Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND nội dung mức chi đảm bảo giám sát phản biện xã hội Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 50 /TTr-UBND ngày 15 / 6 /2018 về việc Quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp (bao gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.

2. Chi tổ chức hội nghị:

a) Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.

b) Đối với các hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, ngoài các khoản chi theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, còn được chi một số khoản sau:

- Chủ trì cuộc họp, mức chi: cấp tỉnh 150.000 đồng/người/cuộc họp, cấp huyện 100.000 đồng/người/cuộc họp, cấp xã 70.000 đồng/người/cuộc họp.

- Thành viên tham dự cuộc họp, mức chi: cấp tỉnh 100.000 đồng/người/cuộc họp, cấp huyện 70.000 đồng/người/cuộc họp, cấp xã 50.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng (bài viết), mức chi: cấp tỉnh 400.000 đồng/bài viết, cấp huyện 300.000 đồng/bài viết, cấp xã 200.000 đồng/bài viết.

3. Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, cụ thể:

a) Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối qua không quá 03 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

b) Mức chi: 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

4. Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, còn được chi một số khoản sau:

a) Thành viên chính thức tham gia đoàn, mức chi: cấp tỉnh 100.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 80.000 đồng/người/ngày, cấp xã 60.000 đồng/người/ngày.

b) Các thành viên khác, mức chi: cấp tỉnh 70.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 60.000 đồng/người/ngày, cấp xã 50.000 đồng/người/ngày.

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý):

- Cấp tỉnh, mức chi: 2.000.000 đồng/01 báo cáo hoặc văn bản.

- Cấp huyện, mức chi: 1.400.000 đồng/01 báo cáo hoặc văn bản.

- Cấp xã, mức chi: 1.000.000 đồng/01 báo cáo hoặc văn bản.

6. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội: Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tính hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 2. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 / 7 /2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website chính phủ;
- Công báo tỉnh, Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quảng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND nội dung mức chi đảm bảo giám sát phản biện xã hội Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND nội dung mức chi đảm bảo giám sát phản biện xã hội Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Hồng Quảng
        Ngày ban hành10/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND nội dung mức chi đảm bảo giám sát phản biện xã hội Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND nội dung mức chi đảm bảo giám sát phản biện xã hội Ninh Bình

           • 10/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực