Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển Cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển Cà phê bền vững Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển cây trồng vật nuôi thủy nông sản thực phẩm Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển Cà phê bền vững Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2015/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2015-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIII
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 02/2010 ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông; Thực hiện Quyết định số 3417/QĐ-BNN-TT ngày 01/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án phát triển ngành cà phê bền vững đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020; Báo cáo thẩm tra số 561/BC-HĐND ngày 08/9/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020 với những nội dung như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.1- Phạm vi: Chính sách hỗ trợ này được áp dụng cho diện tích cà phê sản xuất tập trung trên địa bàn huyện Mai Sơn, thành phố Sơn La và huyện Thuận Châu nằm trong vùng quy hoạch phát triển cà phê đã được tỉnh phê duyệt.

1.2- Đối tượng: Các doanh nghiệp, hợp tác xã có tham gia liên kết trong sản xuất (qui mô liên kết sản xuất tối thiểu 50 ha đối với doanh nghiệp và 30 ha đối với hợp tác xã), chế biến, tiêu thụ cà phê Sơn La.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

2.1- Doanh nghiệp, hợp tác xã được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này phải có dự án hoặc phương án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

2.2- Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thực hiện hoàn thành nội dung công việc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chấp nhận; chỉ thực hiện hỗ trợ một lần cho một nội dung.

2.3- Trong cùng một nội dung hỗ trợ, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này nhưng đủ điều kiện hưởng mức hỗ trợ tại các quy định khác thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

3. Nội dung, mức hỗ trợ

3.1- Áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt ISRAEL trên địa bàn xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La; xã Phỏng Lái, Thuận Châu.

Hỗ trợ 30% kinh phí cho doanh nghiệp, 40% kinh phí cho hợp tác xã để mua thiết bị tưới nhỏ giọt của đơn vị cung ứng thiết bị công nghệ. Mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/ha đối với doanh nghiệp; không quá 40 triệu đồng/ha đối với hợp tác xã. Diện tích hỗ trợ không quá 100 ha/xã.

3.2- Trồng cây che bóng

Hỗ trợ 50% giá mua giống trồng mới cây che bóng cho diện tích vườn cà phê hiện có. Mức hỗ trợ không quá 100 cây/ha; tùy điều kiện của từng vùng có thể lựa chọn những loại cây che bóng phù hợp như: Cây Mắc ca, cây Bơ.

3.3- Công tác khuyến nông

Hỗ trợ 200.000đồng/ha/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý quy trình sản xuất, chăm sóc, thu hái cà phê đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

3.4- Trồng tái canh, ghép cải tạo giống

Hỗ trợ doanh nghiệp 30% giá mua cây giống hoặc 50% giá mua chồi ghép; hỗ trợ hợp tác xã 40% giá mua cây giống hoặc 60% giá mua chồi ghép để trồng tái canh hoặc ghép cải tạo diện tích cây cà phê hiện có nếu giống cà phê mới đưa vào trồng đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn số 10 TCN 527 - 2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3.5- Xây dựng mô hình điểm tại huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La

Hỗ trợ 01 tỷ đồng cho một mô hình phát triển cà phê bền vững gắn với du lịch canh nông, gồm các hạng mục chính: Vườn cà phê trồng mới có diện tích từ

3 ha trở lên; cơ sở chế biến cà phê nhân đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; khu giới thiệu sản phẩm cà phê Sơn La theo tiêu chuẩn chất lượng được chứng nhận.

3.6- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Hỗ trợ 100 triệu đồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trồng, chế biến và tiêu thụ cà phê đã được các tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp giấy chứng nhận sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn 4C hoặc phát triển cà phê bền vững đạt chứng nhận UTZ Certify.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước đảm bảo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2015./.

 


Nơi nhận:
- Uỷ Ban Thường vụ Quốc Hội; Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế-Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh,;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT các huyện uỷ, thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, HĐND...

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu112/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực20/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển Cà phê bền vững Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển Cà phê bền vững Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu112/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực20/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển Cà phê bền vững Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển Cà phê bền vững Sơn La