Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2019/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 ngày 12 tháng 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biu dương khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 1996/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra s 27/BC-BDT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mức quà tặng ngưi cao tuổi

1. Người cao tuổi thọ 70 tuổi được tặng 300.000 đồng tiền mặt/01 người;

2. Người cao tuổi thọ 75 tuổi được tặng 400.000 đng tiền mặt/01 người;

3. Người cao tuổi thọ 80 tuổi được tặng 500.000 đồng tiền mặt/01 người;

4. Người cao tuổi thọ 85 tuổi được tặng 600.000 đồng tiền mặt/01 người;

5. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm quà bằng hiện vật tối đa trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt/01 người;

6. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được tặng quà gồm hiện vật tối đa trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt/01 người;

7. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 05 mét vải lụa (tối đa trị giá 100.000 đồng/01 mét vải) và 800.000 đồng tiền mặt/01 người;

8. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được tặng quà gồm hiện vật tối đa trị giá 200.000 đồng 1.000.000 đồng tiền mặt/01 người/năm.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Kinh phí chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH, Đại biểu HĐND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh, Báo ĐBP, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND t
nh;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Điện Biên

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Điện Biên

              • 10/07/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực