Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND nội dung mức chi kinh phí chuyển hoá địa bàn phức tạp an ninh trật tự Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2015/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Thông tư liên tịch số 95/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 20/8/2015 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 563/BC-HĐND ngày 09/9/2015 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Chi tổ chức các hội nghị, cuộc họp: Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết cuộc vận động; hội nghị tuyên truyền, vận động ở khu dân cư; họp Ban chỉ đạo, họp tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn triển khai, thực hiện cuộc vận động. Mức chi:

1.1- Trang trí hội nghị: Không quá 500.000đ/hội nghị;

1.2- Thuê địa điểm, hội trường: Không quá 1.000.000đ/hội nghị;

1.3- Nước uống cho đại biểu: 30.000đ/người/ngày;

1.4- Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 60.000đ/người/ngày;

1.5- Văn phòng phẩm, tài liệu, biểu mẫu: Không quá 1.000.000đ/hội nghị;

1.6- Panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền: Không quá 2.000.000đ/hội nghị.

2. Hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, cấp huyện (tham gia các tổ công tác giải quyết địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự) trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Mức chi: 100.000đ/người/ngày; thời gian hỗ trợ tối đa 10 ngày/tháng, không quá 6 tháng/năm.

3. Hỗ trợ công tác đấu tranh, điều tra làm rõ, giải quyết các vụ án thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; các ổ, nhóm, đối tượng trộm cắp vặt hoặc gây rối trật tự công cộng; xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Mức chi không quá 4.000.000đ/vụ án, cụ thể như sau:

3.1- Họp triển khai kế hoạch đấu tranh, kế hoạch bắt giữ đối tượng, họp bàn giải quyết các vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp: 50.000 đồng/người/ngày.

3.2- Hỗ trợ cán bộ chiến sỹ, lực lượng cơ sở và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động đấu tranh, bắt giữ, dẫn giải đối tượng: 50.000đ/người.

3.3- Hỗ trợ làm thêm giờ đối với cán bộ chiến sỹ Công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện kế hoạch đấu tranh, bắt giữ đối tượng. Mức chi: Làm thêm dưới 04 giờ/ngày hỗ trợ 50.000đ/người/ngày; Làm thêm từ 04 giờ/ngày trở lên hỗ trợ 80.000đ/người/ngày.

3.4- Hỗ trợ người cung cấp thông tin có giá trị cho việc điều tra làm rõ vụ án; phát hiện, bắt giữ đối tượng. Mức chi: Từ 100.000đ đến 500.000đ/người/lần; tổng số tiền hỗ trợ không quá 1.000.000đ/vụ án.

3.5- Hỗ trợ thuê phương tiện, thuê địa điểm, mua sắm trang phục hoá trang nghiệp vụ để phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh triệt xoá tội phạm, điều tra làm rõ vụ án. Mức chi: Không quá 2.000.000đ/vụ án.

4. Hỗ trợ giải quyết các vụ tranh chấp đất đai (liên quan đến nhiều cấp phải giải quyết, liên quan đến việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm) giữa các bản trong cùng xã hoặc liên quan đến đường địa giới hành chính từ cấp xã trở lên; giải quyết các vụ khiếu kiện vượt cấp phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Mức chi:

4.1- Hỗ trợ họp triển khai kế hoạch, phương án, biện pháp giải quyết vụ việc: 50.000đ/người/ngày.

4.2- Tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan để giải quyết vụ, việc. Mức chi: Nước uống cho đại biểu 30.000đ/người/ngày; hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước 60.000đ/người/ngày.

5. Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý sử dụng kinh phí quyết định mức chi, thời gian hỗ trợ cụ thể đối với các nội dung sau:

5.1- Mức chi cụ thể đối với các nội dung quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 khoản 1; khoản 3, Điều 1 nghị quyết này (theo chứng từ hóa đơn, biên lai hợp lệ nhưng không vượt quá mức quy định tại các khoản này).

5.2- Thời gian hỗ trợ cụ thể đối với nội dung quy định tại khoản 2, Điều 1 nghị quyết này.

Điều 2. Nguồn kinh phí

Ngân sách địa phương; bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khoá XIII, kỳ họp chuyên đề thứ 6 thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2015./.

 


Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục lưu trữ; Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu114/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND nội dung mức chi kinh phí chuyển hoá địa bàn phức tạp an ninh trật tự Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND nội dung mức chi kinh phí chuyển hoá địa bàn phức tạp an ninh trật tự Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu114/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND nội dung mức chi kinh phí chuyển hoá địa bàn phức tạp an ninh trật tự Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND nội dung mức chi kinh phí chuyển hoá địa bàn phức tạp an ninh trật tự Sơn La

            • 10/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực