Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND bổ sung nội dung Điều 1 Nghị quyết 363/2011/NQ-HĐND về chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND bổ sung 363/2011/NQ-HĐND phát triển cây cao su Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 363/2011/NQ-HĐND 109/2015/NQ-HĐND Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND bổ sung 363/2011/NQ-HĐND phát triển cây cao su Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2015/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 8 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG NỘI DUNG ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 363/2011/NQ-HĐND NGÀY 18/3/2011 CỦA HĐND TỈNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh Về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 540/BC-HĐND ngày 04/7/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Khoản 6, Mục III, Điều 1 Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh Sơn La về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

“6. Hỗ trợ tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động là công nhân của Công ty Cổ phần cao su Sơn La có đất góp trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La.

a) Ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay vốn ngân hàng để triển khai các dự án tạo việc làm cho công nhân Công ty cổ phần Cao su Sơn La có đất góp trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn vườn cây cao su chưa cho thu hoạch với mức hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng cho một lao động. Tổng mức hỗ trợ lãi suất tối đa cho toàn bộ các dự án tạo việc làm là 20 tỷ đồng.

b) Thời gian hỗ trợ lãi suất bắt đầu từ ngày giải ngân theo hợp đồng tín dụng và thực hiện trong năm 2015 - 2016.

c) Hình thức hỗ trợ lãi suất: Gián tiếp thông qua các doanh nghiệp có đủ năng lực triển khai thực hiện các dự án tạo việc làm cho lao động là công nhân Công ty cổ phần Cao su Sơn La có đất góp trồng cây cao su.

d) Dự án phải tạo việc làm trong 12 tháng liên tục cho tối thiểu 10 người là công nhân của Công ty cổ phần Cao su Sơn La có đất góp trồng cây cao su, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/8/2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết .

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 8/7/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; Vụ pháp chế- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT các huyện uỷ, thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, Chuyên viên VP Tỉnh uỷ,
VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu109/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực01/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND bổ sung 363/2011/NQ-HĐND phát triển cây cao su Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND bổ sung 363/2011/NQ-HĐND phát triển cây cao su Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu109/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành08/07/2015
       Ngày hiệu lực01/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND bổ sung 363/2011/NQ-HĐND phát triển cây cao su Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND bổ sung 363/2011/NQ-HĐND phát triển cây cao su Sơn La