Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 24 tháng đến dưới 36 tháng Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/NQ-ND

Lai Châu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TỪ 24 THÁNG TUỔI ĐẾN DƯỚI 36 THÁNG TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 1024/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách h trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thm tra s 211/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng áp dụng: Trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi đang học tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ đảm bảo một trong các điều kiện sau:

a) Có cha mẹ hoặc có cha hoặc mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III theo quy định.

b) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

c) Trẻ em thuộc 16 dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

3. Mức hỗ trợ tiền ăn

Bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

4. Thời gian hỗ trợ

Từ năm học 2020 - 2021 và hỗ trợ theo số tháng thực học nhưng không quá 9 tháng/năm học.

5. Nguồn kinh phí

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương hàng năm chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND,
UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2020
Ngày hiệu lực01/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(01/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 24 tháng đến dưới 36 tháng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 24 tháng đến dưới 36 tháng Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýVũ Văn Hoàn
        Ngày ban hành10/07/2020
        Ngày hiệu lực01/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (01/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 24 tháng đến dưới 36 tháng Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 24 tháng đến dưới 36 tháng Lai Châu

              • 10/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực