Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2013/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2020
Ngày hiệu lực18/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2020/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLâm Văn Mẫn
       Ngày ban hành11/12/2020
       Ngày hiệu lực18/12/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (21/12/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng

           • 11/12/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực