Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND cơ chế chính sách phát triển một số lĩnh vực Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2019/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 04/8/2016 CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Đất đai; Nghị định s 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 về thu tiền sử dụng đất; Nghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định s 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định v bi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định s 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định s 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điu của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định s 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định s 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s 196/TTr-UBND ngày 03/6/2019; Báo cáo thẩm tra s 983/BC-KTNS ngày 12/7/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 ca HĐND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 17/7/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019/.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính ph;
- Văn phòng: Quốc hội, Ch
tịch nước, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài Chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Pháp chế - Bộ tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh
ủy;
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- VP: T
nh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT huyện
ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN các xã,
phường, thị trấn:
- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ LS tỉnh;
- Lưu: VT. KTNS (Dũng 450b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu109/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND cơ chế chính sách phát triển một số lĩnh vực Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND cơ chế chính sách phát triển một số lĩnh vực Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu109/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành17/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND cơ chế chính sách phát triển một số lĩnh vực Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND cơ chế chính sách phát triển một số lĩnh vực Sơn La

           • 17/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực