Nghị quyết 112/NQ-HĐND

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2014 về Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 112/NQ-HĐND 2014 Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Sau khi xem xét Tờ trình s 5403/TTr-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về Đề án thành lp Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có Tờ trình, Đề án kèm theo), với một số nội dung chính sau:

1. Địa vị pháp và tư cách pháp nhân

a) Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.

b) Tên viết tắt; Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.

c) Trụ sở: Đặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai số 211-213, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

d) Nguyên tắc hoạt động:

Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp đóng trên cùng địa bàn.

2. Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai

Cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn); việc bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật thành viên của Hội đồng quản lý, Giám đốc và các Phó Giám đốc của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai được sử dụng toàn bộ bộ máy tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.

a) Về cơ cấu Hội đồng quản lý

Hội đồng Quản lý Quỹ có tối đa 7 thành viên, gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch chuyên trách, 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và 04 thành viên kiêm nhiệm khác.

b) Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai

Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai có tối đa 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai sẽ kiêm nhiệm vai trò Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.

c) Ban điều hành Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai

Do Ban điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai kiêm nhiệm, gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn. Giám đốc Quỹ là người đại diện pháp nhân của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

3. Vốn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai được hình thành từ các nguồn sau:

a) Vốn Điều lệ: 100 tỷ đồng, phương án huy động như sau:

- Vốn cấp của ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng (chiếm 60% vốn điều lệ) với lộ trình cấp vốn đến năm 2020 là:

+ Năm 2014: cấp ban đầu khi thành lập 30 tỷ đồng.

+Từ năm 2015 đến năm 2020: Tùy thuộc vào nhu cầu bảo lãnh tín dụng và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung đủ vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2020.

- Vốn góp của các tổ chức tín dụng: 30 tỷ đồng (chiếm 30% vốn điều lệ).

Tuy nhiên, hiện nay chưa huy động được do chưa có hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. Sau khi có hướng dẫn ca Thống đốc Ngân hàng nhà nước, UBND tỉnh sẽ làm việc với các tổ chức tín dng thực hiện góp vốn để đến năm 2020 đảm bảo mức vốn góp theo quy định.

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác: 05 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ).

- Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: 5 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ).

Việc thực hiện huy động vốn góp của các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể với một số doanh nghiệp lớn để đảm bảo mức vốn góp nêu trên từ nay đến năm 2020.

b) Vốn tài trợ hp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Vốn tự bổ sung tkết quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định.

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Sau khi Đề án được HĐND tỉnh thông qua, giao Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.

Chỉ đạo hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, bảo đảm Quỹ hoạt động đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Do số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn khá lớn, nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều nhưng ngân sách cấp tỉnh còn khó khăn, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng thu để có nguồn bổ sung từ ngân sách; đồng thời, bên cạnh việc huy động vốn ngoài ngân sách, cần mở rộng việc vận động từ các nguồn vốn khác ngoài vốn ngân sách, bổ sung cho nguồn vốn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai ngày càng tăng để tăng khả năng bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Báo cáo định kỳ hàng quý và đột xuất với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả và tình hình hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai; kiến nghị bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách cho hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tnh;
- Báo Đồng Nai, LĐLĐ; Đài PT-TH Đồng Nai;
- L
ưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

TỜ TRÌNH

VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

I. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

UBND tỉnh trình HĐND tnh Đề án thành lập QuBảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tnh Đồng Nai như sau:

II. Sự cần thiết thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Đồng Nai

- Theo thống kê, hàng năm tốc độ phát triển của DNNVV trên địa bàn tỉnh tăng bình quân khoảng trên 10%. Riêng năm 2013 số lượng doanh nghiệp tăng khoảng 1.900 doanh nghiệp tương ứng tăng khoảng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ năm 1991 đến 31/12/2013, tổng số doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh trong tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có 18.547 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 117.772,6 tỷ đồng (kể cả vốn đăng ký bổ sung) trong đó số lượng DNNVV khoảng 16.709 doanh nghiệp (chiếm 90% trên tổng số doanh nghiệp) với tổng nguồn vốn đăng ký 43.000 tỷ đồng, riêng năm 2013 số DNNVV đăng ký thành lập mới là 2.023 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 4.900 tỷ đồng.

Sự phát triển của các DNNVV trên địa bàn tnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, các DNNVV đang gặp nhiều khó khăn về vốn để nâng cấp, đổi mới trang thiết b, công nghệ, mở rộng sản xuất, cải tạo môi trường, nâng cao trình độ và kỹ năng cho người lao động nhưng các doanh nghiệp này không tiếp cận được nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng do không đủ tài sản thế chấp theo quy định.

Việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay là một trong những giải pháp có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển lâu dài, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn về vốn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai

- Căn cứ khoản 1 Điều 6 Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, quy định: y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng trình Hội đng nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua”.

Do đó, UBND tỉnh lập Tờ trình, trình HĐND tỉnh thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng nhm bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đng Nai là cn thiết và đúng quy định.

III. Nội dung Đề án

1. Địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân

- Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.

- Tên viết tắt: Quỹ Bảo lãnh tín dụng tnh Đồng Nai.

- Trụ sở: Đặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai, số 211-213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Mô hình tổ chức, hoạt động và tư cách pháp nhân:

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mtài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động trên cùng địa bàn tỉnh Đng Nai.

Quỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập và ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai quản lý vn và thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Quỹ

Cơ cấu tổ chức gồm Hi đồng quản lý, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn);

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật thành viên của Hội đồng quản lý, Giám đốc và các Phó Giám đc của Quỹ bảo lãnh tín dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng được sử dng toàn bộ bộ máy tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Đồng Nai.

a) Về cơ cấu Hội đồng quản lý: tối đa là 07 thành viên

Hội đồng Quản lý Quỹ ngoài 05 thành viên hiện hữu là thành viên HĐQL của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai, bổ sung thêm 02 thành viên HĐQL là đai điện các tổ chức góp vốn vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng có tỷ lệ vốn góp ln nhất; cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: là một Phó Chủ tịch UBND tnh;

- Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý Quỹ: Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai kiêm Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Đồng Nai.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ: Giám đốc Sở Tài chính.

- Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ kiêm nhiệm khác là Giám đốc các cơ quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai) và lãnh đạo của 02 đơn vị góp vốn vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng có tỷ lệ vốn góp lớn nhất.

b) Về cơ cấu Ban kiểm soát Quỹ:

Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng có tối đa 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai sẽ kiêm nhiệm vai trò Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng.

c) Ban điều hành Quỹ:

Do Ban điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai kiêm nhiệm, gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn. Giám đốc Quỹ là người đại diện pháp nhân của Quỹ.

3. Vốn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng được hình thành từ các nguồn sau:

a) Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng, phương án huy động như sau:

- Vốn cấp của ngân sách tnh cấp ban đầu khi thành lập tối thiểu là 30 tỷ đồng. Căn cứ vào nhu cầu bảo lãnh tín dụng và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, UBND tnh xem xét, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ.

- Vốn góp của các tổ chức tín dụng;

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác.

- Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Vốn tự bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định.

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn của Quỹ

a) Vốn hoạt động của Quỹ phải được sử dụng theo nguyên tắc đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo an toàn vn và tài sản, cụ thể:

- Cấp bảo lãnh tín dụng cho các bên được bảo lãnh theo quy định tại Điều lệ này;

- Đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động Quỹ tối đa không quá 7% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

b) Quỹ được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong nước trên cùng địa bàn.

c) Vốn nhàn rỗi của Quỹ được sử dụng để đầu tư mua trái phiếu Chính phủ.

5. Chế độ tài chính, kế toán của Quỹ Bảo lãnh tín dụng:

a) Quỹ thực hiện chế độ tài chính, công tác kế toán, thống kê, báo cáo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong khi Bộ Tài Chính chưa có hướng dẫn, Quỹ được thực hiện chế độ tài chính, công tác kế toán, thống kê, báo cáo như đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.

b) Năm tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

c) Báo cáo tài chính năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng phải được một tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sau khi đề án được HĐND tỉnh thông qua, Chủ tịch UBND tnh sẽ ban hành quyết định thành lập Quỹ, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và quyết định cơ cấu nhân sự của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định của pháp luật.

2. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, bảo đảm Quỹ hoạt động đúng quy định pháp luật, hoàn thiện Quỹ và bảo toàn và phát triển vốn.

3. Giao trách nhiệm các s, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Tài liệu đính kèm: Đề án thành lập Quỹ và Điều ltổ chức và hoạt động./.

 

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Tờ trình
số 5403/TTr-UBND ngày 19/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Nai)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐỒNG NAI

I. Cơ sở pháp lý về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. Sự cần thiết thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Đồng Nai

- Theo thống kê, hàng năm tốc độ phát triển của DNNVV trên địa bàn tỉnh tăng bình quân khoảng trên 10%. Riêng năm 2013 số lượng doanh nghiệp tăng khoảng 1.900 doanh nghiệp tương ứng tăng khoảng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ năm 1991 đến 31/12/2013, tổng số doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh trong tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có 18.547 doanh nghiệp với tổng vn đăng ký trên 117.772,6 tỷ đồng (kcả vốn đăng ký bổ sung) trong đó số lượng DNNVV khoảng 16.709 doanh nghiệp (chiếm 90% trên tổng số doanh nghiệp) với tổng nguồn vốn đăng ký 43.000 t đng, riêng năm 2013 số DNNVV đăng ký thành lập mới là 2.023 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 4.900 tỷ đồng.

Sư phát triển của các DNNVV trên địa bàn tnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhân tquan trọng góp phn vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đmở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, các DNNVV đang gặp nhiều khó khăn về vốn để nâng cấp, đổi mới trang thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất, cải tạo môi trường, nâng cao trình độ và kỹ năng cho người lao động nhưng các doanh nghiệp này không tiếp cận được nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng do không đủ tài sản thế chấp theo quy định.

Việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay là một trong những giải pháp có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển lâu dài? hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn về vn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và góp phn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai

- Căn cứ khoản 1 Điều 6 Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương xây dựng Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua.

Do đó, UBND tỉnh xây dựng Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa trình HĐND thông qua là cần thiết và đúng quy định.

PHẦN II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐỒNG NAI

I. Địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân

1. Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.

2. Tên viết tắt: Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.

3. Trụ sở: Đặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai, số 211 - 213 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Nguyên tắc hoạt động:

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp đóng trên địa bàn.

Quỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập và ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai quản lý vn và thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV trên địa bàn tnh Đồng Nai.

II. Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Quỹ

Cơ cấu tổ chức, gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn);

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật thành viên của Hội đồng quản lý, Giám đốc và các Phó Giám đốc của Quỹ bảo lãnh tín dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng được sử dụng toàn bộ bộ máy tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Đồng Nai.

1. Về cơ cấu Hội đồng quản lý: tối đa là 07 thành viên:

a) Hội đồng Quản lý Quỹ ngoài 05 thành viên hiện hữu là thành viên HĐQL của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai, bổ sung thêm 02 thành viên HĐQL là đại diện các tổ chức góp vốn vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng có tỷ lệ vốn góp lớn nhất. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý Quỹ: Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai kiêm Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Đồng Nai.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ: Giám đốc Sở Tài chính.

- Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ kiêm nhiệm khác là Giám đốc các cơ quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai) và lãnh đạo của 02 đơn vị góp vn vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng có tỷ lệ vốn góp lớn nhất.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng quản lý:

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, bổ sung, sửa đổi điều lệ, cơ chế hoạt động, kết quả hoạt động hàng năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Thông qua phương hướng hoạt động, kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán hàng năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng;

- Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo Điều lvà các quyết định của Hội đồng qun lý Quỹ bảo lãnh tín dụng;

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Ban kiểm soát;

- Xem xét báo cáo của Ban kiểm soát, giải quyết các khiếu nại theo quy định.

2. Ban kiểm soát Quỹ:

a) Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng có tối đa 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai sẽ kiêm nhiệm vai trò Ban kim soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, chtrương, chính sách, chế độ, thể lệ nghiệp vụ trong hoạt động ca Quỹ bảo lãnh tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, đảm bảo an toàn tài sn nhà nước, tài sản của Quỹ bảo lãnh tín dụng, báo cáo với Hội đng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dng kết quả kiểm tra, giám sát và kiến nghị các biện pháp xử lý;

- Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng thông qua;

- Có trách nhiệm trình bày báo cáo, kiến nghị của mình về kết quả kiểm soát, báo cáo thẩm định về quyết toán tài chính tại các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng nhưng không được biểu quyết;

- Xem xét trình Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng giải quyết các khiếu nại của tổ chức, cá nhân có quan hệ với Quỹ bảo lãnh tín dụng.

3. Ban điều hành Quỹ:

a) Do Ban điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai kiêm nhiệm, gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn. Giám đốc Quỹ là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

b) Ban điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng có nhiệm vụ:

- Trình Hội đồng quản ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

- Tổ chức điều hành hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, pháp luật ca Nhà nước và các quyết định của Hội đồng quản lý;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

III. Mục tiêu hoạt động

1. Tạo điều kiện để thúc đẩy các DNNVV ổn định sản xuất và phát triển bằng cách bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đồng Nai chưa có đủ tài sản thế chấp nhưng có các dự án đầu tư/phương án khả thi, hiệu quả có thể tiếp cận được nguồn vốn và vay được vốn các tổ chức ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh đã đề ra.

2. Khuyến khích DNNVV vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư, mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ

1. Nhiệm vụ

a) Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, từ vốn góp của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, các hội ngành nghề..., vốn tài trợ hợp pháp để thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Quản lý vốn và tài sn của Quỹ theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ được UBND tỉnh phê duyệt.

d) Phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc kiểm tra, giám sát và thẩm định các dự án vay đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh để ngăn chặn, xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Quyền hạn

a) Tổ chức quản lý, điều hành Quỹ hoạt động theo đúng mục tiêu và các nhiệm vụ được giao.

b) Ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ để điều hành hoạt động Quỹ.

c) Quyết định bảo lãnh cho các DNNVV được vay vốn đầu tư dự án sản xuất kinh doanh tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

d) Đình chỉ việc bảo lãnh vay vốn đối với các DNNVV khi phát hiện các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước.

đ) Được quyền phối hợp với các tổ chức tín dụng cho vay giám sát và kiểm tra các dự án liên quan đến việc sử dụng vn vay và hoàn trả nợ của các khách hàng; chủ động giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hợp đồng và các cam kết với Quỹ theo quy định của pháp luật.

e) Được từ chối mọi yêu cầu của bất cứ cá nhân hay tổ chức về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ, nếu yêu cầu đó trái pháp luật và trái với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

g) Được quyền đề nghị tổ chức tín dụng chấm dứt việc cho vay, thu hồi ntrước hạn khi phát hiện khách hàng có những dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Hợp đồng bảo lãnh tín dụng.

h) Được thu phí bảo lãnh tín dụng theo quy định.

V. Những nội dung hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng

1. Đối tượng được bảo lãnh

Đối tượng được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng là các DNNVV đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và Thủy sản; Công nghiệp và Xây dựng; Thương mại và dịch vụ, vay vn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: Xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, Doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tổng công ty)

Việc xác định quy mô DNNVV để bảo lãnh tín dụng căn cứ vào quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn bằng tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp theo Điều 3 của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP).

2. Điều kiện để được bảo lãnh tín dụng

a) Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định của Quỹ.

b) Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

c) Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

d) Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các Tổ chức tín dụng hoặc Tổ chức kinh tế khác.

3. Phạm vi và giới hạn bảo lãnh tín dụng

a) Quỹ Bảo lãnh tín dụng có thể cấp bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ phần chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của Bên được bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng.

b) Bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín dụng bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay của bên được bảo lãnh ti Bên nhận bảo lãnh.

c) Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng được bảo lãnh không vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tại thi điểm bảo lãnh.

d) Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các Bên được bảo lãnh tối đa không vượt quá 05 ln so với vốn điều lệ thực có của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tại thời điểm bảo lãnh.

4. Thời hạn bảo lãnh tín dụng

Thời hạn bảo lãnh tín dụng được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn đã thỏa thuận giữa bên được bảo lãnh và tổ chức tín dụng.

5. Các loại phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng

a) Phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh tín dụng được nộp cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cùng với hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng.

b) Phí bảo lãnh tín dụng tính trên số tiền được bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh. Thời hạn thu phí bảo lãnh được ghi trong hợp đồng bảo lãnh theo thỏa thuận giữa Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Bên được bảo lãnh, phù hợp với thời hạn bảo lãnh tín dụng.

c) Mức thu phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng.

6. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng

a) Đơn xin bảo lãnh tín dụng của bên được bảo lãnh.

b) Các văn bản, tài liệu chng minh bên được bảo lãnh có đủ các điều kin được bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Quỹ.

c) Bên được bảo lãnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động bảo lãnh vay vn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp cho bên bảo lãnh.

7. Thẩm định hồ sơ và quyết định bảo lãnh tín dụng

a) Bên bảo lãnh có trách nhiệm thẩm định tính hợp pháp của các tài liệu, tính hiệu quả, khả năng hoàn trả vn vay của dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh do bên được bảo lãnh gửi đến.

b) Bên bảo lãnh có trách nhiệm xây dựng quy trình thẩm định tính hiệu quả, khả năng hoàn trả vốn vay của dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của bên được bảo lãnh theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới giữa khâu thm định và quyết định bảo lãnh tín dụng.

c) Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin bảo lãnh tín dụng hợp lệ, bên bảo lãnh phải hoàn thành xem xét việc bảo lãnh tín dụng cho bên được bảo lãnh. Quyết định bảo lãnh tín dụng cho bên được bảo lãnh được thực hiện bằng văn bản dưới hình thức Hợp đồng bảo lãnh tín dụng giữa bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Trường hợp từ chi không bảo lãnh tín dụng, bên bảo lãnh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận cho bên được bảo lãnh.

8. Hợp đồng bảo lãnh tín dụng

a) Hợp đồng bảo lãnh tín dụng do các bên (giữa 02 bên gồm bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh hoặc giữa 03 bên gm bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh) thỏa thuận bao gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh;

- Địa điểm, thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh tín dụng;

- Stiền, thi hạn hiệu lực và phí bảo lãnh tín dụng;

- Mục đích, nội dung bảo lãnh tín dụng;

- Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

- Biện pháp bảo đảm bảo lãnh, giá trị tài sản bảo đảm;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Thỏa thuận về các nguyên tắc xử lý trong trường hợp bên bảo lãnh trả nợ thay (gồm lãi suất, thời hạn...) cho bên được bảo lãnh phù hợp quy định của pháp luật hiện hành;

- Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp phát sinh;

- Những thỏa thuận khác phù hợp quy định của pháp luật.

b) Khi có sự thay đổi các điều khoản trong hợp đồng tín dụng, bên được bảo lãnh có trách nhiệm thông báo cho bên bảo lãnh xem xét chp thuận việc điều chỉnh hợp đồng bảo lãnh tín dụng. Hợp đồng bảo lãnh tín dụng được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ khi các bên có liên quan thỏa thuận.

9. Chứng thư bảo lãnh

a) Bảo lãnh vay vốn của bên bảo lãnh phải được thực hiện bằng văn bản dưới hình thức Chứng thư bảo lãnh.

b) Nội dung của Chứng thư bảo lãnh bao gồm:

- Tên, địa chỉ của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, bên được bảo lãnh;

- Ngày phát hành chng thư bảo lãnh, số tiền bảo lãnh;

- Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, các trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

- Thời hạn hiệu lực của chứng thư bảo lãnh;

- Ngoài các nội dung nêu trên, chứng thư bảo lãnh có thể có các nội dung khác như quyền, nghĩa vụ các bên, giải quyết tranh chấp và các thỏa thuận khác.

c) Chứng thư bảo lãnh được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ khi các bên có liên quan thỏa thuận.

10. Biện pháp bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh tín dụng

Bên được bảo lãnh phải sử dụng tài sản hiện có hoặc tải sản hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu của mình mà pháp luật không cấm giao dịch đthực hiện các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn tại bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

11. Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh

a) Bên bảo lãnh có quyền

- Yêu cầu bên được bảo lãnh cung cấp các giấy tờ, tài liệu liên quan và chứng minh đủ điều kiện được bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Điu lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng;

- Đnghị bên nhận bảo lãnh chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện thấy bên được bảo lãnh có những dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm hợp đồng bảo lãnh tín dụng;

- Thu phí bảo lãnh tín dụng theo quy định;

- Thực hiện quyền của bên bảo lãnh theo cam kết với bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh;

- Có quyền từ chối bảo lãnh tín dụng đối với bên được bảo lãnh không phải là đối tượng hoặc không đủ điều kiện và quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng;

- Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi bền được bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ cam kết;

- Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật;

- Bên bảo lãnh có các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Bên bảo lãnh có nghĩa vụ

- Thực hiện thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ của dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh do bên được bảo lãnh gửi đến;

- Phối hợp với bên nhận bảo lãnh kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn và hoàn trả nợ của bên được bảo lãnh;

- Thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh theo cam kết với bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh;

- Cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật;

- Bên bảo lãnh có các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

12. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh

a) Bên nhận bảo lãnh có quyền:

- Yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết với bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh và các thỏa thuận khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Yêu cầu bên bảo lãnh chuyển giao quyền tiếp nhận và xử lý tài sản bảo đảm bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

- Khi kiện theo quy định của pháp luật khi các bên vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng bảo lãnh;

- Yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không trả được nợ hoặc trả nợ không đầy đủ;

- Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Bên nhận bảo lãnh có nghĩa vụ

- Thực hiện nghĩa vụ của tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng và bên bảo lãnh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Dân sự và các văn bản quy định của pháp luật hiện hành có liên quan;

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay, việc hoàn trả nợ vay của bên được bảo lãnh để đảm bảo việc sử dụng vốn, tài sản hình thành từ vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ vay theo đúng cam kết tại hợp đồng tín dụng;

- Cung cấp cho bên bảo lãnh đầy đủ hồ sơ chứng minh việc giải ngân vốn vay; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và tài sản hình thành từ vn vay của bên được bảo lãnh khi yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

- Giám sát chặt chẽ nguồn thu của bên được bảo lãnh để đôn đốc thu hồi nợ vay;

- Cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện cho vay có bảo lãnh tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

13. Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh

a) Bên được bảo lãnh có quyền

- Yêu cầu bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh thực hiện các cam kết trong hợp đồng bảo lãnh tín dụng, chứng thư bảo lãnh;

- Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Bên được bảo lãnh có nghĩa vụ

- Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến việc cấp bảo lãnh theo yêu cầu của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin và tài liệu này;

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh;

- Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng bảo lãnh tín dụng, sử dụng vốn vay đúng mục đích;

- Nộp phí bảo lãnh tín dụng cho bên bảo lãnh đầy đủ, đúng thời hạn;

- Phải bồi hoàn đầy đủ cho bên bảo lãnh về những khoản nợ, lãi và chi phí phát sinh mà bên bảo lãnh đã trả thay;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cam kết bảo lãnh

a) Khi đến hạn bên được bảo lãnh không trả được nợ hoặc trả nợ không đầy đủ cho bên nhận bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh phải xác định rõ nguyên nhân không trả được nợ và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định.

b) Bên nhận bảo lãnh có trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp để thu hồi nợ (bao gồm cả điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ); trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp thu hi nợ mà bên được bảo lãnh vẫn không trả được nợ, bên nhận bảo lãnh phải thông báo bằng văn bản cho bên bảo lãnh.

c) Sau khi nhận được thông báo, bên bảo lãnh thẩm tra lại tình hình trả nợ, các bằng chứng mà bên nhận bảo lãnh đã thực hiện trong việc thu hồi nợ, trên cơ sở đó xem xét quyết định việc thực hiện trả nợ cho bên nhận bảo lãnh thay cho bên được bảo lãnh theo phần nghĩa vụ cam kết bảo lãnh của mình; đồng thời, bên bảo lãnh tiến hành lập thủ tục ký kết hợp đồng cho vay bt buộc đi với bên được bảo lãnh.

d) Bên bảo lãnh được từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp:

- Bên nhận bảo lãnh vi phạm quy định pháp luật về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong quá trình cấp tín dụng cho bên được bo lãnh;

- Bên được bảo lãnh sử dụng vốn vay, tài sản hình thành vốn vay không đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng mà bên nhận bảo lãnh không thực hiện kiểm tra, giám sát hoặc kiểm tra giám sát không kịp thi dẫn đến việc sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay không đúng mục đích ghi trong hợp đồng tín dụng.

15. Nhận nợ và bồi hoàn bảo lãnh

a) Bên được bảo lãnh có trách nhiệm nhận nợ bắt buộc và hoàn trả bên bảo lãnh số tiền đã trả thay cho bên được bảo lãnh. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh yêu cầu bên được bảo lãnh nhận nợ số tiền đã trả thay với lãi suất tối đa bằng 150% lãi suất cho vay mà bên nhận bảo lãnh đang áp dụng đối với bên được bảo lãnh.

b) Trường hợp bên được bảo lãnh không thanh toán được khoản nợ vay bắt buộc khi đến hạn, bên bảo lãnh được quyền xử lý tài sản bảo đảm bảo lãnh hoặc áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ đã trả thay hoặc bên bảo lãnh có quyền yêu cầu lên Tòa án kinh tế thực hiện các thtục phá sản doanh nghiệp hoặc khởi kiện bên được bảo lãnh ra Tòa án theo quy định của pháp luật hiện hành.

16. Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng

Nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng của bên bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Bên được bảo lãnh đã thực hiện trả nợ đầy đủ đối với bên nhận bảo lãnh.

b) Bên bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh tín dụng hoặc chứng thư bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh.

c) Việc bảo lãnh vay vốn được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác khi có thỏa thuận của các bên có liên quan.

d) Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh vay vốn đã hết.

e) Bên nhận bảo lãnh đồng ý miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh hoặc nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định của pháp luật.

f) Theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

Phần III

VỐN HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

I. Vốn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng được hình thành từ các nguồn sau:

1. Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng, phương án huy động như sau:

a) Vốn cấp của ngân sách tỉnh cấp ban đầu khi thành lập tối thiểu là 30 tỷ đồng. Tùy thuộc vào nhu cầu bảo lãnh tín dụng và khả năng cân đi ngân sách hàng năm, UBND tnh xem xét, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ.

b) Vốn góp của các tổ chức tín dụng;

c) Vốn góp của các doanh nghiệp khác.

d) Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Vốn tự bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định.

4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Quỹ và các tchức góp vn, hoạt động tín dụng trên địa bàn, Quỹ sẽ xây dựng phương án huy động vốn góp cho phù hợp với từng thời kỳ.

II. Tài chính, hạch toán kế toán, thông tin và báo cáo

1. Chế độ tài chính, hạch toán kế toán của Quỹ Bảo lãnh tín dụng:

a) Quỹ thực hiện chế độ tài chính, công tác kế toán, thống kê, báo cáo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong khi Bộ Tài Chính chưa có hướng dẫn, Quỹ được thực hiện chế độ tài chính, công tác kế toán, thống kê, báo cáo như đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.

b) Năm tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

c) Báo cáo tài chính năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng phải được một tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn của Quỹ bảo lãnh tín dụng

a) Vốn hoạt động của Quỹ bo lãnh tín dụng phải được sử dụng theo nguyên tắc đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và tài sản, cụ thể:

- Cấp bảo lãnh tín dụng cho các bên được bảo lãnh theo quy định tại Quy chế này;

- Đầu tư mua sắm tải sản cố định phục vụ cho hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng tối đa không quá 7% vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

b) Quỹ bảo lãnh tín dụng được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong nước trên cùng địa bàn.

c) Vốn nhàn rỗi của Quỹ bảo lãnh tín dụng được sử dụng để đầu tư mua trái phiếu Chính phủ.

3. Nguồn thu của Quỹ

a) Thu phí bảo lãnh tín dụng.

b) Thu phí thẩm định hồ sơ xin cấp bảo lãnh tín dụng.

c) Thu lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong nước.

d) Thu lãi đầu tư trái phiếu Chính phủ.

e) Thu lãi nợ cho vay quá hạn (cho vay bắt buộc) đối với khách hàng.

f) Thu khác (bao gm cả thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định).

Các khoản thu của Quỹ bảo lãnh tín dụng được hạch toán đầy đủ vào thu nhập và phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

4. Chi phí của Quỹ

Là các khoản chi cần thiết cho hoạt động của Quỹ, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Mức chi, đối tượng chi được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Quỹ. Trường hợp pháp luật chưa có quy định, Quỹ căn có vào khả năng tài chính xây dựng định mức, quyết định việc chi tiêu và chịu trách nhiệm trước pháp luật, bao gồm:

a) Chi phí cho hoạt động bảo lãnh tín dụng

b) Chi phụ cấp kiêm nhiệm ca thành viên HĐQL và thành viên Ban Kiểm soát Quỹ.

c) Chi cho hoạt động quản lý.

d) Chi mua sắm tài sản.

e) Chi trả phí ủy thác

f) Chi về nộp thuế, phí, lệ phí.

g) Các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khác theo quy định của pháp luật

5. Chế độ lương, phụ cấp lương

Lương, phụ cấp lương của cán bộ, nhân viên, thành viên Hội đồng Quản lý và Ban kiểm soát Quỹ áp dụng theo chế độ Nhà nước quy định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

6. Chênh lệch thu, chi và phân phối chênh lệch thu, chi

Chênh lệch thu chi tài chính hàng năm của Quỹ là số chênh lệch giữa tổng số thu nhập và tổng số chi phí theo quy định.

a) Trường hợp thu ln hơn chi, số chênh lệch được dùng để trích lập các quỹ và phân phối như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 15%;

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 20%;

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ 30%;

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, mức trích tối đa hai Quỹ bằng 03 tháng lương thực hiện trong năm;

- Số còn lại được dùng để chia lãi cho tổ chức tham gia góp vốn vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng, số tiền chia lãi cho phần vốn góp ca ngân sách tỉnh được bổ sung vào vốn điều lệ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở ý kiến chấp thuận và thông qua của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Trường hợp thu nhỏ hơn chi, thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế quản lý tài chính của Quỹ.

7. Mục đích sử dụng của các quỹ

a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn hoạt động được dùng để bổ sung vốn điều lệ;

b) Quỹ dự phòng tài chính được dùng để bù đắp những tn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong hoạt động;

c) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ được dùng để phát triển nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bảo lãnh tín dụng;

d) Quỹ khen thưởng, phúc lợi được dùng để thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho cán bộ, nhân viên trên cơ sở năng suất lao động và thành tích, công tác.

8. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Quỹ thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ: năm, quý; các báo cáo định kỳ được gửi về Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

b) Quỹ có trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp thông tin, báo cáo đột xuất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Sắp xếp, giải thể Quỹ

Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào kết quả hoạt động của Quỹ, tình hình, nhu cầu thực tế trên địa bàn để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc sắp xếp, giải thể Quỹ theo đúng quy định ca pháp luật.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. UBND tỉnh

1. Sau khi đề án được HĐND tnh thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thành lập Quỹ và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

2. Chỉ đạo hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, bo đảm Quỹ hoạt động đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Báo cáo định kỳ hàng quý và đột xuất với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả và tình hình hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng; kiến nghị bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách cho hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng.

II. Sở Tài chính:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV.

2. Chủ trì, đề xuất nguồn vốn ngân sách hình thành vốn hoạt động của Quỹ, căn cứ nhu cầu bảo lãnh tín dụng và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ.

3. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Điều lệ của Quỹ.

4. Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ.

III. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Phối hợp với Sở Tài chính trong việc cân đối hình thành nguồn vốn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng.

2. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền cơ chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

IV. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai

1. Hướng dẫn các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh trong việc góp vốn thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng và phối hợp vi Quỹ Bảo lãnh tín dụng triển khai, thực hiện cơ chế bảo lãnh tín dụng theo quy định.

2. Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định.

V. Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai:

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý vốn và thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh cho các DNNVV; bảo đảm Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

VI. Các Sở, ngành, Tổ chức tín dụng và các đơn vị có liên quan:

Các Sở, ngành, địa phương, Tổ chức tín dụng và các đơn vị có liên quan phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu112/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực11/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 112/NQ-HĐND 2014 Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 112/NQ-HĐND 2014 Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu112/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực11/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 112/NQ-HĐND 2014 Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 112/NQ-HĐND 2014 Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng Nai

           • 11/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực