Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường, công trình cộng cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường công trình cộng cộng tỉnh Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2019/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LA HÀ VÀ THỊ TRẤN SÔNG VỆ, HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ- CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà; đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc đặt tên các tuyến đường, công trình cộng cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đặt tên các tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đặt tên 28 tuyến đường trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

1. Đường Nguyễn Huệ: Điểm đầu giáp đầu cầu Bàu Giang (phía Nam); điểm cuối giáp đầu cầu La Hà (phía Bắc) (chiều dài 2.550 m).

2. Đường Trần Kiên: Điểm đầu giáp đường Đặng Thùy Trâm; điểm cuối giáp ranh giới thị trấn La Hà - xã Nghĩa Thương (chiều dài 1.990 m).

3. Đường Lê Quý Đôn: Điểm đầu giáp với điểm đầu của đường Nguyễn Thụy; điểm cuối giáp ranh giới thị trấn La Hà - xã Nghĩa Trung (chiều dài 1.190 m).

4. Đường Phạm Trung Mưu: Điểm đầu giáp núi Đá chẻ; điểm cuối giáp ranh giới thị trấn La Hà - xã Nghĩa Thương (chiều dài 1.530 m).

5. Đường Nguyễn Năng Lự: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp ranh giới thị trấn La Hà - xã Nghĩa Thương  (chiều dài 660 m).

6. Đường Từ Ty: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp đầu cầu Phủ (phía Đông) (chiều dài 990 m).

7. Đường Nguyễn Nghiêm: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp ranh giới thị trấn La Hà - xã Nghĩa Thương (chiều dài 1.490 m).

8. Đường Trương Quang Giao: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp với điểm cuối của đường Đặng Thùy Trâm (chiều dài 810 m).

9. Đường Đặng Thùy Trâm: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp với điểm cuối của đường Trương Quang Giao (chiều dài 1.260 m).

10. Đường Nguyễn Thụy: Điểm đầu giáp với điểm đầu của đường Lê Quý Đôn; điểm cuối giáp Đường nội bộ khu dân cư phía Tây Cụm công nghiệp La Hà (chiều dài 1.200 m).

11. Đường Trương Quang Trọng: Điểm đầu giáp đường Lê Quý Đôn; điểm cuối giáp đường Phạm Cao Chẩm (chiều dài 650 m).

12. Đường Cổ Lũy: Điểm đầu giáp đường Hưng Nguyên; điểm cuối giáp đường Lê Quý Đôn (chiều dài 420 m).

13. Đường Bích Khê: Điểm đầu giáp đường Lê Quý Đôn; điểm cuối giáp đường Từ Ty (chiều dài 770 m).

14. Đường Võ Trọng Nguyễn: Điểm đầu giáp đường Trương Quang Giao; điểm cuối giáp đường Từ Ty (chiều dài 410 m).

15. Đường Phạm Cao Chẩm: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp đường Trương Quang Giao (chiều dài 900 m).

16. Đường Đá Sơn: Điểm đầu giáp đường Lê Quý Đôn; điểm cuối giáp đường Đặng Thùy Trâm (chiều dài 490 m).

17. Đường Hưng Nguyên: Điểm đầu giáp cổng  Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tư Nghĩa (phía Nam); điểm cuối giáp đường Nguyễn Viết Lãm (chiều dài 420 m).

18. Đường Thái Thú: Điểm đầu giáp đường Trần Kiên; điểm cuối giáp đường Đặng Thùy Trâm (chiều dài 380 m).

19. Đường Nguyễn Duy Cung: Điểm đầu giáp đường Bích Khê; điểm cuối giáp đường Phạm Cao Chẩm (chiều dài 640 m).

20. Đường Thu Xà: Điểm đầu giáp đường nội bộ khu dân cư hiện hữu phía Nam kênh N8; điểm cuối giáp đường Đá Sơn (chiều dài 280 m).

21. Đường La Hà Thạch Trận: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp Ngã ba ông Hoạch (chiều dài 400 m).

22. Đường Trần Ngọc Châu: Điểm đầu giáp đường Trương Quang Giao; điểm cuối giáp đường Từ Ty (chiều dài 240 m).

23. Đường Nguyễn Thiệu: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp đường Phạm Cao Chẩm (chiều dài 660 m).

24. Đường Lê Đình Cẩn: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp đường Nguyễn Năng Lự (chiều dài 850 m).

25. Đường Phạm Hữu Nhật: Điểm đầu giáp Hòn Đá Chẻ; điểm cuối giáp đường Đặng Thùy Trâm (chiều dài 700 m).

26. Đường Nguyễn Viết Lãm: Điểm đầu giáp khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp đường Trần Kiên (chiều dài 230 m).

27. Đường Đặng Ngọc Tuấn: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ; điểm cuối giáp đường Phạm Trung Mưu (chiều dài 250 m).

28. Đường Nguyễn Công Phương: Điểm đầu giáp đường Trần Kiên; điểm cuối giáp đường Đặng Thùy Trâm (chiều dài 420 m).

Điều 3. Đặt tên 02 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

1. Công viên La Hà: Phía Bắc giáp đường Nguyễn Viết Lãm; phía Nam giáp Trường Trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa; phía Tây giáp đường Trần Kiên; phía Đông giáp Khu sinh thái Hard Rock (Núi Hùm); (diện tích 30.472 m2).

2. Quảng trường 24 tháng 3: Phía Bắc giáp đường Nguyễn Công Phương; phía Tây giáp đường  Trương  Quang  Trọng;  phía Nam giáp đường  Trương Quang Giao; phía Đông giáp đường Trần Kiên; (diện tích 16.228 m2).

Điều 4. Đặt tên 22 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

1. Đường Phạm Văn Đồng: Điểm đầu giáp đầu cầu Cây Bứa (phía Nam); điểm cuối giáp đầu cầu Sông Vệ mới (phía Bắc) (chiều dài 833 m).

2. Đường Võ Văn Kiệt: Điểm đầu giáp bờ Nam sông Cây Bứa; điểm cuối giáp đường Nguyễn Chánh (chiều dài 725 m).

3. Đường Chu Văn An: Điểm đầu giáp đường Tế Hanh; điểm cuối giáp đường Tố Hữu (chiều dài 702 m).

4. Đường Phạm Khoa: Điểm đầu giáp đường Xuân Diệu; điểm cuối giáp cổng chợ Sông Vệ (phía Bắc) (chiều dài 778 m).

5. Đường Nguyễn Ngọc Lê: Điểm đầu giáp đường Tế Hanh; điểm cuối giáp kênh N16A (chiều dài 490 m).

6. Đường Lê Khiết: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai; điểm cuối giáp đầu cầu Ông Tổng (phía Đông) (chiều dài 660 m).

7. Đường Phạm Cao Đài: Điểm đầu giáp đường Võ Tùng; điểm cuối giáp ngã tư Phạm Xuân Hòa - Phạm Cao Đài (quy hoạch) (chiều dài 236 m).

8. Đường Nguyễn Chánh: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp ngã tư Phạm Xuân Hòa - Nguyễn Chánh (quy hoạch) (chiều dài 307 m).

9. Đường Trần Quang Diệu: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Phạm Xuân Hòa (chiều dài 350 m).

10. Đường Phạm Kiệt: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Phạm Xuân Hòa (chiều dài 330 m).

11. Đường Phạm Xuân Hòa: Điểm đầu giáp ngã tư Phạm Cao Đài - Phạm Xuân Hòa (quy hoạch); điểm cuối giáp ngã tư Nguyễn Chánh - Phạm Xuân Hòa (chiều dài 519 m).

12. Đường Tế Hanh: Điểm đầu giáp ngã ba Phạm Văn Đồng - Xuân Diệu; điểm cuối giáp đầu cầu Vạn Mỹ (phía Nam) (chiều dài 1.210 m).

13. Đường Bùi Phụ Thiệu: Điểm đầu giáp đường Xuân Diệu; điểm cuối giáp đường Hồ Giáo (chiều dài 375 m).

14. Đường Hồ Giáo: Điểm đầu giáp đường Phạm Khoa; điểm cuối giáp đường Nguyễn Ngọc Lê (chiều dài 260 m).

15. Đường Bùi Thị Xuân: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Nguyễn Ngọc Lê (chiều dài 360 m).

16. Đường Võ Tùng: Điểm đầu giáp đường Từ Hữu Lập; điểm cuối giáp đường Nguyễn Chánh (chiều dài 583 m).

17. Đường Xuân Diệu: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Nguyễn Ngọc Lê (chiều dài 360 m).

18. Đường Tố Hữu: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp ranh giới thị trấn Sông Vệ - xã Nghĩa Hiệp (chiều dài 1.344 m).

19. Đường Yết Kiêu: Điểm đầu giáp đường Tố Hữu; điểm cuối giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quốc lộ 1 cũ) (chiều dài 500 m).

20. Đường Hoàng Văn Thụ: Điểm đầu giáp đường Lê Khiết; điểm cuối giáp đầu cầu Ngòi (phía Bắc) (chiều dài 530 m).

21. Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Điểm đầu giáp đường Yết Kiêu; điểm cuối giáp đầu cầu Sông Vệ cũ (phía Bắc) (chiều dài 460 m).

22. Đường Từ Hữu Lập: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giáp đường Võ Văn Kiệt (chiều dài 202 m).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đại biểu ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, BVHXH (1). tqth 180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực20/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường công trình cộng cộng tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường công trình cộng cộng tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực20/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường công trình cộng cộng tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường công trình cộng cộng tỉnh Quảng Ngãi

            • 10/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực