Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập thị xã Duy Tiên Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VÀ THỊ XÃ DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV;

Xét Tờ trình số 1958/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trong Đề án kèm theo với các nội dung chủ yếu sau:

1. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Duy Tiên.

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên (3,52km2), dân số (3.474 người) của xã Châu Sơn; toàn bộ diện tích tự nhiên (2,36km2), dân số (2.654 người) của xã Tiên Phong và toàn bộ diện tích tự nhiên (6,43km2), dân số (5.386 người) của xã Đọi Sơn để thành lập xã Tiên Sơn.

Sau khi thành lập xã Tiên Sơn có diện tích tự nhiên 12,31km2, dân số bình quân là 11.514 người (dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi là 13.932 người).

2. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 09 phường thuộc thị xã Duy Tiên

a) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Hòa Mạc

- Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Hòa Mạc: Sáp nhập 2,119km2 diện tích tự nhiên, 3.794 người của xã Yên Bắc; 1,721km2 diện tích tự nhiên, 334 người của xã Châu Giang vào thị trấn Hòa Mạc

- Thành lập phường Hòa Mạc trên cơ sở thị trấn Hòa Mạc đã được điều chỉnh, có diện tích tự nhiên 5,68 km2, dân số 11.488 người.

b) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Đồng Văn

- Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đồng Văn: Chuyển 0,17km2 diện tích tự nhiên cho xã Bạch Thượng; 0,633km2 diện tích tự nhiên cho xã Duy Minh và 0,049km2 diện tích tự nhiên cho xã Hoàng Đông. Nhận 0,434 km2 diện tích tự nhiên, 340 người của xã Yên Bắc; 0,857km2 diện tích tự nhiên, 746 người của xã Tiên Nội; 0,828 km2 diện tích tự nhiên của xã Hoàng Đông; 0,44km2 diện tích tự nhiên của xã Duy Minh và 0,0053km2 diện tích tự nhiên của xã Bạch Thượng.

- Thành lập phường Đồng Văn trên cơ sở thị trấn Đồng Văn đã được điều chỉnh có diện tích tự nhiên 5,59 km2, dân số 11.327 người.

c) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Yên Bắc

- Điều chỉnh địa giới hành chính xã Yên Bắc: Chuyển 2,119km2 diện tích tự nhiên, 3.794 người cho thị trấn Hòa Mạc; 0,434km2 diện tích tự nhiên, 340 người cho thị trấn Đồng Văn và 0,068km2 diện tích tự nhiên cho xã Bạch Thượng.

- Thành lập phường Yên Bắc trên cơ sở xã Yên Bắc đã được điều chỉnh, có diện tích tự nhiên 7,05 km2, dân số 10.399 người.

d) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Châu Giang

- Điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Giang: chuyển 1,721km2 diện tích tự nhiên, 334 người của xã Châu Giang cho thị trấn Hòa Mạc.

- Thành lập phường Châu Giang trên cơ sở xã Châu Giang đã điều chỉnh, có diện tích tự nhiên 12,81 km2, dân số 17.219 người.

e) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Bạch Thượng

- Điều chỉnh địa giới hành chính xã Bạch Thượng: Chuyển 1,483km2 diện tích tự nhiên cho xã Duy Minh và 0,0053km2 diện tích tự nhiên cho thị trấn Đồng Văn. Nhận 0,067 km2 diện tích tự nhiên của xã Yên Bắc và 0,17km2 diện tích tự nhiên của thị trấn Đồng Văn.

- Thành lập phường Bạch Thượng trên cơ sở xã Bạch Thượng đã được điều chỉnh, có diện tích tự nhiên 6,24 km2, dân số 11.960 người.

f) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Duy Minh

- Điều chỉnh địa giới hành chính xã Duy Minh: Chuyển 0,441km2 diện tích tự nhiên, 256 người cho xã Duy Hải và 0,44km2 diện tích tự nhiên cho thị trấn Đồng Văn. Nhận 0,633 km2 diện tích tự nhiên của thị trấn Đồng Văn; 1,483km2 diện tích tự nhiên của xã Bạch Thượng và 0,032km2 diện tích tự nhiên của xã Duy Hải. Sau khi điều chỉnh, xã Duy Minh có diện tích tự nhiên 5,71 km2, dân số 7.861 người.

- Thành lập phường Duy Minh trên cơ sở xã Duy Minh mới được điều chỉnh, có diện tích tự nhiên 5,71 km2, dân số 7.861 người.

g) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Tiên Nội

- Điều chỉnh địa giới hành chính xã Tiên Nội: Chuyển 0,857km2 diện tích tự nhiên, 746 người cho thị trấn Đồng Văn và 0,017km2 diện tích tự nhiên cho xã Hoàng Đông. Nhận 0,023 km2 diện tích tự nhiên của xã Hoàng Đông.

- Thành lập phường Tiên Nội trên cơ sở xã Tiên Nội đã được điều chỉnh, có diện tích tự nhiên 6,86 km2, dân số 8.843 người.

h) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Duy Hải

- Điều chỉnh địa giới hành chính xã Duy Hải: Chuyển 0,032km2 diện tích tự nhiên cho xã Duy Minh và nhận 0,441 km2 diện tích tự nhiên, 256 người của xã Duy Minh.

- Thành lập phường Duy Hải trên cơ sở xã Duy Hải đã được điều chỉnh, có diện tích tự nhiên 5,50 km2, dân số 6.473 người.

i) Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Hoàng Đông

- Điều chỉnh địa giới hành chính xã Hoàng Đông: Chuyển 0,828km2 diện tích tự nhiên cho thị trấn Đồng Văn và 0,023km2 diện tích tự nhiên cho xã Tiên Nội. Nhận 0,049km2 diện tích tự nhiên của thị trấn Đồng Văn; 0,017km2 diện tích tự nhiên của xã Tiên Nội.

- Thành lập phường Hoàng Đông trên cơ sở xã Hoàng Đông đã được điều chỉnh, có diện tích tự nhiên 6,36 km2, dân số 10.556 người.

3. Thành lập thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Thành lập thị xã Duy Tiên trên cơ sở nguyên trạng 120,91km2 diện tích tự nhiên và 154.016 người của huyện Duy Tiên.

- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên:

Thị xã Duy Tiên diện tích tự nhiên 120,91 km2; dân số 154.016 người; có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 phường và 07 xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính ph
;
- Các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, TN&MT;
- BTV Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Các Ban, đại biểu HĐND t
nh;
- Các sở: Nội vụ, Xây dựng, TN&MT;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập thị xã Duy Tiên Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập thị xã Duy Tiên Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập thị xã Duy Tiên Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập thị xã Duy Tiên Hà Nam

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực