Nghị quyết 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN

Nghị quyết 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ


CHÍNH PHỦ-BCH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005,

Để tăng cường phối hp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các Bên trong giai đoạn mới, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phi hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Văn phòng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm kiến nghị Chính phủ và Ban Chp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bsung khi cần thiết./.

 

TM. BCH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THỨ NHẤT

Nguyễn Đắc Vinh

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương ca các đoàn thể;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, V.III (3), TWĐTN (3).Dh

 

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s
: 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Phối hợp thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh niên

1. Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên, nht là trong học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Chính phủ tạo điều kiện để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Chương trình giáo dục kỹ năng xã hội trong trường học.

3. Chính phủ phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác tập hp, đoàn kết thanh niên; tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên, mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức thanh niên tiến bộ của các nước trong khu vực và thế giới.

Điều 3. Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

1. Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền của Tquốc; phối hợp thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (hàng năm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực do Bộ, ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

3. Chính phủ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ thanh niên; lồng ghép các mục tiêu phát triển thanh niên, phát huy vai trò của tchức Đoàn và thanh niên trong thực hiện các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng các chương trình, dự án đề nghị Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhận thực hiện; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Điều 4. Phối hợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ, chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tạo điều kiện và htrợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi; có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội trực tiếp làm công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 5. Phối hợp xây dựng chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Trong từng giai đon cthể, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành hữu quan tham mưu ban hành các chính sách vthanh niên và công tác thanh niên cho phù hợp.

2. Khi được giao chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hp, trao đổi thông tin với các B, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện.

3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của Chính phủ.

Điều 6. Phối hợp giám sát, bảo đảm thc hin chế đô, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên

1. Cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyn khi phát hiện các tchức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên, hoạt động của tổ chức Đoàn, xâm phạm đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hp pháp của thanh niên; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận, hoặc đề nghị cơ quan có thm quyền giải quyết theo luật định.

2. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; được cử đại diện tham gia tổ công tác thực hiện kim tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật ỉiên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

3. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Phối hợp thực hiện hoạt động truyền thông

1. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tn, báo chí thường xuyên tuyên truyn vhoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản HChí Minh; định hướng giá trị cho thanh niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xut; phối hợp với tchức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyn, góp phn nhân rộng những điển hình tiên tiến.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phản ánh trên mặt báo các hoạt động của đời sống xã hội, nhất là các hoạt động góp phần cổ vũ, khích lệ người dân và thanh thiếu niên tham gia đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 8. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. Hàng năm hoặc khi cần thiết, Chính phủ thông báo về tình hình kinh tế - xã hội; các quyết định, chủ trương, công tác lớn của Chính phủ; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh, thiếu nhi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hàng năm, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

3. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được mời dự các phiên họp Chính phủ khi thảo luận những vấn đề có liên quan, các hội nghị chuyên đề của Chính phủ có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.

4. Ban Bí thư Trung ương Đoàn mời đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để xây dựng chế độ, chính sách, chiến lược về thanh niên cho phù hợp.

6. Khi bàn về nội dung phối hợp công tác hoặc xử lý các đề xuất, kiến nghị liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh.

Điều 9. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do ngân sách Trung ương bảo đảm. Hàng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lập dự toán thu, chi ngân sách năm kế hoạch bao quát các nhiệm vụ đã được giao của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gửí Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, hoạt động đột xuất được cấp có thẩm quyn giao trong quá trình thực hiện dự toán được giao, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng dự toán chi tiết gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Quy chế này; Chủ tịch y ban nhân dân các; tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động vi Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cp bộ Đoàn thực hiện Quy chế này; chđạo Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản HChí Minh các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ký ban hành Quy chế phi hp hoạt động với y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Định kỳ hàng năm, Văn phòng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phi hợp với các Bộ, ngành liên quan, y ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương theo dõi, kim tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để tổng hp, báo cáo Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VỚI TRUNG ƯƠNG
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp công tác tại Nghị quyết liên tịch s: 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN ngày 14 tháng 12 năm 2012 ca Chính phvà Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh)

TT

Nội dung phối hp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tham mưu xây dựng các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Bộ Nội vụ

Trung ương Đoàn

2

Triển khai Chương trình thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại.

Bộ Nội vụ

Trung ương Đoàn

3

Triển khai công tác vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Trung ương Đoàn

Bộ Nội vụ

4

Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn

5

Trin khai công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn

6

Tổ chức hoạt động đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề, kỹ năng trong học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn

7

Triển khai công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Trung ương Đoàn

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trung ương Đoàn

9

Tchức hoạt động văn hóa, ththao, du lịch trong thanh thiếu nhi.

Trung ương Đoàn

B Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiêu niên.

Bộ Tư pháp

Trung ương Đoàn

11

Tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trung ương Đoàn

12.

Tham mưu xây dựng các chính sách phát trin thanh niên và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trung ương Đoàn

13

Hỗ trợ công tác xây dựng dự toán thu, chi hàng năm theo Luật ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài Chính

Trung ương Đoàn

14

Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát sinh đột xuất.

Trung ương Đoàn

Bộ Tài Chính

15

Phát huy vai trò xung kích của tui trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng

Trung ương Đoàn

16

Phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bộ Quốc phòng

Trung ương Đoàn

17

Phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Công an

Trung ương Đoàn

18

Triển khai công tác vận động, khuyến khích, phát huy vai trò của thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tquốc, góp phần xây dựng đất nước.

Bộ Ngoại giao

Trung ương Đoàn

19

Hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước; tchức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế của thanh niên.

Trung ương Đoàn

Bộ Ngoại giao

20

Hỗ trợ Đoàn Thanh niên chuyển tải thông tin trong công tác giáo dục, giúp thanh thiếu nhi có lý tưởng sống cao đẹp, nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu đề xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới.

Trung ương Đoàn

Bộ Thông tin và Truyền thông

21

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trung ương Đoàn

Bộ Nông nghiệp và PTNT

22

Triển khai công tác đào tạo, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho thanh niên.

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Trung ương Đoàn

23

Triển khai công tác hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển.

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Trung ương Đoàn

24

Tchức hoạt động của Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chng và giảm nhẹ thiên tai...

Trung ương Đoàn

Bộ Nông nghiệp và PTNT

25

Phát huy vai trò của thanh niên tham gia hoạt động khuyến công.

Trung ương Đoàn

Bộ Công thương

26

Phát huy vai trò của thanh niên xung kích đi đầu sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng.

Bộ Công thương

Trung ương Đoàn

27

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trung ương Đoàn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

28

Trin khai Đ án Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng giao thông nông thôn.

Trung ương Đoàn

Bộ Giao thông vận tải

29

Triển khai công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh, thiếu niên và nhi đồng Việt Nam, ưu tiên tập trung vào các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, phòng chống tai nạn thương tích và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người Việt Nam.

Bộ Y tế

Trung ương Đoàn

30

Trin khai công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên, lực lượng thanh thiếu niên dân tộc thiu số và miền núi.

y ban Dân tộc

Trung ương Đoàn

31

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội vùng dân tộc thiu số.

Trung ương Đoàn

y ban Dân tộc

32

Nâng cao kiến thức cho người có uy tín trong độ tuổi thanh niên dân tộc thiu số theo Quyết định 18/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

y ban Dân tộc

Trung ương Đoàn

33

Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng, hoạt động ca Đoàn Thanh niên nói chung, đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi và người dân.

Trung ương Đoàn

Đài Truyền hình Việt Nam;

Đài Tiếng nói Việt Nam;

Thông tấn xã Việt Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực01/03/2013
Ngày công báo29/12/2012
Số công báoTừ số 777 đến số 778
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN

Lược đồ Nghị quyết 11/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN
        Cơ quan ban hànhChính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Đắc Vinh
        Ngày ban hành14/12/2012
        Ngày hiệu lực01/03/2013
        Ngày công báo29/12/2012
        Số công báoTừ số 777 đến số 778
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 11/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ

         • 14/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/12/2012

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/03/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực