Nghị quyết 113/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 113/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND của tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 113/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/2019/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 48/2017/NQ-HĐND , NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2017/NQ-HĐND NGÀY 21/7/2017 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Đất đai năm 2013; Luật Đầu tư năm 2017; Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị quyết s 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một s hoạt động của Hội đng nhân dân;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 12/7/2019; Báo cáo thẩm tra s 983/BC-KTNS ngày 12/7/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyn mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Ch
tịch nước, Chính ph;
- Ban công tác đại biểu c
a UBTVQH;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài Chính; Bộ Tài Nguyên và Môi trường;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh
ủy;
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh; Đại biểu HĐND tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- VP: T
nh y, ĐĐBQH, HĐND, UBND tnh;
- TT huyện
ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN các xã, phường, thị trấn;
- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ LS t
nh;
- Lưu: VT. KTNS (Dũng 450b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu113/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 113/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 113/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu113/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành17/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 113/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 113/2019/NQ-HĐND hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sơn La

           • 17/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực