Nghị quyết 113/NQ-HĐND

Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2013 về mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 113/NQ-HĐND 2013 mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT ĐOÀN VĂN CÔNG ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa - Thông tin.

Xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị thông qua quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật, gồm: nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên, công nhân viên của Đoàn Văn công Đồng Tháp.

2. Nội dung và mức chi:

a) Bồi dưỡng tập luyện:

- Mức 50.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính;

- Mức 40.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ;

- Mức 25.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với diễn viên đóng vai phụ, phục vụ.

b) Bồi dưỡng biểu diễn:

- Mức 130.000 đồng/người/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính, chỉ đạo nghệ thuật buổi diễn;

- Mức 100.000 đồng/người/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ;

- Mức 50.000 đồng/người/buổi diễn, áp dụng đối với diễn viên đóng vai phụ, phục vụ và các nhân viên khác (kể cả trưởng, phó đoàn, cấp dưỡng).

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa được bố trí trong dự toán giao hàng năm của đơn vị.

4. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.

5. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; VPCP (I,II);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể tỉnh;

- Đoàn Văn công Đồng Tháp;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu113/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2013
Ngày hiệu lực05/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 113/NQ-HĐND 2013 mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 113/NQ-HĐND 2013 mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu113/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành05/07/2013
        Ngày hiệu lực05/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 113/NQ-HĐND 2013 mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 113/NQ-HĐND 2013 mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đồng Tháp

            • 05/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực