Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND về công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Nội dung toàn văn Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND công nhận thị trấn Kỳ Anh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN “ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN KỲ ANH MỞ RỘNG, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 419/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trình thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, trình Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVI, Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;

- Các bộ: Nội vụ, Xây dựng;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 109/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/2014
Ngày hiệu lực 26/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND công nhận thị trấn Kỳ Anh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND công nhận thị trấn Kỳ Anh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 109/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành 16/10/2014
Ngày hiệu lực 26/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND công nhận thị trấn Kỳ Anh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND công nhận thị trấn Kỳ Anh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  • 16/10/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/10/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực