Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương 2013 Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 106/2014/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 về ban hành Qui chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4694/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Gia Lai, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

3.628.063

triệu đồng

(Không kể chuyển giao, thu trái phiếu Kho Bạc, thu tiền vay đầu tư cơ sở hạ tầng, thu chuyển nguồn, thu kết dư, thu từ cấp dưới nộp lên); gồm:

- Thu ngân sách trung ương:

41.250

-

- Thu ngân sách địa phương:

3.586.813

-

Trong đó:

 

 

+ Thu cân đối ngân sách địa phương:

3.185.829

-

+ Thu các khoản quản lý qua ngân sách:

442.234

-

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

10.188.252

triệu đồng

Gồm:

 

 

- Thu cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn:

3.159.307

-

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:

1.352.625

-

- Thu kết dư ngân sách:

649.109

-

- Thu vay Ngân hàng Phát triển:

82.416

-

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

4.517.289

-

- Thu các khoản quản lý qua ngân sách:

427.507

-

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

9.728.996

triệu đồng

Gồm:

 

 

- Chi đầu tư phát triển (kể cả trả vay):

1.588.162

-

- Chi thường xuyên:

6.275.196

-

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.400

-

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách:

427.507

-

- Chi chuyển nguồn sang năm sau:

1.311.167

-

- Chi nộp ngân sách cấp trên:

125.564

-

4. Kết dư ngân sách địa phương (2)-(3):

459.256

triệu đồng

Gồm:

 

 

- Ngân sách cấp tỉnh:

199.176

-

(Trong đó: có kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu để hoàn trả vốn ứng trước nhưng chưa giải ngân là: 55,031 tỷ đồng)

- Ngân sách cấp huyện:

214.371

-

- Ngân sách xã:

45.709

-

5. Quỹ dự trữ tài chính địa phương:

 

 

a. Số dư đầu năm:

276.304

-

b. Tăng trong năm:

180.798

-

Gồm:

 

 

- Bổ sung từ kết dư ngân sách năm 2012:

176.020

-

- Trích bổ sung từ NSĐP năm 2013:

1.400

-

- Lãi tiền gởi Kho Bạc:

3.378

-

c. Số dư 31/12/2013:

457.102

-

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 106/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương 2013 Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương 2013 Gia Lai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 106/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Gia Lai
Người ký Phạm Đình Thu
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương 2013 Gia Lai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 106/2014/NQ-HĐND phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương 2013 Gia Lai

  • 11/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực