Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND về lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được thay thế bởi Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND quy định mức thu nộp quản lý Quỹ Quốc phòng An ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 110/2008/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư số 184/2004/NĐ-CP">171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động các khoản đóng góp của nhân dân;
Sau khi xem xét Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát Quỹ An ninh quốc phòng, Quỹ Phòng chống lụt bão và các ý kiến thảo luận của các đại biểu HND tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh:

- Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh động viên các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp theo khả năng và hình thức thích hợp để lập Quỹ Quốc phòng - An ninh ở địa phương.

- Triển khai xây dựng quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh ở địa phương và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Bãi bỏ Khoản 2, điểm 2.1 và 2.2 Điều 1 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về việc quy định danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí và 2 Quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn Lâm Đồng.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá VII, kỳ họp lần thứ 13 thông qua ngày 11/12/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 110/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 110/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành 11/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng