Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND16

Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND16 về Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND16 phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2008/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở CÔNG NHÂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ định hướng phát triển nhà ở toàn quốc đến năm 2020 ban hành theo Quyết định 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 05/4/2008 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 và định hướng đến 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 và định hướng đến 2020 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng và phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh theo hướng hiện đại, văn minh, có bản sắc riêng, phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới đô thị của tỉnh đến 2020;

- Phát triển nhà ở đảm bảo không gian cảnh quan chung của đô thị, bảo tồn các công trình kiến trúc cổ, các di tích lịch sử, các danh lam, thắng cảnh;

- Quan tâm vấn đề nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, hộ thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp, phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng thu nhập với từng đối tượng;

b) Mục tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân: Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích bình quân nhà ở đô thị tỉnh Bắc Ninh đến 2010 là 24m2/người và đến 2020 là 28m2/người.

- Chỉ tiêu cho các đối tượng xã hội:

STT

Đối tượng

Chỉ tiêu diện tích (m2/người)

Đến 2010

Đến 2020

1

Hộ chính sách, có công

24

28

2

Hộ có thu nhập thấp

15

20

3

Công nhân

7

12

- Chỉ tiêu nhà ở chung cư: Phấn đấu đến 2010 tỷ lệ nhà chung cư đạt từ 2% - 3% diện tích nhà ở đô thị và đến năm 2020 tỷ lệ nhà chung cư đạt từ 5% - 7% diện tích nhà ở đô thị.

- Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở: Nâng cao tỷ trọng nhà ở kiên cố, giảm tỷ trọng nhà ở bán kiên cố, nhà đơn sơ; phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ 82% nhà ở kiên cố tại các khu vực đô thị và đến năm 2020 đạt tỷ lệ 95% nhà ở kiên cố; tỷ lệ nhà ở bán kiên cố đến năm 2010 là 18% và đến năm 2020 là 5%.

2. Phương hướng, nhiệm vụ:

a) Tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; tăng cường chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở trong công tác quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị;

b) Xây dựng nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Phát triển nhà ở theo mô hình đô thị tập trung, tránh tình trạng nhà ở và không gian đô thị chỉ phát triển bám dọc theo các trục giao thông quốc lộ, tỉnh lộ;

c) Ưu tiên phát triển nhà ở chung cư, phát triển nhà ở theo dự án, xây dựng khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với quy định của Luật Nhà ở; phấn đấu đến 2020 tại mỗi khu công nghiệp tập trung có từ 1 đến 2 dự án nhà ở xã hội.

d) Giảm thiểu việc giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình phát triển nhà ở riêng lẻ, dành quỹ đất phát triển nhà ở chung cư cao tầng theo hướng hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của thế giới;

e) Ưu tiên đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, các khu công viên cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường, các sân chơi, sân luyện tập thể dục thể thao tại các khu dân cư;

g) Phát triển nhà ở xã hội kết hợp với cải tạo các khu chung cư cũ đã xuống cấp; chăm lo nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp;

h) Kết hợp phát triển xây dựng mới dự án nhà ở với chỉnh trang, mở rộng và phát triển khu đô thị, khu đô thị hoá và các làng xóm khu dân cư cũ, theo hướng đảm bảo phát triển bền vững, văn minh hiện đại, giữ gìn và bảo tồn được cảnh quan kiến trúc các làng cổ truyền thống; nâng cao chất lượng nhà ở và góp phần phát triển đô thị bền vững, văn minh, hiện đại;

3. Một số giải pháp chủ yếu:

a) Đẩy mạnh hơn nữa công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị, phủ kín quy hoạch chi tiết, đảm bảo quy hoạch đi trước một bước; phát triển nhà ở gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ưu tiên phát triển hạ tầng để khai thác quỹ đất tạo vốn, tạo cơ sở kêu gọi đầu tư;

b) Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý có hiệu quả của chính quyền các cấp trong lĩnh vực nhà ở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quản lý, phát triển nhà ở đô thị và thị trường bất động sản, thực hiện vai trò điều tiết, định hướng và kiểm soát lĩnh vực phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh;

c) Tạo điều kiện để người dân tự lo nhà ở và khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực nhà ở phù hợp với các quy định của pháp luật;

d) Rà soát các chính sách về nhà ở, đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách về nhà ở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ và phù hợp với các quy định của pháp luật về nhà ở và các quy định khác liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01.5.2008.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2008/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2008/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực01/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2008/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND16 phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND16 phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu108/2008/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Công Ngọ
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực01/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND16 phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND16 phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân Bắc Ninh

            • 11/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực