Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNHCẬN NGHÈO THEO TIÊU CHÍ CHUẨN CẬN NGHÈOTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
 KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 2763/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh từ nguồn chi hoạt động thường xuyên của ngân sách địa phương.

2. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách địa phương hỗ trợ 15% tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh (ngoài mức quy định về hỗ trợ tối thiểu 70% mức tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- VPQH,VPCP;
- Các Bộ: Tài chính,Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế của các Bộ: Tài chính,Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đBQH tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT Công báo - Tin học (VP UBND tỉnh);
- Lưu
: VT, TH (MT…..b).

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2020
Ngày hiệu lực01/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(01/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành15/07/2020
        Ngày hiệu lực01/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (01/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Phú Thọ

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Phú Thọ

              • 15/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực