Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Hà Nội năm 2006


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2005/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XIII KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2006;

Xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2005, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2006;

Căn cứ báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách - HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2006 như sau:

I- Dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2006

1 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 34.792 tỷ đồng (Ba mươi tư ngàn bảy trăm chín mươi hai tỷ đồng chẵn)

Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 4.042 tỷ đồng (Bốn ngàn không trăm bốn mươi hai tỷ đồng)

- Thu nội địa 27.850 tỷ đồng (Hai mươi bảy ngàn tám trăm năm mươi tỷ đồng)

- Thu từ dầu thô: 2.900 tỷ đồng (Hai ngàn chín trăm tỷ đồng)

2- Tổng thu ngân sách địa phương 12.399,715 tỷ đồng (Mười hai ngàn ba trăm chín mươi chín tỷ, bảy trăm mười năm triệu đồng)

- Số thu được hưởng điều tiết: 8.536,59 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 2.300 tỷ đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.863,125 tỷ đồng

- Phát hành trái phiếu: 1.000 tỷ đồng

- Tạm ứng ngân sách trung ương: 1.000 tỷ đồng

3- Tổng số chi ngân sách địa phương: 12.399,715 tỷ đồng

(Mười hai ngàn ba trăm chín mươi chín tỷ, bảy trăm mười lăm triệu đồng)

(Kèm theo Phụ lục số 1 về cân đối thu, chi ngân sách địa phương, phụ lục số 2 về chi ngân sách địa phương)

II- Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng số chi ngân sách địa phương: 12.399,715 tỷ đồng được phân bổ như sau:

1- Tổng chi ngân sách Thành phố: 9.936,121 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 6.969 tỷ đồng và chi thường xuyên là 1.770,546 tỷ đồng, số chi của ngân sách Thành phố được bố trí cho các lĩnh vực chi và phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phụ lục số 3.

2- Tổng số chi các quận, huyện, xã, phường, thị trấn 2.463,594 tỷ đồng

3- ổn định số bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố cho các quận, huyện như năm 2005 (theo Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004) là 895,177 tỷ đồng và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách quận, huyện để thực hiện chế độ, chính sách mới và kinh phí xử lý rác thải trên địa bàn các quận là 101,75 tỷ đồng (Chi tiết theo phụ lục 4)

4- Dự toán thu, chi và số bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố cho ngân sách các quận, huyện năm 2006 theo biểu phụ lục số 5 và phụ lục số 6

5- Bố trí 150 tỷ đồng chi cho các chương trình mục tiêu cụ thể theo phụ lục số 7

6- Kinh phí thức hiện cải cách tiền lương năm 2006: 380 tỷ đồng

7- Ngân sách Thành phố hỗ trợ ngành dọc năm 2006 là: 97,78 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua các biện pháp trọng tâm trong quản lý điều hành thực hiện dự toán ngân sách năm 2006 do UBND Thành phố trình tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND Thành phố Khoá XIII, đồng thời nhấn mạnh một số nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Căn cứ Nghị quyết HĐND Thành phố, UBND Thành phố giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách cho các cấp, các ngành tăng 5% so với nhiệm vụ thu ngân sách đã được HĐND Thành phố thông qua. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, các biện pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển: tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất, phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô, tạm ứng ngân sách trung ương và tăng cường phối hợp với các Bộ, Ngành trung ương tiếp tục đảm bảo vốn cho các dự án lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện việc quản lý nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất theo hướng tập trung và sử dụng có hiệu quả theo quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai các nội dung của các đề án phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao động...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển. Bổ sung một số chức năng trong việc huy động và sử dụng vốn và đầu tư xây dựng cho Quỹ Đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện và khả năng hoạt động của Quỹ.

Hoàn thành kê khai tài sản công là nhà, đất tại các cơ quan hành chính sự nghiệp cả trung ương và địa phương trên địa bàn Thành phố để sắp xếp, sử dụng có hiệu quả. Thực hiện đấu giá nhà, đất công sở các cơ quan HCSN, DNNN Thành phố quản lý sau khi sắp xếp lại và phù hợp với quy hoạch để tập trung nguồn vốn cho đầu tư.

Thực hiện cơ chế thưởng cho các quận, huyện 50% các khoản thu được phân cấp vượt dự toán nộp về ngân sách Thành phố và Trung ương, tối đa không quá số chênh lệch thực hiện thu năm sau so với năm trước.

2- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện sắp xếp lại DNNN theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; gắn cổ phần hoá với việc đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán, mở rộng việc đấu giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tăng cường quản lý tài chính đối với hoạt động doanh nghiệp và thực hiện việc mở rộng đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công ích đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3- Rà soát và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án đã hoàn thành thuộc các lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống lãng phí, phân tán trong bố trí XDCB từ chủ trương đầu tư đến công tác triển khai thực hiện các dự án. Đẩy nhanh tiến độ và bố trí đủ vốn để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; đảm bảo các dự án nhóm C không kéo dài quá 2 năm, các dự án nhóm B không kéo dài quá 4 năm. Không bố trí vốn cho các công trình, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, không phù hợp với quy hoạch và khi chưa cân đối được nguồn vốn.

Bố trí vốn tập trung cho các dự án lớn và hạ tầng giao thông, các công trình trọng điểm về văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc; thực hiện Đề án 16-ĐA/TU của Thành uỷ về phát triển kinh tế - xã hội Huyện Sóc Sơn.

4- Các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); sử dụng tối thiểu 40% nguồn thu được để lại (riêng ngành y tế tối thiểu 35%); 50% tăng thu ngân sách năm 2005 và 50% tăng thu dự toán năm 2006 so với dự toán năm 2004 của các quận, huyện để thực hiện cải cách tiền lương năm 2006.

5- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2004 - 2006 để tiếp tục phân cấp ngân sách cho thời kỳ ổn định từ năm 2007 theo quy định của Luật NSNN. Phân cấp cho một số quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ chi của Thành phố gắn với sự quản lý của quận, huyện. Đồng thời đánh giá tình hình thực hiện ngân sách trong thời kỳ ổn định để kiến nghị với Trung ương sửa đổi tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thời kỳ từ năm 2007.

6- Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân, tập thể vi phạm trong việc sử dụng ngân sách, tài sản công trái quy định tại đơn vị và địa phương mình. Tăng cường kiểm tra và thực hiện nghiêm các quy định về công khai dự toán, quyết toán ngân sách của từng cấp, cơ quan, đơn vị; công khai tài chính doanh nghiệp, các quỹ tài chính nhằm tăng cường sự giám sát của các đoàn thể xã hội và nhân dân. Rà soát và cải cách các thủ tục hành chính trong quản lý tài chính ngân sách, tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Giao UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố phân bổ chi tiết những khoản chưa phân bổ theo đầu mối và các khoản hỗ trợ các tỉnh, hỗ trợ ngành dọc; lập phương án sử dụng các nguồn thu phát sinh trong năm theo nguyên tắc: tập trung cho công trình, dự án trọng điểm và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc mới phát sinh, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố xem xét, quyết định và báo cáo lại với HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao UBND Thành phố tổ chức giao dự toán ngân sách năm 2006 đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết này của HĐND.

Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố đôn đốc, giám sát thực hiện Nghị quyết này của HĐND Thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khoá XIII kỳ họp thứ 5 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2005
Ngày hiệu lực19/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Hà Nội năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Hà Nội năm 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhùng Hữu Phú
        Ngày ban hành09/12/2005
        Ngày hiệu lực19/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Hà Nội năm 2006

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách Hà Nội năm 2006

         • 09/12/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/12/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực