Nghị quyết 107/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 107/2018/NQ-HĐND sửa đổi tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất tại Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 107/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất Hòa Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2018/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, TỶ LỆ PHẦN TRĂM ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2016/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Nghị quyết sửa đổi tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu sử dụng đất tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các tổ chức, cá nhân theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hình thức giao đất có thu tiền do cấp huyện thực hiện, phát sinh trên địa bàn xã tại Mục 11.2.1 của Biểu ban hành kèm theo Nghị quyết về số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể:

1. Điều tiết 20% về ngân sách cấp tỉnh.

2. Điều tiết 70% về ngân sách cấp huyện.

3. Điều tiết 10% về ngân sách cấp xã.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khoá XVI, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tnh (CT, các PCT);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (M06).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 107/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2018
Ngày hiệu lực 16/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 107/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất Hòa Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 107/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất Hòa Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 107/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Trần Đăng Ninh
Ngày ban hành 06/12/2018
Ngày hiệu lực 16/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 107/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 107/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất Hòa Bình

  • 06/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực