Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND Quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐN vốn ngân sách Nhà nước xây dựng nông thôn mới 2015 2020 Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 và Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 529/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Quy định sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này điều chỉnh đối với các nội dung, công việc có sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Nội dung, công việc và mức được sử dụng ngân sách Nhà nước:

Đơn vị tính: %

TT

Nội dung, công việc

Mức được sử dụng ngân sách hỗ trợ đối với tất cả các xã (trừ các xã khó khăn)

Mức được sử dụng NS hỗ trợ đối với các xã khó khăn (xã thuộc Chương trình 30b, 106, 135)

Ngân sách TW, tỉnh

Tổng mức NSNN các cấp

Ngân sách TW, tỉnh

Tổng mức ngân sách Nhà nước các cấp

1

Công tác quy hoạch

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 100

2

Xây dựng trụ sở xã

≤ 100

≤ 100

3

Công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

≤ 100

≤ 100

4

Xây dựng trường học đạt chuẩn

≤ 80

≤ 95

≤ 85

≤ 95

5

Xây dựng trạm Y tế xã

≤ 85

≤ 90

6

Đường trục xã, liên xã

≤ 85

≤ 90

7

Nhà văn hoá xã

≤ 75

≤ 90

8

Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

≤ 75

≤ 90

9

Công tác vệ sinh môi trường

≤ 85

 

≤ 90

-

Hệ thống thoát nước thải

≤ 80

≤ 85

-

Điểm thu gom rác thải thôn, xóm

≤ 50

≤ 70

-

Điểm tập trung xử lý rác thải ở xã

≤ 70

≤ 80

-

Phương tiện vận chuyển rác

≤ 60

≤ 70

-

Phương tiện thu gom rác (xe đẩy tay), thùng đựng rác công cộng

≤ 50

≤ 60

-

Chế phẩm sinh học để xử lý chất thải hữu cơ làm phân vi sinh

≤ 60

≤ 70

-

Xây dựng lò đốt rác

≤ 50

≤ 70

10

Hệ thống truyền thanh

≤ 80

 

≤ 90

-

Cấp xã

≤ 70

≤ 80

-

Thôn, xóm

≤ 60

≤ 70

11

Đường trục thôn, xóm

≤ 60

≤ 80

≤ 85

≤ 85

12

Đường trục chính nội đồng

≤ 60

≤ 80

13

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng và thủy lợi nhỏ

≤ 60

≤ 80

14

Công trình thể thao xã

≤ 65

≤ 80

15

Nhà văn hoá thôn, bản

≤ 65

≤ 80

16

Đường ngõ xóm

≤ 40

≤ 70

≤ 60

≤ 80

17

Công trình thể thao thôn, bản

≤ 45

≤ 70

18

Hệ thống đường ống nước trục nhánh đến hàng rào hộ gia đình

≤ 40

≤ 60

19

Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ (giếng đào, giếng khoan, lu, bể chứa nước mưa)

≤ 40

≤ 60

20

Công trình chợ nông thôn

 

-

Chợ xây mới

≤ 30

≤ 50

-

Chợ nâng cấp, mở rộng

≤ 50

≤ 60

21

Mạng lưới Internet đến thôn

≤ 50

≤ 60

22

Hỗ trợ xây dựng mô hình

-

Mô hình trình diễn

Theo định mức Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ và các quy định của Trung ương, tỉnh

-

Mô hình khác

≤ 70

 

≤ 80

+

Hỗ trợ giống

≤ 60

≤ 70

+

Hỗ trợ các vật tư khác

≤ 40

≤ 50

23

Hỗ trợ giống mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất

≤ 40

≤ 70

≤ 60

≤ 80

24

Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch, chế biến bảo quản tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn

≤ 40

≤ 50

25

Hạ tầng thiết yếu trong hàng rào phục vụ sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản (hệ thống nước, xử lý chất thải, xây dựng chuồng trại, hệ thống nhà lưới, vệ sinh môi trường…)

≤ 30

≤ 50

26

Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

≤ 40

≤ 60

≤ 60

≤ 70

27

Hạ tầng ngoài hàng rào các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản ngoài hàng rào (ngoài đối tượng theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh)

≤ 60

 

≤ 70

-

Đường giao thông

≤ 50

≤ 70

-

Đường điện

≤ 50

≤ 70

-

Nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

≤ 50

≤ 60

-

Hệ thống công trình xử lý môi trường (hồ lắng sinh học, hồ thủy sinh, hệ thống công trình thoát nước thải sau Biogas, bể lắng, bể xử lý vi sinh, bể xử lý mùi, ao xử lý chất thải…)

≤ 40

≤ 50

28

Hỗ trợ xây dựng nghĩa trang (chỉnh trang và xây dựng các hạng mục phụ trợ trong nghĩa trang, làm đường vào nghĩa trang, nhà quản trang)

≤ 30

≤ 50

≤ 40

≤ 60

29

Các nội dung công việc khác (chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, tham quan học tập...)

Thực hiện theo Quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu114/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐN vốn ngân sách Nhà nước xây dựng nông thôn mới 2015 2020 Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐN vốn ngân sách Nhà nước xây dựng nông thôn mới 2015 2020 Hà Tĩnh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu114/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thanh Bình
       Ngày ban hành20/12/2014
       Ngày hiệu lực30/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐN vốn ngân sách Nhà nước xây dựng nông thôn mới 2015 2020 Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐN vốn ngân sách Nhà nước xây dựng nông thôn mới 2015 2020 Hà Tĩnh

        • 20/12/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 30/12/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực