Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2015 do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2015 Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2015/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015 với các nội dung sau:

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

1. Sáu tháng đầu năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, tiến độ thu ngân sách đảm bảo so với dự toán; lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến trên một số mặt; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm đạt được so với kế hoạch cả năm và cùng kỳ năm trước như sau:

(1). Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước (KH năm tăng 7,5%).

(2). Giá trị hàng hoá xuất khẩu 1 tỷ 984,7 triệu USD, bằng 47,4% kế hoạch năm, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

(3). Tổng thu ngân sách nội địa 3.754 tỷ 100 triệu đồng, bằng 60,8% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

(4). Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 4.683 tỷ 254 triệu đồng, bằng 57,3% dự toán năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 829 tỷ 905 triệu đồng, bằng 83% dự toán năm, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

(5). Tổng vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2015 là 1.908 tỷ 583 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý 1.301 tỷ 247 triệu đồng, tổng giá trị khối lượng thực hiện của các dự án đạt 524 tỷ 821 triệu đồng, bằng 50,3% tổng vốn đã giao chi tiết cho các dự án thực hiện đầu tư trong năm, vốn giải ngân 6 tháng đạt 769 tỷ 474 triệu đồng, bằng 63,7% tổng vốn đã giao chi tiết cho các dự án.

(6). Tạo thêm việc làm cho 17.233 lao động, đạt 53,9% kế hoạch năm.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém cơ bản, đó là:

Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm. Tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư của một số dự án chậm.

Một số vấn đề xã hội chuyển biến còn chậm như: ô nhiễm môi trường, sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, chưa có chiều hướng giảm. Chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đời sống một bộ phận người lao động còn gặp khó khăn do thiếu việc làm, thu nhập thấp.

Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: quản lý cấp phép xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, lập và quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý an toàn hành lang giao thông, hành lang lưới điện, quản lý khai thác cát sỏi lòng sông và lập bến bãi chứa vật liệu xây dựng,... Cải cách hành chính nhà nước còn chậm, cải cách thủ tục hành chính chưa chuyển biến mạnh mẽ, chưa đáp ứng được nhu cầu.

B. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

1. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ Đông năm 2016, đảm bảo về cơ cấu giống, trà lúa, cơ cấu cây vụ đông. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các vùng sản xuất rau màu tập trung đã được bố trí vốn. Mở rộng các kênh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Làm tốt công tác phòng chống lụt bão, úng, công tác phòng chống cháy rừng.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cuối năm có thêm 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Tiếp tục thực hiện dồn điền, đổi thửa, gắn với chỉnh trang đồng ruộng.

2. Tạo sự chuyển biến trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

3. Thực hiện tốt các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng,....

4. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu. Triển khai nhanh các dự án có liên quan đến thu tiền sử dụng đất nhằm huy động vào ngân sách. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ đọng thuế; tiếp tục hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế trong việc kết nối thông tin giữa cơ quan thuế, kho bạc nhà nước, hải quan, phấn đấu đến cuối năm 2015 có 90% số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai thuế điện tử.

Thực hiện tiết kiệm chi, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015.

5. Tổ chức thực hiện nghiêm cơ chế điều hành lãi suất, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mở rộng tín dụng hợp lý, hiệu quả; cân đối vốn, tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao. Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh.

6. Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2015. Tháo gỡ ngay những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án.

Rà soát, có biện pháp xử lý hiệu quả đối với tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Phấn đấu tăng thu và ưu tiên sử dụng nguồn vượt thu để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Kiểm tra, kiên quyết thu hồi đất và có biện pháp xử lý hiệu quả đối với những dự án không triển khai theo tiến độ quy định.

7. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống. Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp tỉnh và cấp huyện, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020). Đẩy mạnh việc xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nguồn khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc quản lý đất đồi, đất sét trắng, cát sỏi lòng sông. Kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông. Thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước.

8. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học năm 2015; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2015 - 2016.

Chủ động giám sát phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi và các đối tượng chính sách xã hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV. Hoàn thành các quy hoạch, đề án phát triển du lịch - thể dục thể thao. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đăng cai tổ chức tốt các giải thể thao toàn quốc.

9. Đổi mới cách thức tổ chức của các sàn giao dịch việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các đơn vị sai phạm. Tích cực triển khai các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách đối với Người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện việc mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

10. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tập trung xử lý những điểm nổi cộm về khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc có liên quan đến Đại hội đảng các cấp. Chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng mới. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, trợ giúp pháp lý, rà soát ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện đồng bộ giải pháp kiềm chế tiến tới giảm thiểu tai nạn giao thông. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2015.

11. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện mô hình “Một cửa hiện đại” tại UBND cấp huyện, mô hình Một cửa, Một cửa liên thôngtại các sở, ngành. Ban hành quyết định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính.

Rà soát, giải quyết các trường hợp hiện là giáo viên và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp. Đẩy nhanh việc thực hiện lộ trình chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí hoạt động.

Điều 2. Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, HĐND tỉnh nhất trí với Tờ trình số 38/TTr - UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh về việc không quy định tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Điều 17 của Luật Đầu tư công.

Điều 3. UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính; để báo cáo
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB);
- Ban Công tác Đại biểu;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh
- Thường trực HĐND, LĐ UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu112/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2015 Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2015 Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu112/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýBùi Thanh Quyến
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực19/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2015 Hải Dương

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 2015 Hải Dương

         • 09/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực