Nghị quyết 11/2001/NQ-HĐ

Nghị quyết số 11/2001/NQ-HĐ về nhiệm vụ thu - chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2001(hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa XII, kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2001/NQ-HĐ nhiệm vụ thu - chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2001


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:11/2001/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2001
(HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4, TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 04/01/2001)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Sửa đổi);
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ báo cáo của UBND thành phố và thảo luận của đại biểu HĐND thành phố về tình hình thu chi ngân sách năm 2000, dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2001
.

QUYẾT NGHỊ:

I/- THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHÀ NƯỚC GIAO VỀ THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2001:

1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 13.458.960 triệu đồng

Trong đó: Thu nội địa 11.958.960 triệu đồng

2- Tổng chi ngân sách địa phương: 2.495.200 triệu đồng

II/- CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2001:

1/ Tán thành về cơ bản dự toán thu chi ngân sách năm 2001 do UBND thành phố trình bày. Ngân sách năm 2001 của thành phố còn hạn hẹp, do đó cần bố trí dự toán thu - chi ngân sách phù hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2001 mà HĐND thành phố đã quyết định và tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Đồng thời, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 + Trên cơ sở dự toán phân bổ thu chi ngân sách năm 2001 đã được HĐND thành phố quyết định, UBND thành phố thực hiện việc công bố công khai về ngân sách theo quy định của Nhà nước.

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW2 về ưu tiên ngân sách cho sự nghiệp Y tế - Giáo dục và Khoa học - Công nghệ - Môi trường; bố trí đủ các khoản chi theo định mức, biên chế, giường bệnh, học sinh theo định mức như năm 2000; cần quan tâm giáo dục mầm non ngoại thành và tuyến y tế xã. Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ - Môi trường bố trí ở mức 2% (kể cả chi đầu tư XDCB) trên tổng chi ngân sách địa phương.

+ Đối với sự nghiệp văn hóa - thông tin: Bố trí đảm bảo các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ; tập trung đầu tư cho hoạt động nghiệp vụ của ngành, các đoàn nghệ thuật.

+ Đối với công tác thể dục thể thao: Đầu tư và tập trung đón nhận đầu tư của Trung ương triển khai chuẩn bị cho Seagame 2003.

+ Đối với chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách: Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, các dự án trọng điểm. Quan tâm đầu tư phát triển cho các quận, huyện mới tách, còn khó khăn về cơ sở hạ tầng; tăng tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn ngoại thành nhằm phát triển nông nghiệp và nông thôn ngoại thành theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị và nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao.

+ Đảm bảo kinh phí cho việc duy tu, duy trì môi trường đô thị, tu bổ đê điều thường xuyên.

+ Tiếp tục bố trí ngân sách cho một số nhiệm vụ HĐND thành phố đã đề ra trong Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2001: Thực hiện năm "Gia đình và trẻ em Hà Nội"; Đề án điện nông thôn; Hỗ trợ lãi suất vốn vay; Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp vừa và nhỏ; Quy hoạch một số làng nghề; Quy hoạch, cắm mốc giới các tuyến đường, các công trình quan trọng; Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; Xây dựng đường giao thông các khu dân cư và giao thông nông thôn; Vận tải hành khách công cộng; Đèn chiếu sáng ngõ xóm; Cấp thoát nước cho những phường có khó khăn; Vệ sinh môi trường; Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Trợ giúp người nghèo; Các khu vui chơi giải trí; Phòng, chống các tệ nạn xã hội.

+ Bố trí kinh phí cho Quỹ phát triển nhà ở 50 tỷ đồng.

2/ Giao Thường trực HĐND và UBND thành phố:

+ Căn cứ ý kiến của HĐND, Thường trực HĐND và UBND thành phố hoàn chỉnh dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2001, danh mục các công trình XDCB, kết cấu hạ tầng trọng điểm năm 2001 để giao cho các đơn vị trực thuộc. Đảm bảo Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và ngân sách được triển khai tới các ngành, các cấp ngay từ tháng đầu năm 2001.

+ Thường trực HĐND, các Ban, tổ Đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách theo Nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo sử dụng ngân sách có hiệu quả, đúng mục đích. Thực hiện một bước chuyên đề giám sát ngân sách xã, phường, thị trấn và đơn vị dự toán cơ sở.

+ Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND xem xét, quyết định thực hiện các khoản chi phát sinh ngoài dự toán do UBND thành phố trình. Các khoản chi này phải báo cáo lại với HĐND trong kỳ họp gần nhất.

+ UBND thành phố cần tăng cường chỉ đạo các Sở, Ngành, Quận, Huyện thực hiện các chỉ tiêu Nhà nước giao về thu chi ngân sách năm 2001; thực hiện nghiêm túc những quy định của Chính phủ và thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương hình thức; kiến nghị với Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh lại việc phân cấp thu thuế đối với công ty tư nhân, công ty TNHH, Công ty cổ phần, các HTX và ổn định mức thuế, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

+ UBND thành phố chỉ đạo việc quản lý các chương trình và đề tài khoa học đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Nghiên cứu, ban hành Quy chế quản lý điều hành 35% tiền học phí để lại xây dựng trường sở nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả chung của toàn ngành.

+ UBND thành phố chỉ đạo việc sắp xếp, quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp hoạt động công ích. Khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách về đấu thầu quyền sử dụng đất nhằm tạo thêm vốn xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của Thủ đô.

+ Tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách và nhiệm vụ quản lý thu chi của ngân sách xã, phường, thị trấn nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ thu chi, cân đối ngân sách của cấp mình; trong vài năm tới giảm dần phần trợ cấp từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện, phường, xã, thị trấn./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2001/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2001/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2001
Ngày hiệu lực04/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2001/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 11/2001/NQ-HĐ nhiệm vụ thu - chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2001/NQ-HĐ nhiệm vụ thu - chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2001
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2001/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành04/01/2001
        Ngày hiệu lực04/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2001/NQ-HĐ nhiệm vụ thu - chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2001

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2001/NQ-HĐ nhiệm vụ thu - chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2001

            • 04/01/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/01/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực