Nghị quyết 111/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 111/2007/NQ-HĐND về đặt tên, đổi tên đường, phố thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Nghị quyết 111/2007/NQ-HĐND đặt tên đổi tên đường phố thị trấn Thất Khê


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ THỊ TRẤN THẤT KHÊ, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hoá- Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường, phố của thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường, phố thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ TP;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, T/C CT-XH;
- CPVP, các CV HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPVP, phòng CV UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 111/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2007
Ngày hiệu lực 25/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 111/2007/NQ-HĐND đặt tên đổi tên đường phố thị trấn Thất Khê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 111/2007/NQ-HĐND đặt tên đổi tên đường phố thị trấn Thất Khê
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 111/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Hoàng Thị Bích Ly
Ngày ban hành 15/12/2007
Ngày hiệu lực 25/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 111/2007/NQ-HĐND đặt tên đổi tên đường phố thị trấn Thất Khê

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 111/2007/NQ-HĐND đặt tên đổi tên đường phố thị trấn Thất Khê

  • 15/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực