Nghị quyết 110/NQ-HĐND

Nghị quyết 110/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 110/NQ-HĐND 2018 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung nêu trong Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2018 và Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của các cơ quan HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tập trung triển khai kịp thời, quyết liệt các nhóm giải pháp chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết 01 của Chính phủ, nên tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh ổn định và có một số mặt phát triển. Năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi đạt khá, trong đó năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi; đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số nhà máy tạo ra sản phẩm mới; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ có sự phát triển về quy mô và chất lượng. Thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu đạt khá so kế hoạch. Thu hút đầu tư đạt được một số kết quả tích cực. Công tác đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiến độ thực hiện các công trình có chuyển biến.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định. Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao đều có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lễ, hội trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. An sinh xã hội được đảm bảo. Kỷ cương, kỷ luật hành chính dần đi vào nề nếp; chỉ số PCI, PAPI của tỉnh tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố và tăng cường; tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 03 tiêu chí.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

- Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo sản xuất tốt vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2018; chú trọng triển khai các phương án phòng, chống hạn. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nhất là thủy sản nuôi. Kiên quyết xử lý dứt điểm việc nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, Vũng Rô. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo quy định của Chính phủ. Thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; hoàn thiện Đề án định giá rừng trên địa bàn tỉnh. Tập trung thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trên lĩnh vực nông-lâm-thủy sản. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đã đạt chuẩn, nhất là 06 xã không giữ vững các tiêu chí đã được công nhận vào cuối năm 2017, phấn đấu cuối năm 2018 có 53% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung bố trí nguồn lực hợp lý để đưa huyện Phú Hòa và huyện Tây Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Triển khai thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn các huyện có xã miền núi và chương trình bê tông hóa hẻm phố trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Chủ động chuẩn bị và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp vận hành các hồ, đập trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình, dự án khắc phục hậu quả bão, lũ trước mùa mưa năm 2018; giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí.

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quản lý chặt chẽ lĩnh vực đầu tư năng lượng; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án trên địa bàn; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy thủy điện Đá Đen, Nhà máy thủy điện Sơn Giang trong năm 2018.

- Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch. Tạo điều kiện các nhà đầu tư sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn. Điều hành, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải đảm bảo thông suốt, an toàn. Tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô theo lộ trình phê duyệt.

- Chỉ đạo quyết liệt trong thu ngân sách, gắn với các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu; khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư mở chi nhánh, trụ sở tại tỉnh, kê khai nộp thuế. Xử lý các khoản nợ đọng thuế, phấn đấu cuối năm 2018 nợ thuế còn 5%. Triệt để tiết kiệm chi tiêu ngân sách. Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí kế hoạch năm 2018.

- Tiếp tục tổ chức rà soát các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng nông thôn mới để cập nhật, bổ sung điều chỉnh phù hợp với xu hướng phát triển và tình hình thực tế của địa phương. Hoàn thành các quy hoạch đã được phê duyệt đề cương nhiệm vụ, nhất là Quy hoạch xây dựng huyện Tây Hòa và huyện Phú Hòa để đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển đô thị huyện Đông Hòa, thị xã Sông Cầu, thành phố Tuy Hòa theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép; buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

- Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực từ xã hội, đa dạng hóa các hình thức đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP). Tăng cường công tác đối ngoại; tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn, nguồn lực để thực hiện. Nâng cao năng lực thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện đầu tư, đảm bảo lựa chọn được các nhà đầu tư tâm huyết, có năng lực tài chính, kinh nghiệm và đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án có quy mô lớn của Quốc gia trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án xây dựng Cầu Đà Rằng trên Quốc lộ 1 cũ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, thu hút đầu tư; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở nhất cho các dự án đã đăng ký sớm triển khai thực hiện đầu tư đi vào hoạt động. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế -xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực vùng miền núi và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn thực hiện tốt Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho 02 huyện nghèo (Sông Hinh và Đồng Xuân).

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, phục vụ triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Tiếp tục nghiên cứu khai thác hiệu quả nguồn quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển. Xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất nuôi tôm trái phép tại khu vực ven biển tỉnh. Kiên quyết thu hồi các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm so với thời gian quy định, nhất là các dự án du lịch khu vực ven biển tỉnh. Tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Tâm và xử lý các vấn đề liên quan sau thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, để thu hút nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát.

- Quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người có công; chú trọng giải quyết những hồ sơ còn tồn đọng. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Đẩy mạnh công tác xóa nhà ở tạm cho hộ chính sách, hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội, công tác bình đẳng giới. Hạn chế thấp nhất tai nạn thương tích trẻ em. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người khuyết tật.

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Rà soát và điều chuyển biên chế giáo viên, công chức quản lý, nhân viên trong ngành Giáo dục bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục kiểm tra, quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo, đầu tư và kiểm tra công nhận các trường chuẩn Quốc gia các cấp học.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ. Tăng cường mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Ban hành cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất trạm y tế xã. Đẩy mạnh phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vắc - xin.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh. Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch của tỉnh, tình hình triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Phát huy vai trò của người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ở các cơ quan, đơn vị. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tập trung triển khai kế hoạch về hoạt động khoa học công nghệ. Triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2020. Nghiệm thu, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống các đề tài nghiên cứu có kết quả tốt. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh. Tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp để khai thác tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương theo kế hoạch. Tổ chức chặt chẽ, hiệu quả các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Hòa, Đông Hòa; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và doanh nghiệp nhà nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức giao quân năm 2019 đạt chỉ tiêu, chất lượng. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định, không khai thác đánh bắt thủy sản xâm phạm vùng biển của các nước khác.

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động tuyên truyền, chống phá, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, nhất là ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm sâu cả 03 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại còn tồn đọng kéo dài.

- Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, thông tin về hội nhập quốc tế, nhất là các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết. Tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của Phú Yên ra nước ngoài. Quản lý chặt chẽ hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, tư pháp có yếu tố nước ngoài.

- Triển khai thực hiện nghiêm các Kế hoạch của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, tinh giãn biên chế, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức thi tuyển công chức theo đúng quy định, kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh phân cấp quản lý; rà soát lại quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên và đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

- Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX). Thực hiện tốt việc gửi thư chúc mừng, thư chia buồn, thư xin lỗi theo quy định. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề còn tồn đọng có liên quan đến tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý. Nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hành chính và bổ trợ tư pháp.

- Đổi mới công tác tiếp công dân. Tăng cường công tác đối thoại với công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; đôn đốc, giải quyết các ý kiến chỉ đạo sau tiếp công dân và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cán bộ công chức, chuyển đổi một số vị trí công tác theo quy định, để ngăn ngừa tham nhũng. Đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống tham nhũng.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin truyền thông và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Triệt để tiết kiệm, nhất là trong hội họp, tiếp khách, đi công tác nước ngoài.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu110/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực13/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 110/NQ-HĐND 2018 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 110/NQ-HĐND 2018 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu110/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành13/07/2018
        Ngày hiệu lực13/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 110/NQ-HĐND 2018 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 110/NQ-HĐND 2018 thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Phú Yên

             • 13/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực