Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng một số đối tượng Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2014/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3032/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hưởng:

a) Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận cấp huyện hoặc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng; gồm:

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; gồm:

- Các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang;

- Các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Nội dung và mức chi:

a) Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và các cá nhân đến thăm và làm việc: thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

b) Mức chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện:

- Không quá 500.000 đồng/đại biểu đến thăm làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Không quá 300.000 đồng/đại biểu đến thăm làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

c) Mức chi tặng quà chúc mừng ngày tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Không quá 500.000 đồng/lần do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng;

- Không quá 400.000 đồng/lần do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tặng.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 02 lần/1 năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

d) Mức chi thăm hỏi khi ốm đau đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Không quá 1.500.000 đồng/người/năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện;

- Không quá 800.000 đồng/người/năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện.

đ) Mức chi phúng viếng khi qua đời đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Không quá 1.000.000 đồng/người/năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện;

- Không quá 500.000 đồng/người/năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

e) Mức chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện;

- Không quá 500.000 đồng/gia đình/năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

b) Ngân sách cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 142/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII Kỳ họp thứ 17 về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu109/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng một số đối tượng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng một số đối tượng Lâm Đồng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu109/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành15/07/2014
       Ngày hiệu lực21/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng một số đối tượng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng một số đối tượng Lâm Đồng

           • 15/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực