Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND về bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

(Từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 12 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Tư đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Về khung giá các loại đất

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Số TT

Loại đất

Khung giá đất năm 2013

Tối thiểu

Tối đa

01

Đất ở đô thị:

- Thành phố Cà Mau

- Các thị trấn

 

300

70

 

30.000

8.000

02

Đất ở nông thôn

70

8.000

03

Đất trồng lúa

20

70

04

Đất nuôi trồng thủy sản (chuyên tôm)

20

70

05

Đất trồng lúa kết hợp nuôi tôm (lúa - tôm)

20

70

06

Đất trồng cây hàng năm

20

70

07

Đất trồng cây lâu năm

30

120

08

Đất trồng rừng kết hợp với nuôi tôm (rừng- tôm)

15

22

09

Đất rừng sản xuất:

+ Rừng tràm

+ Rừng ngập mặn

 

10

12

 

10

12

10

Đất rừng phòng hộ

6

6

11

Đất rừng đặc dụng

6

6

12

Đất làm muối

20

20

2. Về bảng giá các loại đất

Bảng giá các loại đất năm 2013 và Quy định về áp dụng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

a) Về đất ở: ban hành mức giá cho 2.248 đoạn đường trên địa bàn tỉnh, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 2.059 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 109 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 15 đoạn đường, bổ sung mới 50 đoạn đường, tách từ đoạn đường cũ 15 đoạn đường. Cụ thể như sau:

- Thành phố Cà Mau có 295 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 273 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 08 đoạn đường, bổ sung mới 12 đoạn đường, tách ra từ đoạn đường cũ 02 đoạn đường.

- Huyện Thới Bình có 152 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 147 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 02 đoạn đường, bổ sung mới 03 đoạn đường.

- Huyện U Minh có 241 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 229 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 05 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 01 đoạn đường, bổ sung mới 06 đoạn đường.

- Huyện Trần Văn Thời có 688 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 632 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 29 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 05 đoạn đường, bổ sung mới 17 đoạn đường, tách ra từ đoạn đường cũ 05 đoạn đường.

- Huyện Cái Nước có 139 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 117 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 15 đoạn đường, bổ sung mới 3 đoạn đường, tách ra từ đoạn đường cũ 4 đoạn đường.

- Huyện Phú Tân có 199 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 179 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 12 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 05 đoạn đường, bổ sung mới 02 đoạn đường, tách ra từ đoạn đường cũ 01 đoạn đường.

- Huyện Đầm Dơi có 216 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 193 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 16 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 03 đoạn đường, bổ sung mới 02 đoạn đường, tách ra từ đoạn đường cũ 02 đoạn đường.

- Huyện Năm Căn có 239 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 210 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 22 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 01 đoạn đường, bổ sung mới 05 đoạn đường, tách ra từ đoạn đường cũ 01 đoạn đường.

- Huyện Ngọc Hiển có 79 đoạn đường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2012 là 79 đoạn đường.

b) Về đất nông nghiệp: giữ nguyên theo bảng giá đất năm 2012 chỉ điều chỉnh tăng giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và đất làm muối so với Bảng giá các loại đất năm 2012.

c) Sửa đổi, bổ sung Quy định về áp dụng Bảng giá các loại đất:

- Sửa đổi đối với đất ở đô thị và nông thôn: cách xác định vị trí 1 (từ 30m đầu tính từ chỉ giới đường đỏ) được tính 100% mức giá quy định trong bảng giá; bổ sung giá đất ở đô thị và nông thôn đối với trường hợp ngoài phạm vi chỉ giới đường đỏ thì được áp dụng theo giá của vị trí 1.

- Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tính bằng 70% mức giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề) đối với tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này Quyết định công bố Bảng giá các loại đất năm 2013 đúng thời gian theo luật định.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 06 tháng12 năm 2012.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 11/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2012
Ngày hiệu lực 16/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 11/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Bùi Công Bửu
Ngày ban hành 06/12/2012
Ngày hiệu lực 16/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau