Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 16/BC-VHXH ngày 08 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Mức hỗ trợ thực hiện cuộc vận động của cấp xã:

a) Đối với các xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 25.000.000 đồng/năm/xã, thị trấn;

b) Đối với xã, phường, thị trấn còn lại: 20.000.000 đồng/năm/xã, phường, thị trấn.

2. Mức hỗ trợ thực hiện cuộc vận động ở khu dân cư:

a) Thôn, tổ dân phố có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 6.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố;

b) Thôn, tổ dân phố có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/ thôn, tổ dân phố so với định mức quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này;

c) Đối với thôn, tổ dân phố của các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: ngoài mức hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 2, Điều này được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Các nội dung không quy định trong Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2018 và áp dụng thực hiện từ năm ngân sách 2019.

Bãi bỏ điểm b, Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang và điểm h, Khoản 2, Điều 35, Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2018
Ngày hiệu lực20/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hà Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hà Giang
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu11/2018/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
     Người kýThào Hồng Sơn
     Ngày ban hành10/07/2018
     Ngày hiệu lực20/07/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ thực hiện Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hà Giang

         • 10/07/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/07/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực