Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tỉnh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tỉnh Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2009/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1260/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 09/BC-BKTNS ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá như sau:

1. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có hàng hóa, phương tiện sử dụng tại cảng cá.

2. Mức thu cụ thể như sau:

a) Đối với tàu, thuyền đánh cá cập cảng

- Có công suất dưới 6 CV : 3.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Có công suất từ 6 đến 12 CV : 5.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Có công suất từ 13 đến 30 CV : 10.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Có công suất từ 31 đến 90 CV : 20.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Có công suất từ 91 đến 200 CV : 30.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Có công suất lớn hơn 200 CV : 50.000 đồng/1 lần vào, ra cảng.

b) Đối với tàu, thuyền vận tải cập cảng

- Có trọng tải dưới 5 tấn : 10.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn : 20.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn : 50.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Có trọng tải trên 100 tấn : 80.000 đồng/1 lần vào, ra cảng.

c) Đối với phương tiện vận tải

- Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng : 1.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn : 5.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Phương tiện có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn: 10.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Phương tiện có trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn: 15.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Phương tiện có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn: 20.000 đồng/1 lần vào, ra cảng;

- Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn : 25.000 đồng/1 lần vào, ra cảng.

d) Đối với hàng hóa qua cảng

- Hàng thủy, hải sản, động vật sống : 10.000 đồng/tấn;

- Hàng hóa là Container : 35.000 đồng/Container;

- Các loại hàng hóa khác : 4.000 đồng/tấn.

3. Chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng cảng cá

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu phí sử dụng cảng cá (sau đây gọi chung là cơ quan thu phí) phải thực hiện:

- Tổ chức thu, nộp phí phí sử dụng cảng cá theo đúng quy định. Thông báo (hoặc niêm yết công khai) mức thu phí tại trụ sở cơ quan thu phí. Khi thu phải cấp biên lai thu phí cho người nộp tiền.

- Mở số kế toán theo dõi số thu, nộp tiền phí theo đúng chế độ kế toán thống kê hiện hành.

- Đăng ký, kê khai, nộp phí theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện thanh toán, quyết toán biên lai thu phí và quyết toán thu, nộp tiền phí với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo chế độ quản lý biên lai, ấn chỉ của Bộ Tài chính.

b) Cơ quan thu phí sử dụng cảng cá được để lại 100% tổng số tiền phí để chi các nội dung sau:

- Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công theo chế độ hiện hành; các khoản đóng góp theo qui định đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn;

- Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí như: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí; in (mua) tờ khai, giấy phép, các loại ấn chỉ khác theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác;

- Chi khác phục vụ trực tiếp công tác thu phí phí sử dụng cảng cá.

c) Đơn vị thu phí phí sử dụng cảng cá phải quản lý, sử dụng số tiền phí được để lại nêu trên đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo đúng quy định.

d) Hàng năm, đơn vị thu phí phí sử dụng cảng cá phải lập dự toán thu - chi số tiền phí để lại gửi cơ quan quản lý ngành cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản tạm giữ tiền phí. Đồng thời phải quyết toán thu, chi theo quy định, nếu chưa chi hết trong năm thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

đ) Việc quyết toán phí thực hiện cùng thời gian với việc quyết toán ngân sách nhà nước.

Điều 2. Mức thu phí quy định tại Điều 1 Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2009
Ngày hiệu lực10/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành31/03/2009
        Ngày hiệu lực10/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tỉnh Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tỉnh Khánh Hòa