Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải Văn học Lê Thánh Tông do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND khen thưởng tác giả nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI BÁO CHÍ TRẦN MAI NINH VÀ GIẢI VĂN HỌC LÊ THÁNH TÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật; Báo cáo thẩm tra số 227/HĐND-VHXH ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật với nội dung như sau:

1. Những quy định chung:

a) Giải báo chí Trần Mai Ninh là giải dành cho những tác phẩm báo chí xuất sắc (thuộc các thể loại) do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa bình xét hằng năm, được công bố từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm trước; việc bình xét thực hiện theo quy định của thể lệ giải.

b) Giải Văn học Lê Thánh Tông là giải những tác phẩm văn học xuất sắc (thuộc các thể loại) do Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa bình xét hằng năm, được công bố từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm trước; việc bình xét thực hiện theo quy định của thể lệ giải.

2. Đối tượng và phạm vi khen thưởng:

a) Đối với Giải báo chí Trần Mai Ninh:

Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm dự giải là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam của tỉnh Thanh Hóa;

Cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí phản ánh về quê hương và con người Thanh Hóa đăng ký dự giải.

b) Đối với Giải văn học Lê Thánh Tông:

Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm dự giải là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa;

Cá nhân trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học viết về quê hương và con người Thanh Hóa đăng ký dự giải.

3. Nguyên tắc khen thưởng:

a) Việc khen thưởng phải bảo đảm công khai, chính xác, kịp thời;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng ở các mức khác nhau cho tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt giải.

4. Hình thức và mức khen thưởng:

a) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải A: Tặng Bằng khen và thưởng 6.000.000 đồng.

b) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải B: Tặng Bằng khen và thưởng 4.000.000 đồng.

c) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải C: Tặng Bằng khen và thưởng 2.000.000 đồng.

d) Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có tác phẩm đạt Giải Khuyến khích: Thưởng 1.000.000 đồng.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh uỷ, VPHĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2011
Ngày hiệu lực30/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND khen thưởng tác giả nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND khen thưởng tác giả nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýMai Văn Ninh
        Ngày ban hành20/09/2011
        Ngày hiệu lực30/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND khen thưởng tác giả nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND khen thưởng tác giả nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh Thanh Hóa

            • 20/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực