Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về sáp nhập một số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về sáp nhập một số ấp khu vực tỉnh Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2019/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SÁP NHẬP MỘT SỐ ẤP, KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 1441/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị thông qua Nghị quyết về sáp nhập một số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất sáp nhập 17 ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Thị xã Long Mỹ: Sáp nhập khu vực Long An 1, khu vực Khánh Hưng 1, khu vực Khánh Hưng 2, khu vực Long Trị 2, phường Trà Lồng và ấp Long Thạnh 2, xã Long Phú.

2. Huyện Phụng Hiệp: Sáp nhập ấp Tân Phú A1 và ấp Tân Phú A2, thị trấn Búng Tàu.

3. Huyện Châu Thành A: Sáp nhập ấp Nhơn Lộc, thị trấn Một Ngàn.

4. Thị xã Ngã Bảy: Sáp nhập khu vực VII và khu vực VIII, phường Hiệp Thành.

5. Huyện Châu Thành: Sáp nhập ấp Hưng Thạnh, xã Đông Phước A; ấp Đông Thạnh A và ấp Đông Thạnh, xã Đông Phước; ấp Phú Quới, xã Đông Thạnh; ấp Tân Phú, xã Phú Tân; ấp Kinh Mới và ấp Đông Thuận, thị trấn Ngã Sáu.

(Đính kèm Phụ lục chi tiết)

6. Kết quả sau khi sáp nhập các ấp, khu vực

a) Tổng số ấp của thị xã Long Mỹ là: 42 ấp, khu vực (giảm 01 ấp và 03 khu vực).

b) Tổng số ấp của huyện Phụng Hiệp là: 128 ấp (giảm 01 ấp).

c) Tổng số ấp của huyện Châu Thành A là: 79 ấp (giảm 01 ấp).

d) Tổng số ấp, khu vực của thị xã Ngã Bảy là: 40 ấp, khu vực (giảm 01 khu vực).

đ) Tổng số ấp của huyện Châu Thành là: 59 ấp (giảm 06 ấp).

Tổng số ấp, khu vực của toàn tỉnh là 526 ấp, khu vực (giảm 09 ấp, 04 khu vực).

Điều 2. Bãi bỏ những nội dung các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành trước đây trái với Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. TU, HĐND, UBND;
- VP.TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Công báo tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH SÁP NHẬP MỘT SỐ ẤP, KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Phương án sáp nhập ấp, khu vực

Ấp, khu vực
 
(chưa đủ chuẩn phải sáp nhập)

Ấp, khu vực được sáp nhập

Ấp, khu vực
(sau khi được sáp nhập)

Tên ấp, khu vực

Diện tích (ha)

Số hộ

Số nhân khẩu

Tên ấp, khu vực

Diện tích (ha)

Số hộ

Số nhân khẩu

Tên ấp, khu vực

Diện tích (ha)

Số hộ

Số nhân khẩu

Vị trí địa lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Thị xã Long Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phường Trà Lồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Sáp nhập khu vực Khánh Hưng 1 vào khu vực Long An, lấy tên thành khu vực 1

Khánh Hưng 1

175,43

182

768

Long An

63.00

276

1,045

Khu vực 1

238,43

458

1,813

Phía Đông giáp với ấp Phương An A, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp; Phía Tây giáp với khu vực 3, (trước là khu vực Khánh Hưng 2), phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ; Phía Nam giáp với ấp Phương An 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Phía Bắc giáp với ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

b)

Sáp nhập khu vực Long An 1 vào khu vực Long Khánh, lấy tên thành khu vực 2

Long An
 1

68,93

161

678

Long
Khánh

65.00

220

961

Khu vực 2

133,93

381

1,639

Phía Đông giáp với khu vực 1, (trước là khu vực Long An), phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ; Phía Tây giáp với khóm 2, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Phía Nam giáp với ấp Phương An 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng; Phía Bắc giáp với khu vực 3, (trước là khu vực Khánh Hưng 2), phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.

c)

Sáp nhập khu vực Long Trị 2 và khu vực Khánh Hưng 2, lấy tên thành khu vực 3

Long Trị 2

156,64

142

635

Khánh Hưng 2

180.00

170

735

Khu vực 3

336,64

312

1,370

Phía Đông giáp với khu vực 1, (trước là khu vực Khánh Hưng 1, phường Trà Lồng; Phía Tây giáp với ấp Tân Trị 2, xã Tân Phú; Phía Nam giáp với khu vực 2, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ và khóm 2, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Phía Bắc giáp với ấp Long Trị 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

2

Xã Long Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập ấp Long Thạnh 2 vào ấp Long Thạnh 1, lấy tên là ấp Long Thạnh

Long Thạnh 2

145,48

141

442

Long Thạnh 1

442,25

314

1,086

Long Thạnh

587,73

455

1,528

Phía Đông giáp ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, TX. Long Mỹ; Phía Nam giáp khóm Tân Thạnh A, phường 2, TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Phía Tây giáp ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, TX. Long Mỹ; Phía Bắc giáp ấp Long Hòa 2, xã Long Phú,TX. Long Mỹ.

II

Huyện Phụng Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trấn Búng Tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập ấp Tân Phú A1 và ấp Tân Phú A2, lấy tên thành ấp Tân Phú

Tân Phú A1

53,62

126

531

Tân Phú A2

30,12

137

517

Tân Phú

83,74

263

1,048

Phía Đông giáp ấp Tân Phước A1, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Phía Tây giáp ấp Hòa Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp; Phía Nam giáp ấp Tân Phước A1, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Phía Bắc giáp ấp Tân Phú A1 và ấp Tân Phú A2, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

III

H. Châu Thành A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trấn Một Ngàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập ấp Nhơn Lộc vào ấp Nhơn Xuân, lấy tên thành ấp Nhơn Xuân

Nhơn Lộc

83,38

120

604

Nhơn Xuân

137,30

228

958

Nhơn Xuân

220,68

348

1,562

Phía Đông giáp ấp Nhơn Thọ, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A; Phía Nam giáp ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A; Phía Tây giáp ấp 1B, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A; Phía Bắc giáp ấp Trường Thọ và ấp Trường Ninh, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

IV

Thị xã Ngã Bảy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường Hiệp Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập khu vực VII và khu vực VIII, lấy tên thành khu vực VII

Khu vực VII

120,7

189

791

Khu vực VIII

107.00

171

898

Khu vực VII

227,7

360

1,689

Phía Đông giáp khu vực IV, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy; Phía Tây giáp ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp; Phía Nam giáp ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Phía Bắc giáp khu vực VI, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

V

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Đông Phước A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập ấp Hưng Thạnh vào ấp Phước Hưng, lấy tên thành ấp Phước Hưng

Hưng Thạnh

135,40

167

600

Phước
Hưng

145.00

183

654

Phước
Hưng

280,4

350

1,254

Phía Đông giáp ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; Phía Tây giáp ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành; Phía Nam giáp với ấp Phước Long xã Đông Phước A, Châu Thành; Phía Bắc giáp ấp Khánh An, xã Phú An, huyện Châu Thành.

2

Xã Đông Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập ấp Đông Thạnh A và ấp Đông Thạnh lấy tên thành ấp Đông Thạnh

Đông Thạnh A

103.00

165

660

Đông Thạnh

119,9

122

456

Đông Thạnh

222,9

287

1,116

Phía Đông giáp ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành; Phía Tây giáp ấp Đông Phú A, xã Đông Phước huyện Châu Thành; Phía Nam giáp ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành; Phía Bắc giáp ấp Kinh Mới, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

3

Xã Đông Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập ấp Phú Quới vào ấp Thạnh Thới, lấy tên thành ấp Thạnh Thới

Phú Quới

83.00

139

464

Thạnh Thới

190.00

492

1,309

Thạnh Thới

273.00

631

1,773

Phía Đông giáp với ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành; Phía Tây giáp ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A; Phía Nam giáp với ấp Thạnh Long và ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành; Phía Bắc giáp với khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

4

Xã Phú Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập ấp Tân Phú vào Phú Tân A, lấy tên thành ấp Phú Tân A thuộc xã Phú Tân.

Tân Phú

97,37

155

675

Phú Tân A

222,15

371

1,425

Phú Tân A

319,52

526

2,100

Phía Đông giáp ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Phía Tây giáp ấp Phú Tân, Phú Trí, Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành; Phía Nam giáp ấp Đông An 2, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy; Phía Bắc giáp ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

5

Thị trấn Ngã Sáu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Sáp nhập ấp Kinh Mới vào ấp Đông Mỹ, lấy tên thành ấp Đông Mỹ

Kinh Mới

79,54

158

593

Đông Mỹ

215,43

374

699

Đông Mỹ

294,97

532

1,292

Phía Đông giáp ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; Phía Tây giáp với ấp Đông Thạnh, xã Đông Phước, huyện Châu Thành; Phía Nam giáp với ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành; Phía Bắc giáp với ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

b)

Sáp nhập ấp Đông Thuận vào ấp Phước Thuận, lấy tên thành ấp Phước Thuận

Đông Thuận

107,76

159

516

Phước Thuận

80,88

309

1,110

Phước Thuận

188,64

468

1,626

Phía Đông giáp ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; Phía Tây giáp với ấp Phước Lợi và ấp Tân Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành; Phía Nam giáp với ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; Phía Bắc giáp với ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực21/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về sáp nhập một số ấp khu vực tỉnh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về sáp nhập một số ấp khu vực tỉnh Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Thanh Tạo
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực21/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về sáp nhập một số ấp khu vực tỉnh Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về sáp nhập một số ấp khu vực tỉnh Hậu Giang

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực