Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND chế độ trợ cấp hàng tháng đảng viên 50 năm tuổi đảng Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 144/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND chế độ trợ cấp hàng tháng đảng viên 50 năm tuổi đảng Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC TẶNG HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN THUỘC ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010; Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 03/10/2013 về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên đang sinh hoạt tại các xã, phường, thị trấn thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Phạm vi, đối tượng và điều kiện được hưởng trợ cấp: Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, gồm:

a) Đảng viên không được hưởng bất cứ chế độ nào sau đây: Chế độ hưu trí; chế độ trợ cấp mất sức lao động; chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Nhà nước;

b) Đảng viên đang hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ;

c) Đảng viên đang hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.

2. Mức trợ cấp: Trợ cấp hàng tháng tính theo hệ số mức lương cơ sở của cán bộ, công chức.

a) Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: Mức là 0,3.

b) Đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: Mức là 0,35.

c) Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: Mức là 0,4.

d) Đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: Mức là 0,45.

đ) Đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: Mức là 0,5.

e) Đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: Mức là 0,55.

g) Đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên: Mức là 0,6.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2014.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14/10/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Thường trực huyện, thị, thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh, Đài PT và TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu VT, phòng CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2013
Ngày hiệu lực24/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND chế độ trợ cấp hàng tháng đảng viên 50 năm tuổi đảng Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND chế độ trợ cấp hàng tháng đảng viên 50 năm tuổi đảng Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành14/10/2013
        Ngày hiệu lực24/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND chế độ trợ cấp hàng tháng đảng viên 50 năm tuổi đảng Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND chế độ trợ cấp hàng tháng đảng viên 50 năm tuổi đảng Ninh Bình