Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; điều chỉnh định mức kinh phí dạy nghề cho các đối tượng chính sách xã hội do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị Quyết 11/2008/NQ-HĐND tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2008/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT; CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ DẠY NGHỀ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 giữa Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 23/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định bổ sung tỷ lệ điều tiết thu cấp quyền sử dụng đất; quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và điều chỉnh định mức kinh phí dạy nghề các đối tượng chính sách xã hội; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất

1.1. Thu tiền sử dụng đất khi Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của các tổ chức, đơn vị do Trung ương, tỉnh quản lý để giao cho các tổ chức kinh tế: Ngân sách tỉnh hưởng 100% (một trăm phần trăm).

1.2. Thu tiền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà - đất thuộc Sở xây dựng thực hiện: Ngân sách tỉnh hưởng 100% (một trăm phần trăm).

1.3. Thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thuộc huyện, thành phố, thị xã quản lý (trừ tổ chức, cá nhân do Trung tâm Phát triển quỹ nhà - đất thuộc Sở xây dựng thực hiện): Ngân sách cấp huyện hưởng 100% (một trăm phần trăm).

Tỷ lệ điều tiết mục 1.3 trên thay thế tỷ lệ điều tiết thu cấp quyền sử dụng đất quy định tại Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.4. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/8/2008.

2. Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2.1. Đối tượng hưởng phụ cấp

- Cán bộ, công chức làm ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng một cửa liên thông của tỉnh.

- Các chức danh công chức chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giải quyết công việc chuyên môn theo cơ chế một cửa.

2.2. Mức phụ cấp:

- Đối với cán bộ, công chức được phân giao nhiệm vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mức phụ cấp là 200.000 đồng/người/tháng.

- Đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không đủ ngày công/tháng theo quy định, được bồi dưỡng 10.000 đồng/người/ngày.

2.3. Nguồn kinh phí: trong dự toán ngân sách các cấp giao cho các cơ quan, đơn vị hàng năm.

2.4. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2008.

3. Điều chỉnh định mức chi dạy nghề các đối tượng chính sách xã hội tại Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.1. Điều chỉnh định mức chi dạy nghề cho các đối tượng chính sách xã hội từ 120.000 đồng/người/tháng, lên mức 300.000 đồng/người/tháng.

3.2. Nguồn kinh phí: thuộc ngân sách địa phương giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm.

3.3. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/8/2008.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực26/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị Quyết 11/2008/NQ-HĐND tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị Quyết 11/2008/NQ-HĐND tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất Thái Nguyên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýNguyễn Văn Vượng
       Ngày ban hành18/07/2008
       Ngày hiệu lực26/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị Quyết 11/2008/NQ-HĐND tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Nghị Quyết 11/2008/NQ-HĐND tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất Thái Nguyên