Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/NQ-HĐND bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2020 bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tuyên Quang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020; KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2020, TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020:

- Tên dự án: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

- Tổng mức đầu tư: 65.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách địa phương, vốn xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện: 2019-2020.

2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020:

2.1. Bổ sung danh mục dự án khởi công mới: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

2.2. Bổ sung nguồn vốn đầu tư: 30.000 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh chưa phân bổ năm 2020: 15.000 triệu đồng.

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 15.000 triệu đồng (vốn chưa phân bổ tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp chuyên đề năm 2020 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT (Nam).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2020
Ngày hiệu lực28/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(12/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2020 bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2020 bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành10/03/2020
        Ngày hiệu lực28/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (12/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2020 bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2020 bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tuyên Quang

              • 10/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực