Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2018 thông qua danh mục dự án thu hồi đất Hà Nội 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019; DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2018)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019, dự án chuyn mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 96/BC-HĐNĐ ngày 29/11/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo giải trình số 332/BC-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 như sau:

1. Thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích là 5.573,52 ha.

2. Thông qua danh mục 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, với diện tích là 518,58 ha.

(Danh mục chi tiết các công trình, dự án nêu tại khoản 1, khoản 2 tại phụ lục 1A, 1B và phụ lục 2 kèm theo)

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phthông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2019 của HĐND Thành phố. Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2019. UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và căn cứ pháp lý của các dự án trình HĐND Thành phố theo quy định.

Điều 2. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Trong quá trình thực hiện, UBND Thành phố tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định.

2. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng cấp bách vì li ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND Thành phthông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh, giao UBND Thành phố tổng hợp trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp trong năm 2019.

3. Tiếp tục cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai để thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố theo đúng kế hoạch đề ra.

4. Công khai danh mục các dự án, công trình trong danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, trụ sở làm việc của UBND các xã, phường, thị trấn có dự án để nhân dân theo dõi, giám sát theo quy định.

5. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân, đặc biệt đối với những vùng bị thu hồi đất; tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp lý trong tổ chức thực hiện thu hồi đất. Thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Kịp thời đối thoại, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/12/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc h
ội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội thành phố Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- C
ác ban Đảng TU; VPTU;
- VP HĐND TP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND Thành phố)

STT

Quận, huyện

Thu hồi đất

Chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Số dự án

Diện tích (ha)

Số dự án

Diện tích (ha)

1

Ba Đình

8

2,41

0

0

2

Ba Vì

21

331,65

9

32,36

3

Bắc Từ Liêm

114

271,95

2

0,34

4

Cầu Giấy

25

8,11

0

0

5

Chương Mỹ

35

76,64

17

36

6

Đan Phượng

54

155,50

17

19,37

7

Đông Anh

114

1230,68

28

66,00

8

Đống Đa

35

37,20

0

0

9

Gia Lâm

41

338,70

6

6,54

10

Hà Đông

64

141,90

15

5,93

11

Hai Bà Trưng

40

30,15

0

0

12

Hoài Đức

113

254,52

47

63,99

13

Hoàn Kiếm

13

2,31

0

0

14

Hoàng Mai

75

227,52

0

0

15

Long Biên

104

214,22

0

0

16

Mê Linh

73

203,23

13

26,12

17

Mỹ Đức

37

39,15

8

8,39

18

Nam Từ Liêm

83

270,61

6

7,56

19

Phú Xuyên

38

190,99

4

16,88

20

Phúc Thọ

66

66,71

13

7,49

21

Quốc Oai

68

193,90

8

7,02

22

Sóc Sơn

54

136,04

7

19,28

23

Sơn Tây

43

112,92

3

8,48

24

Tây Hồ

59

177,65

0

0

25

Thạch Thất

75

126,10

28

31,75

26

Thanh Oai

52

114,81

16

40,27

27

Thanh Trì

64

248,13

19

46,42

28

Thanh Xuân

24

39,92

0

0

29

Thường Tín

36

94,42

26

51,44

30

ng Hòa

58

235,49

16

16,68

Tổng

1686

5573,52

308

518,58

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(26/12/2018)

Download Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2018 thông qua danh mục dự án thu hồi đất Hà Nội 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2018 thông qua danh mục dự án thu hồi đất Hà Nội 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành04/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (26/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2018 thông qua danh mục dự án thu hồi đất Hà Nội 2019

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2018 thông qua danh mục dự án thu hồi đất Hà Nội 2019

            • 04/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực