việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

III. Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh (nay là các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), giai đoạn 2005-2015.

2. Giám sát tổng thể tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2011-2015 và tình hình kinh tế, xã hội năm 2015.

IV. Hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Ban Kinh tế và Ngân sách

1.1. Giám sát tình tình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2015.

1.2. Giám sát công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ; công tác nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng các đề tài khoa học đã được nghiệm thu.

1.3. Giám sát kết quả thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh.

1.4. Giám sát công tác phê duyệt, phân bổ vốn đầu tư, thẩm định các công trình, dự án xây dựng cơ bản và việc xử lý các khoản nợ tồn đọng đối với các công trình, dự án xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước.

2. Ban Pháp chế

2.1. Giám sát công tác Thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2015.

2.2. Giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh năm 2015.

3. Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc

3.1. Giám sát công tác quản lý đào tạo và công tác giáo dục dân tộc vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2015.

3.2. Giám sát công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2015.

3.3. Giám sát công tác quản lý Nhà nước về các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

3.4. Giám sát công tác Quản lý nhà nước và việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công và người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

V. Hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Giám sát tại kỳ họp

1.1. Thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Trong thời gian giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để chuyển đến người được chất vấn và quyết định thời hạn trả lời chất vấn.

2. Giám sát tại cơ sở

2.1. Hoạt động giám sát của đại biểu ở cơ sở tập trung vào việc giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ở cơ sở.

2.2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước về việc thi hành pháp luật, chính sách của Nhà nước; những vấn đề thuộc lợi ích hợp pháp của nhân dân.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nội dung kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ cụ thể hóa bằng Quyết định ban hành kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 xây dựng kế hoạch giám sát hàng tháng, hàng quý và cả năm báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định; thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tạo điều kiện để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là đại biểu cơ sở tham gia các cuộc giám sát tại địa bàn.

5. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, tổng hợp và phối hợp với các cơ quan hữu quan, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu106/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2014
Ngày hiệu lực14/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND Chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND Chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu106/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành05/12/2014
        Ngày hiệu lực14/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND Chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND Chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015