Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND mức chi kinh phí hoạt động Tư vấn công nghệ thẩm định Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2018/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC CHI, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN VÀ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẨM ĐỊNH CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư;

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ):

1. Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bắc Ninh:

a) Nội dung và mức chi cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, đánh giá, công nhận sáng kiến vận dụng theo Điểm 1, Khoản 1 Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh (01 hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến tính bằng 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ), cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng: 650.000 đồng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng: 520.000 đồng/người.

- Thư ký hành chính: 200.000 đồng.

- Chi nhận xét, đánh giá: Nhận xét, đánh giá của Ủy viên Hội đồng là 200.000 đồng/phiếu; nhận xét, đánh giá của Ủy viên phản biện là 320.000 đồng/phiếu.

- Đại biểu tham dự: 130.000 đồng/đại biểu.

b) Kinh phí cho hoạt động Hội đồng Sáng kiến tỉnh từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao hàng năm.

2. Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ:

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư s03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng theo Điều 9 và Điều 10 Thông tư s11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Nội dung và mức chi cho Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ theo ý 2, Điểm a, Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng: 1.500.000 đồng.

- Phó Chủ tịch hội đồng; thành viên Hội đồng: 1.000.000 đồng/người.

- Thư ký hành chính: 300.000 đồng.

- Chi nhận xét, đánh giá: Của Ủy viên Hội đồng là 500.000 đồng/phiếu; của Ủy viên phản biện là 700.000 đồng/phiếu.

- Đại biểu tham dự: 200.000 đồng/đại biểu.

b) Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, ở cho chuyên gia, thành viên Hội đồng trong thời gian tổ chức thẩm định thực hiện theo các quy định về chi công tác phí.

c) Các nội dung và mức chi khác được xây dựng dự toán trên cơ sở dự kiến khối lượng công việc và các quy định hiện hành của pháp luật.

d) Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao hàng năm.

3. Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 17/4/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh,
Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: CVP, phòng TH, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Hương Giang

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu111/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2018
Ngày hiệu lực01/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND mức chi kinh phí hoạt động Tư vấn công nghệ thẩm định Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND mức chi kinh phí hoạt động Tư vấn công nghệ thẩm định Bắc Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu111/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Hương Giang
       Ngày ban hành17/04/2018
       Ngày hiệu lực01/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND mức chi kinh phí hoạt động Tư vấn công nghệ thẩm định Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND mức chi kinh phí hoạt động Tư vấn công nghệ thẩm định Bắc Ninh