Nghị quyết 11/1997/NQ-QH10

Nghị quyết số 11/1997/NQ-QH10 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/1997/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998


QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/1997/NQ-QH10

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1997

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 1998

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 62 và Điều 63 của Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 22 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi nghe Tờ trình số 16/UBTVQH10 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 1998 và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

I- THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT NĂM 1998, CỤ THỂ NHƯ SAU:

1- Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 4-1998)

a) Thông qua các dự án:

1. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi);

2. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khuyến khích đầu tư trong nước;

6. Luật khiếu nại, tố cáo;

7. Luật quốc tịch (sửa đổi);

8. Luật tài nguyên nước.

b) Cho ý kiến về các dự án:

1. Bộ Luật hình sự (sửa đổi);

2. Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

2- Tại kỳ họp thứ 4 (Tháng 10-1998)

a) Thông qua các dự án:

1. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi);

2. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi);

3. Luật giáo dục;

4. Bộ luật hình sự (sửa đổi).

b) Cho ý kiến về các dự án:

1. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi);

2. Luật đất đai (sửa đổi);

3. Luật khoa học và công nghệ.

II. GIAO CHO UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT THÔNG QUA TRONG NĂM 1998 CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT (CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT) SAU ĐÂY:

1. Pháp lệnh chống tham nhũng;

2. Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

3. Pháp lệnh cán bộ, công chức;

4. Nghị quyết ban hành Quy chế về dân chủ ở cơ sở;

5. Nhị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 01-7-1991;

6. Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam;

7. Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

8. Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động của tổ chức hoà giải ở cơ sở;

9. Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân;

10. Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích (sửa đổi);

11. Pháp lệnh du lịch;

12. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (sửa đổi);

13. Pháp lệnh trọng tài thương mại;

14. Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước qốc tế (sửa dổi);

15. Pháp lệnh tổ chức luật sư (sửa đổi);

16. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi);

17. Pháp lệnh về người tàn tật;

18. Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

19. Pháp lệnh cơ yếu;

20. Pháp lệnh công an xã.

III. THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN TIẾP TỤC CHUẨN BỊ TRONG NĂM 1998 ĐỂ TRÌNH QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT TRONG NĂM 1999 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO, GỒM CÁC DỰ ÁN SAU ĐÂY:

A- các dự án luật

1. Luật về hoạt động giám xát của Quốc hội;

2. Bộ luật tố tụng dân sự;

3. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi);

4. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi);

5. Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi);

6. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi);

7. Luật công ty (sửa đổi);

8. Luật doanh nghiệp tư nhân (sửa đổi);

9. Luật phòng cháy, chữa cháy;

10. Luật phòng, chống ma tuý;

11. Luật hải quan;

12. Luật thanh tra;

13. Luật thanh niên;

14. Luật thi hành án;

15. Luật về khu công nghiệp;

16. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

17. Luật lập hội;

18. Luật Mặt trận Tổ quóc Việt Nam;

19. Luật biên giới quốc gia;

20. Luật bưu chính viễn thông;

21. Luật xây dựng;

22. luật khen thưởng;

23. Luật bảo hiểm;

24. Luật bảo hiểm xã hội;

25. Luật dân tộc;

26. Luật báo chí (sửa đổi);

27. Luật bảo vệ di sản văn hoá dân tộc;

28. Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi);

29. Luật điện Việt Nam;

B- các dự án pháp lệnh

1. Pháp lệnh tôn giáo;

2. Pháp lệnh về kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi);

3. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự;

4. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;

5. Pháp lệnh kiểm toán nhà nước;

6. Pháp lệnh chứng khoán và thị trường chứng khoán;

7. Pháp lệnh đo lường (sửa đổi);

8. Pháp lệnh chất lượng hàng hoá (sửa đổi);

9. Pháp lệnh phí và lệ phí;

10. Pháp lệnh thư viện;

11. Pháp lệnh chăm sóc người cao tuổi;

12. Pháp lệnh về bảo hiểm thất nghiệp;

13. Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp;

IV- VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1998.

2. Giao Chính phủ, các cơ quan hữu quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và theo sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lập kế hoạch cụ thể, cùng phối hợp triển khai chuẩn bị các dự án pháp luật theo tiến độ đã đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật, pháp lệnh đã được ban hành.

3. Giao Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1998 về lĩnh vực mình phụ trách; nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, góp phần để Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh được nhanh chóng và có chất lượng cao.

4. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu, chuẩn bị dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khoá X để trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 3 (4/1998).

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/1997/NQ-QH10

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/1997/NQ-QH10
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/1997
Ngày hiệu lực12/12/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/1997/NQ-QH10

Lược đồ Nghị quyết 11/1997/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/1997/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/1997/NQ-QH10
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNông Đức Mạnh
        Ngày ban hành12/12/1997
        Ngày hiệu lực12/12/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/1997/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/1997/NQ-QH10 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998

            • 12/12/1997

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/1997

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực